Кохана людина

Кохана людина

Що в ціло­му нас ціка­вить, ко­ли ми го­во­ри­мо про Лю­бовні сто­сун­ки? Шлях в три ета­пи:
1. Знай­ти лю­ди­ну.
2. Заціка­ви­ти.
3. Збе­рег­ти сто­сун­ки.

Ча­сти­на пер­ша: «ХТО ДРУГА ПОЛОВИНА?»

Знай­ти лю­ди­ну — це ко­го? Що пер­ше під ру­ку підвер­ну­ла­ся? За пер­шо­го зустрічно­го (пер­шу зустрічну)? Стрілу з лу­ка за­пус­ка­ти бу­де­мо і по бо­ло­тах чов­га­ти? Мо­же га­да­ти бу­де­мо на ка­вовій гущі, на Іва­на Ку­па­ла вінки пус­ка­ти? Мо­же по­про­си­ти батьків, нехай підбе­руть ту лю­ди­ну, яка їм по­до­бається на їх смак (так хо­четь­ся до­да­ти «... і колір то­ва­ришів немає»)? Мо­же пи­та­ти у ясе­ня?
Знай­ти ко­гось — це знай­ти лю­ди­ну, яка підійде са­ме ВАМ: Ва­ша пер­со­наль­на дру­га по­ло­вин­ка!

Ви зро­зумієте:
1. Чо­му інші лю­ди ра­зом (в то­му числі Ваші бать­ки, друзі, знай­омі і так далі).
2. Що потрібно пер­со­наль­но Вам для за­без­пе­чен­ня се­бе лю­бов­ни­ми сто­сун­ка­ми.
3. Відрізня­ти свою «по­ло­ви­ну» від «невідповідної».
4. Що ро­би­ти, щоб швид­ше по­знай­о­ми­ти­ся зі свєю дру­гою по­ло­ви­ною.
5. Які ви­ди лю­бов­них сто­сунків бу­ва­ють і в чо­му їх спе­цифіка.
6. Як ви­яв­ля­ти по­тре­би лю­дей і що мож­на і потрібно ро­би­ти з цим.
7. Як відсте­жу­ва­ти го­товність або него­товність пе­ре­хо­ду парт­не­ра з од­но­го ви­ду лю­бов­них сто­сунків в інший.

Ча­сти­на дру­га: «ЯК ЖИТИ ЩАСЛИВО?»

Так чи інак­ше, заціка­ви­ти — це все-та­ки про те, щоб щось зро­би­ти! За­лу­ча­ти свою дру­гу по­ло­ви­ну потрібно са­ме так, як при­ва­б­ли­во для лю­дей са­ме та­ко­го ти­пу. Ми го­во­ри­мо про те, щоб знай­ти тип дру­гих по­ло­вин і ви­би­ра­ти звідти.

Хо­че­те заціка­ви­ти не будь-ко­го, а цілес­пря­мо­ва­но дру­гу по­ло­ви­ну? Тоді потрібно за­хо­плю­ва­ти так, як зацікав­лює дру­гу по­ло­ви­ну. Та­не­ць го­лу­ба не зро­зуміє кіт, мур­котіння ко­та не зро­зуміє пес і так далі. Як­що зацікав­лю­ва­ти не тих і не так, то другі по­ло­вин­ки НЕ бу­дуть підхо­ди­ти, а бу­дуть відхо­ди­ти.
Ку­ди відхо­ди­ти? До інших лю­дей! Ви не одні на цій планеті і є інші вільні лю­ди, які хо­чуть па­ру — то­му мо­но­полії у Вас немає, а кон­ку­ренція є. Відповідно, пе­ре­мо­же той, хто бу­де зацікав­лю­ва­ти спо­со­бом, відповідним для та­ко­го ти­пу дру­гої по­ло­вин­ки.

За­од­но на­га­даю, ми про те, щоб заціка­ви­ти Лю­бов­ни­ми сто­сун­ка­ми, а не на «роз­ваг»! Щоб лю­ди­на сприй­ня­ла Вас не «для роз­ваг», а «для жит­тя» (як­що не ска­за­ти «для сім'ї») — за­хо­плю­ва­ти потрібно са­ме в цей вид сто­сунків. Інак­ше бу­де, як в анек­доті: «пер­ший час у мене по­жи­веш, а вранці до­до­му поїдеш...».

У кож­ної лю­ди­ни є «дане за за­мов­чу­ван­ням», але є і те, що мож­на «до­опра­ц­ю­ва­ти». Звідси два шля­хи:
1. За­ли­ша­ти се­бе «як є» і че­ка­ти щас­ли­вий ви­па­док, щоб лю­ди­на «заціни­ла».
Бу­ває так, що, що знай­деть­ся «ціни­тель» або як ка­жуть «на вся­кий то­вар є свій ку­пе­ць».
2. До­пра­цьо­ву­ва­ти слабкі місця і зна­хо­ди­ти універ­сальність.
Це роз­ши­рює ко­ло тих лю­дей, з яки­ми мож­на по­бу­ду­ва­ти лю­бовні сто­сун­ки.

Ви зро­зумієте:
1. Де шу­ка­ти, дру­гу по­ло­вин­ку.
2. Як зацікав­лю­ва­ти підхо­дя­що­го парт­не­ра: що та­ке флірт, стиль, за­ли­цян­ня.
3. Як го­во­ри­ти мо­вою, зро­зумілою са­ме Ва­шої дру­гої по­ло­ви­ни.
4. Як ве­сти лю­ди­ну «від знай­ом­ства — до лю­бов­них сто­сунків» відра­зу по шля­ху «у три­валі сто­сун­ки».
5. Як ство­рю­ва­ти умо­ви для пе­ре­хо­ду з од­но­го ви­ду лю­бов­них сто­сунків в інший.

Як­що у Вас вже є відповідна лю­ди­на і Лю­бовні сто­сун­ки — чу­до­во! Най­важ­ливіше на цьо­му етапі — збе­рег­ти їх!

Про­по­ную «зберіга­ти сто­сун­ки» і ще «до­да­ва­ти в них більше щастя». Не потрібні «довгі і нещас­ливі» і не потрібні «щас­ливі і недовгі»! Потрібні довгі і щас­ливі, справді?

Є в цьо­му світі ба­га­то інших лю­дей, які мо­жуть зазіха­ти на Ва­шу дру­гу по­ло­вин­ку, то­му що во­на, як тип лю­дей, мо­же підхо­ди­ти ще й їм. А ще є би­то­вуха, ро­бо­та, бать­ки і ба­га­то чо­го ще, що мо­же впли­ва­ти на Вас та \ або на Ва­шу дру­гу по­ло­вин­ку і важ­ли­во ро­зуміти, що ро­би­ти для збе­ре­жен­ня Лю­бов­них сто­сунків.

«Авось» за­зви­чай при­зво­дить до несподіва­но­го (!) по­трясіння і пи­тан­ня «що мені те­пер ро­би­ти?». Так що да­вай­те не бу­де­мо ро­би­ти так, доб­ре? Да­вай­те відра­зу йти ефек­тив­ним шля­хом.

Ви зро­зумієте:
1. Як про­до­в­жи­ти щас­ливі сто­сун­ки.
2. Як до­да­ти щастя в три­валі сто­сун­ки.
3. Свар­ки і кон­флікти — що це, про що це і як це ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для зміцнен­ня сто­сунків.
4. Ру­ти­на через ро­ки — як уник­ну­ти і чи потрібно щось ро­би­ти.
5. Як сфор­му­ва­ти умо­ви, які бу­дуть утри­му­ва­ти па­ру від роз­ста­ван­ня.
6. Як взаємодіяти з ото­чен­ням, щоб во­но до­по­ма­га­ло вам бу­ти ра­зом.
7. Спо­ну­ка­ти парт­не­ра ро­би­ти те, що Ви хо­че­те і щоб це парт­не­рові бу­ло нена­пряж­но.
8. Як­що все руй­нується — як втри­ма­ти сто­сун­ки і на­ла­го­ди­ти.

Ча­сти­на тре­тя: «ЯК ЗАКІНЧИТИ НЕЩАСЛИВІ СТОСУНКИ?»

Тут ви зро­зумієте, ко­ли і за яких умов слід закінчи­ти сто­сун­ки — щоб не му­чи­ти­ся.
Тут ви дізнаєте­ся, як розійти­ся еко­логічно — щоб ма­ти дру­гий шанс у май­бут­ньо­му або про­сто піти, не за­шкод­жу­ю­чи парт­не­рові.

Да­ну нав­чаль­ну про­грам­му мож­на відвіду­ва­ти і ОДНОМУ, і З ДРУГОЮ по­ло­ви­ною:
1. Відвіду­ва­ти ОДНОМУ має сенс за­вжди!
1.1. Як­що лю­бов­них сто­сунків ще немає — то да­на нав­чаль­на про­грам­ма за­о­ща­дить осо­би­сто Вам ре­сур­си на зай­ву ме­туш­ню і по­шу­ки «не то­го». Нав­ко­ло Вас вже є лю­ди і, мож­ли­во, хтось іде­аль­но підійде Вам. Спра­ва за ма­лим — зро­зуміти хто і підло­гу для цієї лю­ди­ни іде­аль­ної дру­гою по­ло­ви­ною. Навчіться відрізня­ти «моє» від «не моє» і звідси вже, де шу­ка­ти, як за­лу­ча­ти, як підт­ри­му­ва­ти ко­хан­ня. На ро­ки! Як­що та­ке ба­жан­ня є...
1.2. Як­що лю­бовні сто­сун­ки вже є — то да­на нав­чаль­на про­грам­ма до­по­мо­же осо­би­сто Вам зро­зуміти, що ро­би­ти, щоб збе­рег­ти Лю­бов. Бу­ває, що нав­чаль­на про­грам­ма­до­по­ма­гає мінімізу­ва­ти втра­ти ре­сурсів — осо­би­сто Ви нав­чи­те­ся уни­ка­ти вчинків, які відда­ля­ють. Осо­би­сто Ви зро­зумієте, ко­ли сто­сун­ки під за­гро­зою і що ро­би­ти, щоб їх зберіга­ти. Так са­мо як і що ро­би­ти, щоб при­пи­ни­ти їх «ма­лою кров'ю» або «без втрат».

2. Відвіду­ва­ти па­рою має сенс тоді, ко­ли оби­д­ва го­тові:
- дізна­ти­ся, що на­справді яв­ля­ють пер­со­наль­но ваші Лю­бовні сто­сун­ки.
- ра­зом ро­би­ти необхідне, для збе­ре­жен­ня вас в ста­тусі «па­ра».

Ро­зумніше відвіду­ва­ти вд­вох, але тільки в од­но­му ви­пад­ку — ко­ли оби­д­ва до­рослі, серй­озні, свідомі лю­ди. Як­що оби­д­ва такі — підіть удвох: «од­на го­ло­ва доб­ре, а дві — кра­ще». Як­що тільки Ви — підіть са­мостійно і ста­не­те моз­ко­вим цен­тром ва­шо­го «ми».

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів