Боюся, що дитина не буде мене любити

Боюся, що дитина не буде мене любити

Прослухати аудіозапис

Спілку­ю­ся з па­рою. Ма­ма і та­то ди­ти­ни. Ба­чу, що ди­ти­на місця­ми ду­же наг­ле­ет. Навіть пе­ре­ги­нає з на­хаб­ством. Раз пе­ре­гну­ла. Два. Три. Бать­ки ніяк не ре­а­гу­ють. Обе­реж­но за­даю пи­тан­ня про те, чи нав­ча­ють во­ни ди­ти­ну то­му, що та­ке доб­ре і що та­ке по­га­но. Пи­таю, чи ка­ра­ють во­ни ди­ти­ну. У відповідь чую фра­зу «бо­ю­ся, що моя ди­ти­на мене не лю­би­ти­ме».
І тут у мене один з тих куль­тур­но-ви­хов­них по­трясінь, ко­ли мені здається оче­вид­ним те, що для інших та­ким не є.

За­раз я, як за­зви­чай, бу­ду го­во­ри­ти те, що для ко­гось бу­де кра­мо­ла і не по­пулярне. За­те об'єктивне!

В більшості своїй за­ве­ден­ня ди­ти­ни — це крок са­мо­оціноч­ний. Щоб за­кри­ти пи­тан­ня своєї са­мо­оцінки. Є ще варіан­ти «для утри­ман­ня шлю­бу». Є ще «для ве­се­лощів» (або по ту­пості). Є ще де­які варіан­ти. Але в ціло­му — са­мо­оце­ноч­ной:
- Щоб пи­ша­ти­ся ди­ти­ною.
- Щоб не відчу­ва­ти тиск батьків з їх «де ж ону­ки?».
- Щоб не відчу­ва­ти тиск друзів з їх «а ми вже, а ко­ли ж ти?».
І так далі.

Що ро­би­ти з ди­ти­ною? Вза­галі, навіщо її ро­би­ти? Це ро­зуміють не всі. Які тільки пе­ре­ко­нан­ня не ге­не­ру­ють лю­ди :)
Від «тю, ну як же» і відповіді немає — до «для про­до­в­жен­ня ро­ду», що теж не відповідь.

  • Ніби пе­ред на­ми пред­став­ник особ­ли­во­го ро­ду, який обов'яз­ко­во тре­ба про­до­в­жу­ва­ти і інак­ше ніяк.

Зре­штою ди­ти­ну потрібно не стільки на­ро­ди­ти, скільки зай­ма­ти­ся нею! Зай­ма­ти­ся нею ра­зом — спільно. Удвох. Це в іде­алі.

А що зна­чить зай­ма­ти­ся? Об­слу­жи­ти тіло — це зро­зуміло. Але далі найцікавіше і дов­ге — вчи­ти! Вчи­ти! ВЧИТИ!
Вчи­ти бе­рег­ти своє Здо­ров'я. Вчи­ти бу­ду­ва­ти Сто­сун­ки з людь­ми. Вчи­ти зай­ма­ти­ся Гос­по­дар­ством. Вчи­ти підви­щу­ва­ти своє По­ло­жен­ня. Вчи­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти про­дук­тив­но Транс­фор­му­ван­ня. За­га­лом — вчи­ти зміню­ва­ти свою Пер­со­наль­ну Ре­альність!

А що зна­чить вчи­ти? Вчи­ти це про­цес ємний. Він вклю­чає в се­бе і об­роб­ку пе­ре­ко­нань, навіюван­ня, фор­му­ван­ня цінно­стей і ба­га­то іншо­го. Що все ра­зом, як­що скром­но, на­зи­вається «ви­хо­ву­ва­ти».

  • По суті — дре­си­ру­ва­ти.

Так ось про­цес нав­чан­ня не бу­де ефек­тив­ний без то­го, що учень не от­ри­мує ПОКАРАННЯ! За те, що ро­бить невірно. У моєму віці і у лю­дей стар­ше:
- У школі це бу­ла циф­ра 2 в що­ден­ни­ку. Це бу­ло неприємно.
- Вдо­ма мог­ло бу­ти по­ка­ран­ня «марш, в кут» і ти стоїш і ду­маєш про скоєне, а як­що якось ней­мовірно на­коїв силь­но — мог­ло і по попі при­летіти до­лонь­кою.

  • Чи не бо­ля­че, але страш­но.

І нічо­го! Ви­рос­ли ми якось і батьків лю­би­мо. Те­пер — ко­ли мізки у нас вклю­чи­ли­ся і ми ро­зуміємо, від чо­го нас вбе­рег­ли бать­ки своїми по­ка­ран­ня­ми — ми ще й вдячні!

Не бу­ло тоді тех­но­логічних курсів, тренінгів або яки­хось нав­чаль­них про­грам. Час був інший. Виб­ра­ти не бу­ло з чо­го. А за­раз си­ту­ація ще гірша: ви­бо­ру ба­га­то і за­зда­легідь зро­зуміти, що з цьо­го тех­но­логія, а що шоу та стен­дап — немож­ли­во.

То­му я за­вжди про­по­ную зга­да­ти підхід «не ви­га­ду­ва­ти ве­ло­си­пед».
Один з чин­них за­конів пси­хо­логії, який пра­цює незмінно: батіг і пря­ник!
Батік — це мо­ти­вація ВІД чо­гось.
Пря­ник — це мо­ти­вація ДО чо­гось.
Зви­чайні прий­о­ми дре­си­ру­ван­ня, які пра­ц­ю­ють ро­ка­ми, де­сят­ка­ми років, століття­ми, ти­ся­чоліття­ми.

Як­що бать­ко з го­ло­вою дру­жить, то він ро­зуміє, що йо­го ди­ти­на не є по­вністю особ­ли­вою, а зна­чить, на ній бу­дуть спра­цьо­ву­ва­ти ті ж за­ко­ни впли­ву, що і на інших лю­дях.

Щоб бать­ко по­чав ди­ти­ни ви­хо­ву­ва­ти — потрібно ди­ти­ну не лю­би­ти. Інак­ше ка­жу­чи — від бать­ка в та­кий мо­мент лю­бові не потрібно! Від бать­ка потрібно впертість у ство­ренні з ди­ти­ни адап­то­ва­ної лю­ди­ни!

За­люб­ле­на ди­ти­на, яку не вид­ре­си­ру­ва­ли в хо­ро­шо­му сенсі цьо­го сло­ва (як­що Вам ріже слух це сло­во — замініть йо­го на «ви­хо­ва­ли») — це ли­ше роз­пе­ще­на ди­ти­на.
Ди­ти­на, яка при­ще­пи­ли дум­ку, що за будь-які витівки йо­го го­ловні ав­то­ри­те­ти бу­дуть лю­би­ти і то­му нічо­го по­га­но­го не бу­де. У той час, як бать­ки засліплені своїми пе­ре­жи­ван­ня­ми лю­бові.

  • Тьох­ну­ло від емоцій!

Бать­ки ва­рять­ся в лю­бові до ди­ти­ни і не ви­хо­вує. І пе­ре­ко­нує сам се­бе, що від йо­го лю­бові тра­пить­ся магія і ди­ти­на са­ма все зро­зуміє. На­у­ко­во­го підхо­ду тут немає. При­кла­ди, які спро­сто­ву­ють та­кий підхід батьків — бать­ки ігно­ру­ють, то­му що «то ви все на­го­во­рюєте», «та ви своїх за­ведіть і ви­хо­вуй­те, ач які ро­зум­ни­ки-пси­хо­ло­ги» то­що.
За­га­лом — непро­дук­тив­ний транс, за­бра­ло опу­сти­ло­ся, план­ка впа­ла.

  • Невмінь­ко!

Ди­ти­ну бать­ки за­во­ди­ли НАВІЩО?
Як­що «щоб лю­би­ти», то це за­ра­ди се­бе са­мо­го — за­ра­ди своєї са­мо­оцінки, щоб се­бе потіши­ти.
Як­що «щоб ди­ти­на мене лю­би­ла», то це за­ра­ди се­бе са­мо­го зно­ву ж, то­му що бать­кові не ви­ста­чи­ло лю­бові від йо­го батьків.

Це ду­же сум­но. То­му що звідси бу­де ду­же дов­гий і ду­же непомітний, свідо­мості батьків, набір си­ту­ацій, ко­ли ди­ти­на пе­ре­тво­рюється в роз­ба­лу­ва­ну. І то­му шиш­ки бу­де на­би­ва­ти справжні. На­би­ва­ти бу­де з інши­ми людь­ми. Людь­ми, які не бу­дуть лю­би­ти так, як бать­ки. То­му бу­дуть дре­си­ру­ва­ти сло­ва­ми, спра­ва­ми, а мо­же й ку­ла­ка­ми.

Як­що по­ща­стить — ди­ти­на побіжить до батьків і по­скар­жить­ся. А бать­ки втішать. Але ніяк не ви­хо­ває, що не віддре­си­рує. То­му ко­ли ди­ти­на зно­ву по­тра­пить у ха­ле­пу — зно­ву до батьків побіжить. Бать­ки зно­ву втішать. Ось уже й цикл.
Неприємності ди­ти­ни в та­ко­му ви­пад­ку — щастя для батьків, які ста­ють потрібні. І тут бать­ки от­ри­му­ють зно­ву ж свій са­мо­оціноч­ний кок­тейль у вигляді лю­бові від ди­ти­ни.
Зруч­но бать­кам. По­ки живі бать­ки. Ко­ли їх не стане — ди­ти­на за­ли­шить­ся один на один зі світом, до яко­го во­на не при­сто­со­ва­на. І що тоді їй ро­би­ти? Ко­ли ро­з­рад­ни­ка немає, а є лю­ди­на неви­хо­ва­на і не адап­то­ва­на до соціуму.

То­му справжні, адек­ватні бать­ки бу­дуть ду­ма­ти ДО за­ве­ден­ня ди­ти­ни про те, що во­на бу­де з нею ро­би­ти! З нею — це не в сенсі «спільно» і то­му відповіді не по­винні бу­ти «ве­се­ли­ти­ся і пу­сту­ва­ти»!
З нею — це в сенсі «по відно­шен­ню до ди­ти­ни» і то­му пи­тан­ня по­винні бу­ти «чо­му вчи­ти?», «ко­го ви­хо­ву­ва­ти?», «які цінності при­щеплю­ва­ти?», «які пе­ре­ко­нан­ня фор­му­ва­ти?», «які на­вич­ки роз­ви­ва­ти?» і так далі.

Бать­ко­вам вар­то визна­чи­ти «чи бу­дуть во­ни цим всім зай­ма­ти­ся?».
Бу­дуть впря­га­ти­ся ро­би­ти це про­тя­гом 18-21 років? Без «не хо­чу», без «ой, він неслух­ня­ний» і так далі.
Чи го­тові бра­ти на се­бе відповідальність і не пе­ре­кла­да­ти її на інших за свої невдачі та по­мил­ки?
Го­тові визна­ва­ти, що во­ни (бать­ки) десь «на­коїли» і об­ла­жа­ли­ся?
Го­тові ви­прав­ля­ти свої по­мил­ки і «бо­ки»?

Як­що відповідь «так» — чу­до­во! Зай­май­те­ся ди­ти­ною. Підт­ри­мую.
Як­що відповідь «ні» — ду­же шко­да. Шко­да ди­ти­ну. То­му що бать­ки ство­рю­ють ди­ти­ну, як іграш­ку — щоб по­ба­лу­ва­ти се­бе. Бать­ки хо­чуть радіти і не хо­чуть ро­би­ти ро­бо­ту батьківсь­ку. І тоді бать­кам вар­то по­пра­ви­ти відсутність лю­бові в своєму ми­ну­ло­му.

Не ка­ра­ти ди­ти­ну через по­бо­ю­ван­ня, що ди­ти­на не бу­де лю­би­ти — це по­мил­ка! Це шкідниц­тво по відно­шен­ню до ди­ти­ни. Та­кий бать­ко вже про­грав. Уже за­ле­жить від то­го, як оцінить ди­ти­на і як ди­ти­на відре­а­гує на бать­ка. Замість то­го, щоб ро­би­ти батьківсь­ку ро­бо­ту і ка­ра­ти за ре­альні по­гані вчин­ки і хва­ли­ти за ре­альні хо­роші вчин­ки — бать­ко по­ту­рає. То­му ди­ти­на стає все більш неке­ро­ва­на, а бать­ки все більш ке­ро­вані.

Дум­ка «бу­де ди­ти­на лю­би­ти чи ні?» не важ­ли­ва! Бать­ки несуть відповідальність за своїх дітей до пев­но­го за за­ко­ном віку. То­му зай­ма­ти­ся ди­ти­ною по­винні бать­ки. Неза­леж­но від дум­ки і лю­бові ди­ти­ни.

  • Як хірург, який ве­де опе­рацію неза­леж­но від пе­ре­жи­вань пацієнта.

Оскільки крім ви­хо­ван­ня і дре­си­ру­ван­ня бу­дуть бать­ки і ба­лу­ва­ти і ра­ду­ва­ти та інше — ди­ти­на бу­де лю­би­ти. А ба­га­то вкла­деннь в ди­ти­ну— ди­ти­на усвідо­мить ли­ше через ро­ки. Бу­дучи вже до­рос­лою. Тоді во­на усвідо­мить, ЩО зро­би­ли для неї бать­ки. І по­лю­бить ще більше за те, що бать­ки НЕ пішли на по­во­ду у ди­ти­ни.
Без цьо­го — во­на нав­па­ки бу­де ма­ти підста­ви прий­ти з пре­тензіями «чо­му Ви мене не нав­чи­ли, чо­му Ви мені не ска­за­ли, чо­му Ви мені не зро­би­ли» і по­яс­нить, що те­пер во­на батьків не лю­бить за те, що через них во­на те­пер страж­дає.

В сумі: бать­кові чи ма­тері потрібно свої пе­ре­ко­нан­ня міня­ти і стра­хи!
Цьо­му мож­на нав­чи­ти­ся на тренінгу Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант.

Бать­ки мене по­чу­ли і навіть при мені по­ча­ли зай­ма­ти­ся своєю ди­ти­ною. Доб­ре, що нав­ко­ло нас є па­ри (хлоп­чиків та дівча­ток), які сприй­ма­ють зво­рот­ний зв'язок...

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар