Майстер невербального впливу

Майстер невербального впливу

Сенс невер­баль­но­го впли­ву по­ля­гає в то­му, щоб впли­ва­ти на підсвідо­ме­ць лю­ди­ни.

У ко­мунікації між людь­ми існує невер­баль­на скла­до­ва: міміка, по­ста­ва, же­сти, інто­нації і так далі. Спілку­ва­ти­ся без враху­ван­ня невер­баліки або без ви­ко­ри­стан­ня її озна­чає ро­би­ти по­мил­ку, яка при­зво­дить до 50% невдач (як мінімум):
непо­ро­зуміння, недовіра і неба­жан­ня щось ро­би­ти - це за­ле­жить від невер­баль­ної скла­до­вої.

Скрізь, де ви спілкуєте­ся з людь­ми осо­би­сто (а та­кож відео чи го­ло­сом),
ко­ри­сні на­вич­ки невер­баль­но­го впли­ву:

Чим відрізняється Май­стер Невер­баль­но­го Впли­ву від зви­чай­ної лю­ди­ни? Уни­ка­ти двох по­ми­лок:
1. Бу­ти за­хопле­ним со­бою під час спілку­ван­ня.
Як­що ви взаємодієте (спілкуєте­ся, ко­мунікуєте) і не відволікаєте­ся на невер­баліку співроз­мов­ни­ка, а зай­маєте­ся со­бою - то ви про­пус­каєте важ­ли­ву інфор­мацію.
2. За­хо­пи­ти­ся роз­мо­вою.
Чим більше ви за­хоплені роз­мо­вою співроз­мов­ни­ка, тим мен­ше ви зай­няті співроз­мов­ни­ком і йо­го невер­балікою, тим мен­ше ви ке­руєте хо­дом взаємодії, тим мен­ше ви ве­де­те се­бе ре­зуль­та­тив­но.

Ви дізнаєте­ся:

 • Як визна­чи­ти, го­во­рить лю­ди­на прав­ду чи бре­ше?
 • Як без слів ро­зуміти, що співроз­мов­ни­ку по­до­бається і що не по­до­бається?
 • Як ба­гатьма спо­со­ба­ми вста­нов­лю­ва­ти кон­такт і довіру з будь-яки­ми людь­ми?
 • Як мо­ти­ву­ва­ти лю­ди­ну до потрібних вам ду­мок, емоцій і дій?
 • Як увімкну­ти і ви­мкну­ти емоції та дії у лю­дей?
 • Як за­хи­сти­ти­ся від невер­баль­но­го впли­ву та маніпу­ляцій?

Ви нав­чи­те­ся:

 • Визна­ча­ти, чи хо­че співроз­мов­ник по­го­ди­ти­ся чи відмо­ви­ти.
 • Ро­зуміти настрій і хід дум­ки співроз­мов­ни­ка.
 • Швид­ко (на­справді!) вхо­ди­ти в довіру до будь-яких лю­дей.
 • Зберіга­ти сто­сун­ки в розбіжно­стях (вис­лов­лю­ю­чи іншу точ­ку зо­ру або відмо­в­ля­ю­чи).
 • Дру­жи­ти і співпра­ц­ю­ва­ти.
 • Еко­логічно всто­я­ти за свою точ­ку зо­ру.
 • Заміча­ти, ко­ли на вас невер­баль­но впли­ва­ють.
 • Розпізна­ва­ти об­ман­ників і маніпу­ля­торів.
 • Ефек­тив­но про­ти­сто­я­ти невер­баль­но­му впли­ву.
 • Вми­ка­ю­чи у лю­дей і у се­бе потрібні вам емоційні ста­ни.
 • Ро­би­ти так, щоб інші лю­ди САМІ ро­би­ли те, що ви хо­че­те.

Ви бу­де­те ро­зуміти, що відбу­вається між ва­ми та співроз­мов­ни­ком!
Ви бу­де­те вміти невер­баль­но ке­ру­ва­ти ко­мунікацією!

Як­що ви зро­би­те те, що спо­ну­кає лю­ди­ну до потрібної вам по­ведінки, і не зро­би­те те, що спо­ну­кає її в інший бік - тоді ви от­ри­маєте те, що ба­жаєте.

Ви бу­де­те зай­ма­ти­ся прак­тич­ни­ми спра­ва­ми, підніма­ти обізнаність!

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів