Кастомний, Серійний або Золота Середина

Кастомний, Серійний або Золота Середина

Ба­га­торічний до­свід по­ка­зує — найбільше лю­дей спо­ну­ка­ють ви­би­ра­ти з двох зол:
1. Ка­стом­ний (непо­втор­ний і унікаль­ний, але в той же час са­мо­роб­ний і са­мо­паль­ний).
2. Серійний (од­на­ко­вий і по­ши­ре­ний, але в той же час кон­веєрний і ширв­жит­ко­вий).

Яй­це Фаб­ер­же — ка­стомне, а Кідер-сюр­приз — кон­веєрний.
Са­мо­роб­ний снігохід — ка­стом­ний, а за­водсь­кий снігохід — кон­веєрний.

Ки­да­ти­ся з край­ності в крайність, роз­гля­да­ти од­ну сто­ро­ну без дру­гої — не за­вжди хо­ро­ша ідея...
То­му що в та­ко­му ви­пад­ку є ПЕРЕКОС в од­ну зі сторін і замість рівно­ва­ги ви­хо­дить НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЬ!

Ви­би­ра­ти за­вжди од­ну зі сторін — здається оче­вид­ною дурістю! Лю­ди, які про­по­ну­ють за­вжди до­три­му­ва­ти­ся однієї з цих сторін — або самі близькі або нав­мис­но вво­дять в ома­ну...
Мо­же за­в­дан­ня та­ке у «фахівців»: за­ве­сти лю­ди­ну да­ле­ко в «жо ...», щоб потім дов­го і до­ро­го до­по­ма­га­ти їй ви­би­ра­ти­ся. Ну, а там мо­же й не на­ва­жить­ся лю­ди­на зізна­ти­ся, що во­на ідіот і це її ту­ди за­ве­ли ли­ходії. Це як­що усвідом­лює те, що ста­ло­ся, але ж не всім по­ща­стить зустріти лю­ди­ну на зра­зок мене — яка мо­же до­по­мог­ти «про­ки­ну­ти­ся»!

Чо­му неро­зум­но ви­би­ра­ти за­вжди на ко­ристь од­но­го?
1. Є спо­сте­ре­жен­ня: лю­ди не бу­ва­ють по­вністю од­на­кові (ні серійні), не бу­ва­ють по­вністю непо­вторні (ні ка­стомні). То­му про­ект «Пер­со­наль­на Ре­альність» про­по­нує інший шлях — ба­ланс — зо­ло­та се­ре­ди­на — врівно­ва­женість.

Ка­стомні — відбит­ки пальців, зовнішність, життєвий до­свід, до­машній інтер'єр, дум­ки з де­я­ких пи­тань і так далі.
Серійні — бу­до­ва тіла, знан­ня шкільної про­гра­ми, обов'язок спла­чу­ва­ти по­дат­ки, мо­да і так далі.

Да­вай­те візь­ме­мо з обох ви­падків за спро­ще­ним варіан­том:
а) Ка­стом­на — зовнішність.
б) Серійна — опла­та по­датків.
Серійна «опла­та по­датків» мо­же ста­ти ка­стом­ной? Мо­же — пільги, суб­сидії.
Ка­стом­на «зовнішність» мо­же ста­ти серійною? Мо­же — дівча­та ка­ча­ють гу­би, а хлопці го­лять го­ло­ви і ро­стять бо­ро­ди.

2. На­да­ва­ти пе­ре­ва­гу за­вжди в сто­ро­ну од­но­го або іншо­го — мо­же при­зве­сти до неприємних наслідків:
- Ка­стом­ний: лю­ди­на c ка­стом­ни­ми ху­ди­ми ру­ка­ми, що не тря­суть­ся і во­на мо­же три­ма­ти скаль­пель, а во­на в серійне відвіду­ван­ня ка­чал­ки і замість вря­то­ва­них життів — останні місця на зма­ган­нях...
- Серійний: лю­ди­на з серійни­ми по­тре­ба­ми в лю­бов­них сто­сун­ках, а во­на же­неть­ся за іде­а­ла­ми настільки ка­стом­ни­ми, що знай­ти їх не мо­же все жит­тя...
- Ка­стом­ний: вва­жає вірним тільки свою дум­ку, а не інших — то­му при взаємодії з людь­ми стає нещас­ний (дум­ка своя на­чеб­то і вірна, а ре­зуль­та­ти ви­хо­дять пар­шиві).
- Серійний: вва­жає вірним дум­ку всіх, а свою дум­ку втра­чає — то­му при взаємодії з людь­ми стає нещас­ний (дум­ка лю­дей ніби й вірна, а ре­зуль­та­ти ви­хо­дять пар­шиві).

Ка­стомні на­строй­ки комп'юте­ра мо­жуть влас­ни­ку зда­ти­ся зруч­ни­ми, але незруч­ни­ми іншим: на­строй­ка миш­ки під лівшу або тих, у ко­го немає пра­вої ру­ки — але для зви­к­лих до стан­дар­ту правшів бу­де незруч­но.
Як­що лю­ди­на ро­бить ка­стом­ною се­бе — їй самій з со­бою доб­ре та де­я­ким ціни­те­лям теж, але ціни­телів бу­де тим мен­ше, чим ка­стомнішою ро­бить се­бе лю­ди­на...
Серійні (за­водські) на­строй­ки комп'юте­ра мо­жуть ба­гатьом зда­ти­ся зруч­ни­ми, але незруч­ни­ми де­я­ким лю­дям: на­строй­ка миші під стан­дарт правшів і тих, у ко­го є пра­ва ру­ка — але для лівшів або тих, у ко­го пра­вої ру­ки немає — це незруч­но.
Як­що лю­ди­на ро­бить серійним се­бе — ба­гатьом з них доб­ре, але тим, хто шу­кав індивіду­альність лю­ди­ни, бу­де по­га­но, то­му що во­ни її не знай­дуть.

Тут же і всякі «трЕнінг, ко­учинг, те­рапія»:
- серійно­го фор­ма­ту для всіх — без ураху­ван­ня відмінно­стей од­них лю­дей від інших.
- ка­стом­ни­ми фор­ма­ту для оди­ни­ць — без обліку схо­жості од­них лю­дей з інши­ми.

Ко­ли ви­ни­кає йо­го ве­личність Вибір — іноді ко­рис­но виб­ра­ти серійне, а іноді ка­стомне. Іноді, а не за­вжди! Вибір відіб'ється на то­му, в який Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності ви­явить­ся лю­ди­на. Ви­би­ра­ти потрібно пер­соні пер­со­наль­но.
То­му і 2 ви­ди про­ектів Публічний і Осо­би­стий:
Од­на пер­со­на — од­на Осо­бистість і то­му про­ект Осо­би­стий.
Ба­га­то пер­сон — ба­га­то Осо­би­сто­стей — Публіка і то­му про­ект публічно.

Як­що «вибір край­ності» завів не ту­ди — потрібно ко­ри­гу­ва­ти пе­ре­ко­нан­ня, які спо­ну­ка­ли ви­би­ра­ти непра­виль­но (про це на тренінгу Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант). Тоді і опи­ниш­ся інший Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності...

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар