Любов, морков і козел

Любов, морков і козел

Ко­ли ми го­во­ри­мо про Лю­бов, то го­во­ри­мо про по­чут­тя між дво­ма людь­ми і вже потім по­дальші дії у відно­шенні один до од­но­го.

Лю­би­ти — це що са­ме ро­би­ти?

Відповідно, спли­ва­ють наш Ге­рой або ге­роїня — той, до ко­го по­чут­тя і вчин­ки. Це мо­жуть бу­ти різні лю­ди зовні, що­до фінан­со­во­го ста­ну, ха­рак­те­ру, тем­пе­ра­мен­ту і так далі.

Різни­ця між тим, як за­лу­ча­ють чо­ловіки і жінки неве­ли­ка:
- По­стать, одяг і ак­се­су­а­ри, різні іграш­ки (ав­то­мобілі, те­ле­фо­ни, ювелірка або біжу­терія). Макіяж в тій чи іншій мірі (від вми­ти­ся і по­го­ли­ти­ся — до то­наль­но­го кре­му і стрілок).
- З тих тен­денцій, які спо­стеріга­ють­ся останнім ча­сом, все частіше з'яв­ля­ють­ся такі еле­мен­ти, як на­ро­щені вії, на­ка­чані гу­би і на­биті та­ту­ю­ван­ня.
- Ок­ре­мо мо­же­мо виділи­ти еле­мен­ти по­ведінки лю­ди­ни: мо­ва, вчин­ки, емоції та інше.

Од­них лю­дей при­ваб­лює одне, а інших — інше. На смак і колір, як відо­мо...

Ко­зел лю­бить одне, сви­ня — інше,
лев — третє, заєць — чет­вер­те,
змія — п'яте і так далі.

Ко­ли на осо­би­стих про­ек­тах мені скаржать­ся про те, що «по­па­да­ють­ся одні «коз­ли» або одні «суч­ки» — мені це го­во­рить на­сам­пе­ред про одне — лю­ди­на не ро­зуміє, що відбу­вається. А що відбу­вається?

Візь­ме­мо для при­кла­ду Козлів і Коз. Як­що лю­ди­ну ото­чу­ють во­ни — то:
1. Лю­ди­на зна­хо­дить­ся в та­ко­му се­ре­до­вищі і тут жи­вуть ви­ключ­но такі.
Є в на­шо­му регіоні певні трен­ди і тен­денції. На­при­клад, се­ред дівчат, є шкідливі пе­ре­ко­нан­ня про те, що кра­си­во це на­дуті гу­би-ка­чеч­ки і ляль­кові вії. Жіно­чої сміливістю і роз­кутістю на­зи­ва­ють хам­ство і без­пар­донність. Куль­ти­вується пор­тебляд­ство і со­дер­жан­ство. Тупі, нер­вові, істе­ричні, але кра­сиві і по­тре­бу­ють фінан­со­вих вкла­день та об­слу­го­ву­ван­ня чо­ловіком. Ай­фо­ни, ту­ри, ма­ши­ни, квар­ти­ри та інші іграш­ки.
Це не всі жінки такі. Це не скрізь жінки такі! Але такі є!

Є се­ред чо­ловіків в на­шо­му регіоні, на­при­клад, шкідливі пе­ре­ко­нан­ня про те, що всі жінки ду­ре­пи, що потрібна ху­день­ка, в ліжку — повія, на кухні — гос­по­ди­ня, в го­стях — ко­роле­ва. Чо­ловік по­ви­нен бу­ти сам­цем і ба­жа­но аль­фою. Жінки люб­лять на­хаб­них і та­ке інше. Потрібно ка­ча­ти­ся, потрібна го­ле­на го­ло­ва і бо­ро­да, потрібна бру­тальність. Гру­бо, си­лою, а кра­ще ще й ба­то­гом.
Це не всі чо­ловіки такі. Це не скрізь чо­ловіки такі! Але такі є!

Мо­ва вже не йде про те, що бу­ти жінкою на кшталт го­лов­ної ге­роїні фільму «Ко­роле­ва бен­зо­ко­лон­ки» — нор­маль­но або бу­ти чо­ловіком на­чеб­то го­лов­но­го ге­роя фільму «Діаман­то­ва ру­ка» — нор­маль­но. За­раз про­па­гується, що ТАКІ ЛЮДИ — ненор­маль­но.

Се­ре­до­ви­ще за­раз та­ке фор­мується! Як бан­ку ма­ло­соль­них помідорів — помідор про­со­чується тим, що йо­го ото­чує. Як­що нав­ко­ло чо­ловіки\жінки се­ре­до­ви­ще та­ке — то, з ве­ли­кою част­кою ймовірності, во­ни са­ме цим про­со­чу­ють­ся.

Підхо­пи­ли за­ра­зу

Як­що се­ре­до­ви­ще та­ке і тут чо­ловіки\жінки такі і це не вла­што­вує — тоді шу­ка­ти тре­ба в іншо­му місці, в іншо­му се­ре­до­вищі. Іноді потрібно виїха­ти в три­дев'яте цар­ство, а іноді про­сто в іншу ча­сти­ну сво­го цар­ства змісти­ти­ся. Піти з га­ля­ви­ни, де па­суть­ся Коз­ли і Ко­зи.

2. Лю­ди­на при­тя­гує до се­бе та­ких, але нав­ко­ло жи­вуть різні.
Як­що кішку підкли­ка­ти відо­мим «Ки­ць-ки­ць» — во­на піде, а як­що «гулі-гулі» — ні. Як­що мо­ло­ко на­ли­ти або ри­бу по­кла­сти — кішка прибіжить. Як­що на­ли­ти тарілку бор­щу — ні.

З го­ло­ду бу­ває вся­ке, так, але ми не про це

Як­що при­хо­дять Коз­ли або Ко­зи — во­ни при­хо­дять ту­ди, ку­ди їх ва­бить. До то­го, хто їх ва­бить. Варіан­ти «Не ви­ну­ва­та я — він сам прий­шов», тут вка­зу­ють на те, що лю­ди­на при­тя­гує до се­бе несвідо­мо. Але при­тя­гує! Усвідом­лен­ня своїх вчинків тут не має зна­чен­ня.

Мож­на розібра­ти­ся, чим ма­нить козлів, але є варіант кра­ще — розібра­ти­ся, чим ма­нить потрібних дру­гих по­ло­вин!

За ве­ли­ким ра­хун­ком тут два варіан­ти:
1. Лю­ди­на все­ре­дині се­бе має та­ку Осо­бистість (і уста­нов­ки, пе­ре­ко­нан­ня, про­гра­ми, цінності і так далі).

Осо­бистість зму­шує йо­го шу­ка­ти і опи­ня­ти­ся в тій Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності, де зустріча­ють­ся тільки такі. По­руч є інші Пер­со­нальні Ре­аль­ності і там інші лю­ди, але щоб там опи­ни­ти­ся — потрібно міня­ти якийсь із еле­ментів своєї осо­би­стості (цьо­му мож­на нав­чи­ти­ся на тренінгу Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант).
2. Лю­ди­на ство­ри­ла Бренд, який по­до­бається са­ме цієї цільо­вої ауди­торії.
Одні вва­жа­ють за кра­ще Opel, інші — Tesla. Одні ви­би­ра­ють Samsung, інші — Apple. Або якісь інші брен­ди.

Бренд цієї лю­ди­ни ви­би­ра­ють відповідні лю­ди. Бренд — це да­ле­ко не за­вжди ло­го­тип і світо­ва по­пулярність. Іноді це по­пулярність у ву­зь­ких ко­лах. Як ка­зав Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич Жва­не­ць­кий «в історію важ­ко увійти, але лег­ко вля­па­ти­ся».

Один раз не «три, два, раз»?
Один раз Persil - за­вжди Persil!

Як­що лю­ди­на зовні ва­бить Козлів і Коз, тоді пра­ц­ю­ва­ти потрібно над Ство­рен­ням Брен­да но­во­го — який бу­де ва­би­ти іншу цільо­ву ауди­торію. Як­що ле­тять ме­те­ли­ки, зна­чить, лю­ди­на — яс­кра­ва лам­па вночі. Як­що при­хо­дять Коз­ли і Ко­зи, зна­чить, лю­ди­на — морк­ва! Но­ги ви­ти­ра­ють, зна­чить, лю­ди­на — ганчірка!
тренінг Ство­рю­вач осо­би­сто­го брен­ду і там мож­на цьо­му нав­чи­ти­ся, хо­ча мож­на і на кон­суль­тацію або про­ект за­пи­са­ти­ся і я до­по­мо­жу ство­ри­ти.)

Ле­беді не ду­же-то див­лять­ся на сви­ней, бо щось при­тя­гує од­них, але відштов­хує інших! Як­що лю­ди­на за­хо­че опи­ни­ти­ся в іншій Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності — де замість Коз­ла або Ко­зи бу­дуть Ле­беді або Ле­ви або хтось ще потрібний — йо­му бу­де потрібно щось ро­би­ти. Що зро­би­ти — ви­ще опи­са­но.

Розібра­ли­ся з Морк­вою і Коз­ла­ми? Тоді за­ли­ши­ло­ся ска­за­ти па­ру слів про Лю­бов.
Звер­таю Ва­шу ува­гу на ще один важ­ли­вий мо­мент — пе­ред тим, як зміню­ва­ти, ре­ко­мен­дую зро­зуміти «ко­го ва­би­ти бу­де­мо?». Відповідь на це пи­тан­ня важ­ли­во зна­ти, щоб на­ступні дії ма­ли сенс. Зміни­ти ши­ло на ми­ло — на­пев­но, не най­кра­ща ідея. Мо­же бу­ти, потрібні та­ту­ю­ван­ня, гу­би, бо­ро­ди, м'язи та інше! Мо­же бу­ти, аб­со­лют­но не потрібні! На тренінгу Ко­ха­на Лю­ди­на лю­ди вчать­ся в цьо­му роз­би­ра­ти­ся.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар