Майстер мовного впливу

Майстер мовного впливу

Ідея по­ля­гає в то­му, щоб ке­ру­ва­ти лю­ди­ною за до­по­мо­гою мо­ви. Лю­ди­на ду­має, що ви спілкуєте­ся, в той час як ви на­справді ке­руєте по­ведінкою іншої лю­ди­ни. Сенс в то­му, щоб підштовх­ну­ти лю­ди­ну до вис­нов­ку. А вис­нов­ком у нас вва­жається тільки по­ведінка. Вмієш го­во­ри­ти — ке­руєш людь­ми і от­ри­муєш, що хо­чеш.

Ви дізнаєте­ся:
- Як управ­ля­ти логікою роз­мо­ви?
- Як ство­ри­ти взаємо­ро­зуміння?
- Як за­сто­со­ву­ва­ти ар­гу­мен­тацію?
- Як за­сто­со­ву­ва­ти навіюван­ня.
- Як ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти прий­о­ми пе­ре­ко­нан­ня.
- Як за­сто­со­ву­ва­ти за­галь­ну струк­ту­ру впли­ву?
- Як ство­рю­ва­ти сло­весні ре­аль­ності?
- Як відповіда­ти на за­пе­ре­чен­ня лю­ди­ни?
- Як ство­рю­ва­ти ілюзію відповіді?
- Як управ­ля­ти людь­ми і си­ту­ацією.

Більшість лю­дей не поділя­ють сло­ва і фак­ти, ска­зане і ре­альне. Прий­ма­ють мож­ли­ве за до­стовірне і роз­пла­чу­ють­ся за ви­гад­ки ре­аль­ни­ми гро­ши­ма. Учас­ни­ки нав­чать­ся розпізна­ва­ти такі си­ту­ації і ко­ри­сту­ва­ти­ся ни­ми. Вас бу­де важ­ко об­ду­ри­ти.

Ви нав­чи­те­ся:
- Розпізна­ва­ти маніпу­ляції в спілку­ванні і за­хи­ща­ти­ся від них.
- Відо­крем­лю­ва­ти фак­ти від ду­мок, до­мислів і «по­яс­нень».
- Зна­хо­ди­ти і ко­ри­сту­ва­ти­ся паст­ка­ми ар­гу­мен­тації.
- Пра­ц­ю­ва­ти з за­пе­ре­чен­ня­ми.
- Пе­ре­ко­ну­ва­ти співроз­мов­ни­ка.
- Го­во­ри­ти ба­га­то й «про важ­ли­ве».
- При­хо­ву­ва­ти інфор­мацію, при ви­димій щи­рості і відкри­тості.
- Ство­рю­ва­ти сло­весні ре­аль­ності.
- Го­во­ри­ти логічно, зро­зуміло.
- Розпізна­ва­ти і за­сто­со­ву­ва­ти прий­о­ми пе­ре­ко­нан­ня.
- Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти роз­мов­ний гіпноз.
- Фор­му­ва­ти навіюван­ня.
- Вільно підт­ри­му­ва­ти роз­мо­ву.
- Роз­повіда­ти історії.
- Визна­ча­ти, чо­го на­справді хо­че співроз­мов­ник.
- Зни­жу­ва­ти по­тенціал до опо­ру.
- Го­во­ри­ти так, щоб лю­ди­на САМА зро­би­ла те, що Ви хо­че­те.
- До­ла­ти за­пе­ре­чен­ня.
- Йти від відповіді.
- Про­ти­сто­я­ти мов­но­му впли­ву.
- І до­ся­га­ти в спілку­ванні сво­го!

Ви змо­же­те орієнту­ва­ти­ся в роз­мові і впли­ва­ти за до­по­мо­гою своєї мо­ви.

Як­що язик підвіше­ний — по­ща­стить, то­му язик — го­лов­ний м'яз в наші дні.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів