Майстер управління своїми станами

Майстер управління своїми станами

Ча­сти­на то­го, що відбу­вається з лю­ди­ною — ре­зуль­тат впли­ву ззовні, ре­шта — зсе­ре­ди­ни. Від цьо­го за­ле­жать успіхи і невдачі. Відо­мо, що лю­ди здатні впли­ва­ти на інших лю­дей, а зна­чить, хтось мо­же впли­ва­ти на вас і це мо­же бу­ти не за­вжди в Ва­ших інте­ре­сах. Так са­мо відо­мо, що по­чут­тя і мірку­ван­ня здатні підштовху­ва­ти лю­ди­ну на вчин­ки, які не за­вжди ко­ри­сні. Мож­на вбе­рег­ти се­бе. Це до­по­ма­гає збе­рег­ти гар­ний настрій, са­мо­по­чут­тя, гроші і навіть сто­сун­ки.

Ви зро­зумієте:
- Як вклю­ча­ти і ви­ми­ка­ти свій настрій.
- Як зміню­ва­ти своє став­лен­ня до об­ста­вин і си­ту­ацій.
- Як поз­бав­ля­ти­ся від нав'яз­ли­вих ду­мок.
- Як ке­ру­ва­ти своїми емоціями.
- Як у се­бе вклю­ча­ти спо­га­ди на за­мо­в­лен­ня.
- Як до­мо­в­ля­ти­ся з со­бою з важ­ли­вих пи­тань.
- Як здо­бу­ва­ти нові шаб­ло­ни по­ведінки і зміни­ти старі.
- Як мо­ти­ву­ва­ти се­бе.
- Як пра­виль­но ста­ви­ти цілі, щоб до­ся­га­ти їх.

Ви змо­же­те управ­ля­ти своїм внутрішнім світом і тілом, вклю­ча­ю­чи пи­тан­ня здо­ров'я, емоцій, уста­но­вок і ба­га­то іншо­го.

Ви нав­чи­те­ся:
- Управ­ля­ти своїми дум­ка­ми, емоціями і ста­на­ми.
- Міня­ти став­лен­ня до лю­дей, са­мо­го се­бе, сво­го жит­тя (при ба­жанні).
- На­ди­ха­ти се­бе ро­би­ти ру­ти­ну і зви­чайні по­бу­тові спра­ви.
- Поз­бав­ля­ти­ся від внутрішніх кон­фліктів.
- Зга­ду­ва­ти важ­ли­ве в потрібний мо­мент.
- На­ла­што­ву­ва­ти се­бе на те, щоб за­роб­ля­ти і бу­ти ба­гат­ши­ми.
- Ста­ви­ти цілі так, щоб без зу­силь їх до­ся­га­ти.
- Про­гра­му­ва­ти своє несвідо­ме і «при­тя­гу­ва­ти» ба­жане.
- Мо­ти­ву­ва­ти се­бе са­мостійно.
- Бу­ти радісни­ми і оп­тимістич­ни­ми більшу ча­сти­ну ча­су.

Ко­ли ви­би­раєте стан Ви — Ви по­чи­наєте жи­ти, як хо­че­те.

Мо­ва йде про те, щоб взя­ти в СВОЇ ру­ки пульт управління своїми ста­на­ми.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів