Дружба проти когось

Дружба проти когось

Є різні спо­со­би розта­шу­ва­ти лю­ди­ну до се­бе і ви­кли­ка­ти у неї довіру.

  • увійти в довіру…

Се­ред них є один ду­же швид­кий і ду­же силь­ний. Він од­но­час­но зачіпає підстро­ю­ван­ня по цінно­стях і іден­тич­ності.
На­зи­вається цей спосіб «друж­ба про­ти».

Логіка цьо­го прий­о­му про­ста:
ко­ли лю­ди­на №1 го­во­рить лю­дині №2, що лю­ди­на №3 негідник, мер­зот­ник і вза­галі зла ба­жає лю­дині №2 — лю­ди­на №2 по­чи­нає довіря­ти лю­дині №1.

Ось один ви­па­док з жит­тя:
Ба­бу­ся на­ма­гається по­дру­жи­ти­ся з ону­кою 5 років. Ба­ча­чи неза­до­во­лене об­лич­чя дівчин­ки, ба­бу­ся за­пи­тує «що ста­ло­ся?» і ди­ти­на по­чи­нає скар­жи­ти­ся. На­при­клад, бать­ки не да­ли цу­кер­ку і при­кро. Що ро­бить ба­бу­ся в ТАКОМУ ви­пад­ку? Ба­бу­ся ка­же «ай-ай-ай, які нехо­роші бать­ки.

І ось ТУТ ви­ни­кає підстро­ю­ван­ня:
1. За цінно­стя­ми — то­му що ди­ти­на цінує роз­ва­ги і не цінує хар­чу­ван­ня, яке бу­ло б ко­рис­но ор­ганізму. Пізніше, мо­же і бу­де шко­ду­ва­ти, але в мо­менті — не ро­зуміє і не цінує. Є ре­акція «смач­но» і ба­жан­ня «хо­чу». Ро­зуміючи, як це відіб'ється на зу­бах, шкірі, шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту — у ди­ти­ни немає.
2. За іден­тич­ності — бо у ди­ти­ни років 5 вже є хо­ча б якесь ро­зуміння різних іден­тич­но­стей лю­дей (зро­зуміло, не та­ким сло­вом). На­при­клад, іден­тичність «добра лю­ди­на». Ди­ти­на ВВАЖАЄ СЕБЕ БЕЗУМОВНО доб­рою лю­ди­ною і ба­бу­ся своїми ре­акціями та сло­ва­ми по­ка­зує, що во­на та­ка ж — це закріплює ефект МИ. Ви­хо­дить «ми — добрі лю­ди», а бать­ки хто? Пра­виль­но — злі!

Звідси ви­хо­дить ди­ти­ною маніпу­лю­ва­ти — ви­хо­дить впли­ва­ти на ди­ти­ну і управ­ля­ти її по­ведінкою. Ку­ди? Ту­ди, ку­ди ба­бусі за­хо­четь­ся...

Ось інший ви­па­док з жит­тя:
У тре­на­жер­но­му залі є кілька дівчат інструк­торів. Од­на з них ду­же зла і за­здрісна.

  • І жадібна до гро­шей.

Оскільки її клієнти в ос­нов­но­му дівча­та — то вже є між ни­ми підстро­ю­ван­ня по іден­тич­ності «ми — дівча­та». Відповідно, су­ге­стивність дівчат вже по­лег­ше­на... По-дру­ге дівчи­на інструк­тор­ка — зна­чить, уже ко­ри­стується яко­юсь довірою. Як­що інструк­тор­ка ре­гу­ляр­но ра­дить ка­ча­ти м'язи так-то й дівчат­ка от­ри­му­ють ре­зуль­тат потрібний — то у них мо­же ви­ни­ка­ти пе­ре­ко­нан­ня «як­що інструк­тор ка­же — зна­чить це прав­да ». Що не факт. То­му що інструк­тор­ка мо­же роз­би­ра­ти­ся тільки в своїй темі, але не в іншій. Тільки хтось же про це ду­ма­ти бу­де? Ніхто, бо кри­тичність свідо­мості зни­же­на через той са­мий «ра­порт» і підстро­ю­ван­ня по цінно­стях та іден­тич­ності.

Далі — ве­селіше.

І ось інструк­тор­ка по­чи­нає на­го­во­рю­ва­ти на од­них, інших і третії. Якось мені ста­ло ціка­во по­гра­ти з нею, то­му я вирішив «зли­ти їй дезінфор­мацію» і по­ди­ви­ти­ся, як во­на се­бе про­явить. Тим більше, що від лю­дей там ніяк не за­ле­жу. :)

Ка­жу «не го­во­ри своїй клієнтці-дівчині, що їй ко­ха­не­ць-пе­ру­кар мене підстриг так, що мені не по­до­бається». Відповідає «доб­ре, зви­чай­но». І через день пи­ше «ба­чи­ла ту дівчи­ну і не ска­за­ла їй». Ка­жу їй спа­сибі, при­ход­жу в зал і ба­чу що? :) Ба­чу, що дівчи­на з пе­ре­ко­ше­ним об­лич­чям зі мною не спілкується...

А то, що той хло­пе­ць ко­ха­не­ць звідки я знаю? Про це пізніше...
Ка­жу пізніше, щоб не го­во­ри­ла іншій дівчині-клієнтці, що «во­на мені не сим­па­тич­на і я не бу­ду з нею зустріча­ти­ся» і во­на ка­же «зви­чай­но, ми ж друзі» і через па­ру днів ба­чу, що дівчи­на від мене мо­ро­зить­ся і навіть не роз­мо­в­ляє . Хо­ча до цьо­го ще­бе­та­ла ко­жен день...

У ви­пад­ку зі мною вза­галі все силь­но про­сто — тут ще й мож­на за­ля­ка­ти, мо­в­ляв, «дивіться який небез­печ­ний дядь­ко, він і гіпно­зом во­лодіє, і НЛП, і вза­галі страш­ний маніпу­ля­тор»! І наївні дівчині, з відсутністю кри­тич­но­го ми­слен­ня, ду­же лег­ко «по­ве­сти­ся» на цю брех­ню!

І ось уже дівчин­ки дру­жать про­ти хлоп­чи­ка... І вірять інструк­торші. Во­на ж дівчин­ка, во­на ж інструк­тор­ка, во­на ж ска­за­ла про важ­ли­ве по сек­ре­ту — ри­зи­ку­ва­ла, як розвідник на спеціаль­но­му за­в­данні...

Так, за фак­том во­на ли­ше зли­ла ту інфор­мацію, яку їй доз­во­ли­ли зли­ти.
Так, за фак­том во­на ли­ше на­го­во­ри­ла на іншу лю­ди­ну.

Ду­мок про те, що во­на ТОЧНО ТАК САМО на­го­во­рює і на них — дівчат­кам не при­хо­дить. Але ж во­на роз­повідає все про всіх:
у ко­го чо­ловік не до­кла­дає зу­силь в ліжку, у ко­го про­бле­ми з гінеко­логії, у ко­го ру­ки ро­с­туть з ду**, хто в об­ща­ге хрінові суші ро­бить, хто завів третьо­го ко­хан­ця, хто ду­ра, хто не сек­су­аль­на і так далі і так далі. За­га­лом «всі піда*аси, од­на во­на — Д'Ар­та­ньян»!

Па­ру слів про наслідки та­кої друж­би...
Спосіб «друж­ба про­ти» — це швид­кий і силь­ний спосіб, але ду­же не еко­логічний!
При всій гар­ності спо­со­бу у ньо­го є і мінус. Жир­ний мінус! Для то­го, хто йо­го ви­ко­ри­сто­вує. Як­що підста­ви для друж­би ви­га­дані (то, що на­го­во­рює про тре­тю лю­ди­ну) — наслідки бу­дуть ду­же і ду­же необо­рот­но нега­тивні.

Ко­ли лю­дині стане відо­мо, що її спо­ну­ка­ли дру­жи­ти про­ти то­го, хто зла не ба­жав, шко­ди не ро­бив і так далі. Лю­дині стане оче­вид­но, що нею маніпу­лю­ва­ли по­га­но!

Лю­ди­на усвідом­лює, що її спро­бу­ва­ли відго­ро­ди­ти від хо­ро­шої лю­ди­ни! І ось звідси вже лю­ди­на ду­же силь­но за­хо­че ви­клю­чи­ти зі сво­го ото­чен­ня та­ко­го шкідни­ка.

  • І пра­виль­но за­хо­че!

Так онуч­ка од­но­го ра­зу вирішить, що ба­бу­ся бу­ла не пра­ва. І вже бу­дучи до­рос­лою, онуч­ка бу­де зму­ше­на вирішу­ва­ти свої пи­тан­ня із зай­вою ва­гою, ви­си­пом на об­личчі і так далі.

Так дівчин­ки в залі бу­дуть об­хо­ди­ти сто­ро­ною інструк­тор­шу, і во­на за­ли­шить­ся без клієнтів.

Так де­я­ких політиків і цілі політичні партії вже не оби­ра­ють.

Так де­які учні од­но­го ра­зу ки­нув­шись до іншо­го тре­не­ра усвідом­лю­ють, як їх «розвів» інший тре­нер або сам або через групу своїх ме­не­джерів або якось ще... і во­ни вже на­за­вжди підуть звідти. І так далі і так далі.

Що ро­би­ти, як­що про­ти вас дру­жать? Є аж 4 варіан­ти:
1. Иг­нор.
Адек­ват­на лю­ди­на (а тим більше «май­стер впли­ву невер­баль­но­го» і «май­стер впли­ву мов­но­го») зро­зуміє сам «хто є хто?».
А на інших мож­на і «за­би­ти».
2. Підсвічу­ван­ня тар­га­на.
Підійти і впли­ва­ти на лю­ди­ну. З по­зиції «або при­пи­няєш ти або я при­пи­няю».
Мо­в­ляв, як­що лю­ди­на не при­пи­нить — йо­го ізо­лю­ють від лю­дей або з людь­ми бу­дуть про­ве­дені ро­бо­ти (ан­ти­про­па­ганді).
3. Ан­ти­про­па­ган­да.
Підійти до лю­дей, які зміни­ли став­лен­ня і по­го­во­ри­ти з ни­ми. По­яс­ни­ти їм, ким і як во­ни опи­ни­ли­ся об­ду­рені.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар