Спокушання через стан

Спо­ку­шан­ня — це ли­ше один з етапів лю­бов­них відно­син. Як би ко­му не по­до­ба­ло­ся це сло­во, як би йо­го не пов'яза­ли з нега­ти­вом різно­го ро­ду піка­пе­ри і ми­сли­виці — суть за­ли­шається незмінною.

Спо­ку­шан­ня — це необхідна ча­сти­на по­бу­до­ви лю­бов­них відно­син. Щоб лю­ди­на за­хотіла відно­син са­ме лю­бов­них, а не дружніх або діло­вих — її потрібно спо­ку­си­ти.

Прий­о­ми, фішки, техніки інші те­ми «екс­пертів відно­син» і «тре­нерів піка­па і ди­на­мо» дійс­но пра­ц­ю­ють — то­му що ці прий­о­ми взяті з тех­но­логій впли­ву і гіпно­зу.
Єдине «але» — спо­кус­ни­ки ни­ми не вміють пра­виль­но ко­ри­сту­ва­ти­ся, то­му ви­хо­дить чо­гось до­сяг­ти не у всіх учнів, ви­хо­дить ли­ше де­що і тільки в од­но­му кон­тексті.

Про­те, розта­шу­ва­ти лю­ди­ну, спо­до­ба­ти­ся, при­ско­ри­ти ви­ник­нен­ня до се­бе довіри і на­пра­ви­ти дум­ки в сто­ро­ну усамітнен­ня — це нор­маль­но і пра­виль­но для до­рос­лих лю­дей.

Са­ма те­ма спо­ку­шан­ня скла­дається з двох ве­ли­ких ча­стин:
1. Здійса­нен­ня впли­ву.
2. Внутрішній стан.

Пер­шу в двох сло­вах не опи­са­ти. Мож­ли­во, од­но­го ра­зу спро­бую її по­яс­ни­ти.

За­раз хотіло­ся б роз­повісти про са­му містич­ну, за­гад­ко­ву і в той же час по­пуляр­ну дру­гу ча­стині — внутрішній стан в спо­ку­шанні!

Май­же всі «екс­пер­ти» го­во­рять про те, що потрібно «про­ка­чу­ва­ти» свій внутрішній стан. Внутрішній стан дійс­но важ­ли­вий. То­му що стан мож­на пе­ре­да­ти співроз­мов­ни­ку.

  • з ким по­ве­деш­ся — то­го й на­бе­реш­ся (це част­ко­во й про стан).

Не бу­ду вда­ва­ти­ся в ака­демічні вибірки і на­у­кові гіпо­те­зи про дзер­кальні ней­ро­ни. Навіть не бу­ду дов­го роз­пи­су­ва­ти те­му ра­пор­ту, яку чу­ли НЛПери і гіпно­ти­зе­ри.

Ска­жу го­ловне:
1. Стан лю­ди­ни впли­ває на її влас­ну по­ведінку.
2. Стан лю­ди­ни впли­ває на стан співроз­мов­ни­ка.
3. Стан співроз­мов­ни­ка впли­ває на йо­го влас­ну по­ведінку.

Як­що хло­пе­ць вміє збуд­жу­ва­ти­ся по­руч з дівчи­ною — при до­три­манні ню­ансів во­на підхо­пить збуд­жен­ня і збу­дить­ся. Як­що дівчи­на вміє збуд­жу­ва­ти­ся по­руч з хлоп­цем — при до­три­манні ню­ансів він підхо­пить збуд­жен­ня і збу­дить­ся.
Як­що сек­су­аль­но збу­ди­ти лю­ди­ну — лю­ди­на за­хо­че сек­су!

  • си­дя­чи на лавці в пар­ку, за сто­ли­ком в ка­фе, за бар­ною стійкою в клубі або десь ще.

Будь-які мовні прий­о­ми і прий­о­ми невер­баль­но­го ви­кли­ку емоцій у співроз­мов­ни­ка БЕЗ влас­но­го сек­су­аль­но­го збуд­жен­ня — не ве­дуть до сек­су.
Це нор­маль­но. Ре­альність так ство­ре­на, що без збуд­жен­ня секс не трап­ляється. То­му ос­нов­на суть спо­ку­шан­ня — ви­кли­ка­ти сек­су­альне збуд­жен­ня. Немає збуд­жен­ня — немає од­но­го з етапів лю­бов­них відно­син. Гру­бо ка­жу­чи немає лю­бов­них відно­син.

Власне сек­су­альне збуд­жен­ня БЕЗ прий­омів мов­но­го і невер­баль­но­го впли­ву — ве­де до сек­су.
Яви­ще «спо­ку­шан­ня без слів» грун­тується са­ме за ра­ху­нок ви­кли­ку ста­ну збуд­жен­ня у лю­ди­ни через свій влас­ний стан збуд­жен­ня.

Власне сек­су­альне збуд­жен­ня РАЗОМ з прий­о­ма­ми мов­но­го і невер­баль­но­го впли­ву — ве­де до сек­су швид­ше.
То­му ви­ни­кає за­ко­номірна необхідність в умінні ви­кли­ка­ти у се­бе та­кий стан. Це мож­ли­во тільки як­що тре­ну­ва­ти­ся управ­ля­ти своїм ста­ном.

  • стан потрібно не про­ка­чу­ва­ти, підка­чу­ва­ти, при­ка­чи­вать... ста­ном потрібно управ­ля­ти!

В да­но­му ви­пад­ку — управ­ля­ти ста­ном збуд­жен­ня. Це мож­ли­во? Так, цілком.

Тільки відра­зу за­пи­таю, а що далі ро­би­ти з лю­ди­ною, яку збу­ди­ли? Ні, звісно, я ро­зумію най­б­лижчі кро­ки. Од­нак, за­до­воль­ни­ти сек­су­альне ба­жан­ня мож­на і са­мо­му. Чи вар­то спо­ку­ша­ти кон­крет­ну лю­ди­ну? Що це дає і чо­го не дає?
Прак­ти­ка по­ка­зує, що ма­ло хто ро­зуміє свої цінності і свої пер­спек­ти­ви. В рам­ках про­фесійної пси­хо­логічної кон­суль­тації, так са­мо як і в рам­ках мірку­ваннь зви­чай­них лю­дей, такі пи­тан­ня мо­жуть бу­ти за­дані — щоб до­по­мог­ти клієнту до­сяг­ти ме­ти еко­логічно. На ці мінімальні пи­тан­ня вар­то ма­ти чіткі відповіді.

Крім ста­ну збуд­жен­ня є і інші ста­ни, які ко­ри­сні в спо­ку­шанні. Їх теж ко­рис­но вміти «вклю­ча­ти» і «відклю­ча­ти». Є ще й ста­ни, які ко­ри­сні про­сто в по­всяк­ден­но­му житті або в про­фесійно­му.

При­ходь­те на тренінг «Май­стер управління своїми ста­на­ми»! Навчіться ке­ру­ва­ти со­бою.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар