Як вчитися швидше

Лю­дям вла­сти­во вчи­ти­ся. З са­мо­го на­род­жен­ня ми вчи­мо­ся: сто­я­ти, хо­ди­ти, го­во­ри­ти, пи­са­ти, раху­ва­ти, їзди­ти на ве­ло­си­педі, гра­ти в фут­бол, ко­ри­сту­ва­ти­ся комп'юте­ром і ба­га­то чо­го ще. Лю­ди нав­ча­ють­ся у дитя­чо­му са­доч­ку, в школі, в інсти­туті, на кур­сах і тренінгах і так далі.

Справді, лю­ди­на без умінь ма­ло що з се­бе пред­став­ляє. Весь сьо­годнішній на­у­ко­вий про­грес — за­в­дя­ки то­му, що лю­ди вчи­ли­ся і вчать­ся.

Як­що по­ди­ви­ти­ся на лю­дей, які вчать­ся чо­мусь — то лег­ко ви­яви­ти, що од­ним вдається вчи­ти­ся швид­ше, а іншим — повільніше. Чо­му?

Мож­на, зви­чай­но, по­си­ла­ти­ся на різні швид­кості ми­слен­ня, на пам'ять, на ге­не­ти­ку, на еко­логію і що зав­год­но ще. Але що як­що не по­си­ла­ти­ся і по­ста­ви­ти пи­тан­ня так: при інших рівних — за ра­ху­нок чо­го одні вчать­ся швид­ше, а інші повільніше?

Відповідь є: різни­ця в то­му, що лю­ди ви­ко­ри­сто­ву­ють різні спо­со­би нав­чан­ня!

Нав­чан­ня в наш час (час пе­ре­хо­ду на ви­со­ко-тех­но­логічні бізне­си і ви­роб­ництва, еру IT-тех­но­логій, на­б­ли­жен­ня муль­ти-пла­нет­но­го існу­ван­ня) — як ніко­ли раніше дає лю­дині шанс або бу­ти се­ред пер­ших або бу­ти се­ред останніх. Навіть на ве­ли­ких політич­них самітах є не силь­но афішо­ване об­го­во­рен­ня то­го, що в най­б­лижчі де­ся­тиліття світ розділить­ся на роз­ви­нені країни і недо­ро­зви­нені.

  • вчи­ти­ся швид­ше — це пи­тан­ня ефек­тив­ності!

Пле­ме­на, які ви­до­бу­ва­ють во­гонь тер­тям па­ли­ць або жи­телі цивілізо­ва­них країн — ко­му простіше?
Лю­ди, які до­бу­ва­ють про­дук­ти, за­бруд­ню­ю­чи се­ре­до­ви­ще, шко­дять здо­ров'ю та існу­ван­ню гро­ма­дян або ті, хто ви­ко­ри­сто­вує еко­логічно чисті про­дук­ти і бе­ре­жуть здо­ров'я — що вигідніше в дов­го­стро­ковій пер­спек­тиві?
Візь­ме­мо навіть більш прості яви­ща: сма­жен­ня яєчні так, що потім відми­ва­ти всю кух­ню хви­лин 10 або при­го­ту­ва­ти так, що крім ско­ворідки, тарілки і лож­ки ми­ти нічо­го?
Знай­о­ми­ти­ся з про­ти­леж­ною стат­тю і до­гля­да­ти май­же рік, щоб на­ре­шті при­вер­ну­ти до се­бе або зро­би­ти це за 1-2-3 зустрічі?
По­до­ро­жу­ва­ти по по­вній вар­тості, а мо­же і з пе­ре­пла­та­ми або зі зниж­ка­ми і за мінімаль­ною вартістю?

Од­на лю­ди­на вчить­ся на водія 1 міся­ць, а дру­га вив­чається за 1 ти­ждень. Дру­га вла­што­вується на ро­бо­ту і за­роб­ляє гроші. Пер­ша вчить­ся і на­ре­шті при­хо­дить вла­што­ву­ва­ти­ся на ро­бо­ту, а хо­ро­ша ва­кансія зай­ня­та. Дру­гою лю­ди­ною, яка опа­ну­ва­ла на­вич­ки швид­ше і от­ри­ма­ла до­ступ до ва­кансій.

За ра­ху­нок чо­го мож­на вчи­ти­ся швид­ше? За ра­ху­нок то­го, що лю­ди­на відціджує з усьо­го, що відно­сить­ся до на­вич­ки — тільки те, що дійс­но важ­ли­во.

Ко­ли ре­ко­мен­ду­ють «за­пи­са­ти ос­новні дум­ки», «мне­мо­техніки», «сон і відпо­чи­нок» — це не го­ловне або навіть зай­ве. Го­ловне — виділи­ти важ­ли­ве в на­ви­ку і вчи­ти­ся цьо­му!

Да­ле­ко в 70х ро­ках ми­ну­ло­го століття, група дослідників ста­ли роз­би­ра­ти­ся, як пра­ц­ю­ють три пси­хо­те­ра­пев­та, які пра­ц­ю­ють в різних підхо­дах. Ці троє відрізня­ли­ся від інших ко­лег тим, що у них ду­же здо­ро­во ви­хо­ди­ло про­во­ди­ти те­рапію.
Ко­ли їх досліди­ли, ко­ли знай­шли фішки їх ро­бо­ти, ко­ли зро­зуміли, що дійс­но важ­ли­во — у дослідників ста­ло ви­хо­ди­ти про­во­ди­ти свої сесії з ана­логічни­ми ре­зуль­та­та­ми. Що найцікавіше — крім групи дослідників у те­ра­певтів бу­ли і учні. Так ось дослідни­ки нав­чи­ли­ся швид­ше і де­мон­стру­ва­ли ре­зуль­та­ти ку­ди більш ефек­тивні.

Що ще до­по­мо­же вчить­ся швид­ше? Потрібно знай­ти то­го, хто вміє і вчи­ти­ся у ньо­го!
Як­що хо­че­те вчи­ти­ся швид­ше — не важ­ливі кон­спек­ту­ван­ня, по­знач­ки, по­вто­рен­ня, пе­ре­рви для відпо­чин­ку і так далі. Важ­ли­во одне — з усьо­го об­ся­гу, нав­чи­ти­ся го­лов­но­му. Це дійс­но важ­ли­во!

І ось тут з'яв­ляється про­ста си­ту­ація — потрібно по­про­си­ти нав­чи­ти лю­ди­ну, яка вміє щось вам ціка­ве. А ко­ли во­на бу­де вчи­ти — про­бу­ва­ти розібра­ти­ся в то­му, що важ­ли­ве в на­ви­ку.
Для цьо­го потрібно за­пи­ту­ва­ти у лю­ди­ни про ню­ан­си. Пи­тань бу­де, швид­ше за все, ду­же ба­га­то. Без пи­тань не бу­де відповідей, без відповідей — не бу­де ма­теріалу для нав­чан­ня. Тут вар­то пам'ята­ти, що чим більше пи­тань за­да­ють лю­дині — тим більше це пе­ре­тво­рюється на до­пит і про­сто на­пру­жує. То­му вар­то сте­жи­ти за тим, щоб між людь­ми зберігав­ся кон­такт.

  • або рап­порт — як­що хтось знає та­кий гіпно­тич­ний або НЛПерскій термін.

Як­що хо­че­те вчи­ти­ся швид­ше — за­пи­туй­те у тих, хто вміє і вчіться не всьо­му, а важ­ли­во­му. По­ки інші на­ма­га­ють­ся нав­чи­ти­ся са­мостійно і вва­жа­ють важ­ли­вим все на світі.

Є три стра­тегії нав­чан­ня пов'яза­них зі швидкістю:
1. Че­ка­ти, по­ки «жит­тя нав­чить».

Ре­альність здат­на підки­да­ти ку­ти і граблі, щоб лю­ди­на на­би­ва­ла шиш­ки і вчи­ла­ся.
Це най­дов­ший шлях і най­до­рож­чий (вит­ра­ти бу­дуть про­сто дрібни­ми в мо­менті, але роз­ки­да­ни­ми на ро­ки).
2. Нав­чи­ти­ся у тих, хто щось і якось вміє, але не вчить про­фесійно.
Є лю­ди, які вміють щось і во­ни мо­жуть нав­чи­ти так, як вміють — нехай і не про­фесійно. Цей варіант швид­ше пер­шо­го і мо­же бу­ти або без­ко­штов­ним або з сим­волічни­ми вит­ра­та­ми.
3. Мож­на нав­чи­ти­ся з про­фесійним тре­не­ром.
Тут є тільки один ню­анс — тре­нер по­ви­нен бу­ти про­фесійним на прак­тиці, а не згідно з папірця, або дум­ки дружків з якоїсь ком­панії-асоціації, або про­сто тек­сту в інтернет. Цей варіант ви­ма­гає вит­рат мен­ших, ніж в пер­шо­му варіанті, але більших, ніж у дру­го­му, за­те дає на­вик в стислі терміни.

В сумі — нав­чи­ти­ся варіан­ти є і ко­жен ви­би­рає той, який більше хо­четь­ся. Вчіться так, як вмієте і так, як хо­че­те. У будь-яко­му ви­пад­ку це ко­рис­но.

Ок­ре­мо хо­чу зга­да­ти ще один варіант — мож­на ста­ти пси­хо­тех­но­ло­гом і вміти роз­би­ра­ти­ся в на­вич­ках, вміти вчи­ти­ся швид­ко. Це ви­ма­гає вит­рат в мо­менті, але відкри­ває на все жит­тя мож­ливість вчи­ти­ся швид­ше і де­шев­ше.
При­ходь­те на тренінг пси­хо­тех­но­логій! Тут Ви змо­же­те нав­чи­ти­ся вчи­ти­ся швид­ше.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар