Створювач особистого бренду

Створювач особистого бренду

Брен­ди бу­ва­ють не тільки у ор­ганізацій, але й у лю­дей:
юрист, бух­гал­тер, про­граміст, бар­бер, май­стер нігтьо­во­го сервісу, ма­са­жист, сто­ма­то­лог, ви­кла­дач, фітнес-тре­нер, пли­точ­ник, май­стер по ре­мон­ту одя­гу, про­да­ве­ць та навіть керівник, підприєме­ць, бізне­смен і так далі.
Мо­ва в більшій мірі про Ство­рен­ня Брен­да для лю­ди­ни. І не обов'яз­ко­во з ме­тою за­робітку...

Бренд — це інстру­мент, ме­тою яко­го є вплив на по­ведінку лю­дей:
- Про­по­зиція Вам ро­бо­ти.
- Ке­ро­ваність Ва­шо­го ко­лек­ти­ву.
- При­хильність са­ме Вам.
- Га­лоч­ка в бю­ле­тені нав­про­ти Ва­шої кан­ди­да­ту­ри.
- Роз­гляд Вас в якості парт­не­ра по бізне­су з по­даль­шою про­по­зицією.
- За­про­шен­ня Вас в ролі дру­гої по­ло­ви­ни для осо­би­сто­го жит­тя.
І так далі…

Ство­ре­ний Бренд бу­де впли­ва­ти на відповідну кількість лю­дей:
«відо­мий на весь світ» або «відо­мий у ву­зь­ких ко­лах».

Реб­рен­динг — це Ство­рен­ня Брен­да но­во­го! У порівнянні з яким? Зі ста­рим!
Роз­мо­ва про ко­рекцію чи зміну Брен­да — це роз­мо­ва про те, щоб Ство­ри­ти Бренд не «з ну­ля», а з то­го, що вже є. На той ви­па­док, як­що вже є щось «не те» і ре­зуль­та­ти впли­ву нинішньо­го Брен­да не вла­што­ву­ють.

Ко­ли лю­ди ви­би­ра­ють — во­ни ви­би­ра­ють се­ред Брендів.

Ви зро­зумієте, який осо­би­стий бренд най­кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти са­ме Вам.
Ви нав­чи­те­ся ство­рю­ва­ти і зміню­ва­ти осо­би­стий бренд під свої за­в­дан­ня.
Ви поч­не­те про­фесійно впли­ва­ти на лю­дей за до­по­мо­гою осо­би­сто­го брен­ду.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів