Майстер психологічної корекції

Майстер психологічної корекції

Світ ди­намічно змінюється і зму­шує адап­ту­ва­ти­ся ... Як­що лю­ди­на не вміє це ро­би­ти вза­галі — во­на не адап­то­ва­на до жит­тя і взаємодії з людь­ми. Як­що лю­ди­на не вміє адап­ту­ва­ти­ся лег­ше і простіше — во­на піде до пси­хо­ло­га.
Але бу­де­мо відверті — да­ле­ко не за­вжди за на­пи­са­ми «пси­хо­лог», «про­фесійний пси­хо­лог», «прак­ти­ку­ю­чий пси­хо­лог» бу­де той, хто вміє до­по­мог­ти на прак­тиці. То­му ко­рис­но вміти са­мостійно вирішу­ва­ти зви­чайні пси­хо­логічні про­бле­ми у се­бе або інших лю­дей.

Ви знай­де­те прості відповіді на складні пи­тан­ня, ово­лодієте на­вич­ка­ми і змо­же­те вирішу­ва­ти по­всяк­денні пси­хо­логічні за­в­дан­ня.

Ви дізнаєте­ся:
- Які кро­ки ро­бо­ти про­фесійно­го пси­хо­ло­га-кон­суль­тан­та.
- Які фішки у про­фесійних пси­хо­логів-кон­суль­тантів.
- Як пра­виль­но за­сто­со­ву­ва­ти техніки для се­бе.
- Як про­ве­сти про­фесійну пси­хо­логічну кон­суль­тацію для своїх близь­ких.
- Які найшкідливіші уста­нов­ки за­ва­жа­ють жи­ти адек­ват­ної жит­тям.

Пси­хо­ло­ги різних підходів б'ють­ся міся­ця­ми над тим, що Ви бу­де­те вміти вирішу­ва­ти ефек­тив­но і швид­ко!

Ви бу­де­те вміти:
- Поз­бав­ля­ти­ся від сва­рок і кон­флікт­ної по­ведінки з людь­ми.
- Поз­бу­ти­ся від по­вто­рю­ва­них нега­тив­них сце­наріїв.
- Вклю­ча­ти свій ре­сурс­ний стан.
- Ста­ва­ти емоційно вільни­ми від лю­ди­ни.
- Міня­ти свої пе­ре­ко­нан­ня.
- Поз­бав­ля­ти­ся від страхів і фобій.
- Ко­ри­гу­ва­ти нещасне ми­ну­ле на щас­ли­ве.
- Пра­ц­ю­ва­ти з лінією ча­су.
- Ба­га­то­гран­но підхо­ди­ти до своєї мрії.
- Зна­хо­ди­ти при­хо­вані ню­ан­си у мож­ли­вих си­ту­ацій.
- Про­во­ди­ти пси­хо­логічну кон­суль­тацію про­фесійно.

Ви опа­нуєте «пси­хо­логічні інстру­мен­ти» для по­всяк­ден­но­го жит­тя зви­чай­но­го, нор­маль­но­го лю­ди­ни.
Ви змо­же­те ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх сто­сов­но се­бе або клієнта і за­без­пе­чу­ва­ти зміни.

Ви от­ри­маєте:
- Теорію зро­зумілою мо­вою.
- Де­мон­страції за­сто­су­ван­ня технік.
- Прак­ти­ку, яка за­од­но вирішить і Ваші пси­хо­логічні за­в­дан­ня.
- Відповіді на за­пи­тан­ня.

Рівень знань і підго­тов­ки до нав­чан­ня — не має зна­чен­ня! Всім вдається нав­чи­ти­ся:
від шко­лярів - до прак­ти­ку­ю­чих пси­хо­логів

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів