Професійний тренер

Професійний тренер

У фільмах про єди­но­бор­ства до­свідче­ний тре­нер нав­чає учнів і ті до­ся­га­ють ней­мовірних ви­сот. Тре­не­ри бу­ва­ють і в Ре­аль­ності — во­ни нав­ча­ють учнів і ті до­ся­га­ють ре­зуль­татів.

Про­фесійний тре­нер — га­ран­то­ва­но роз­ви­ває на­вич­ки уч­ням

Нав­чан­ня тре­нерсь­ко­му ре­ме­с­лу в моєму підході — це поєднан­ня:
1. Ефек­тивні тех­но­логії.
2. Ви­сокі прин­ци­пи.
3. Про­су­нуті «фішки».

Для тих, хто хо­че зай­ма­ти­ся тре­нер­ством про­фесійно та от­ри­ма­ти кон­цен­трат ба­га­торічно­го до­свіду тре­нерсь­кої ро­бо­ти.

Нав­чан­ня скла­дається з чо­ти­рьох сег­ментів:
1. Мо­де­лю­ван­ня нав­чаль­ної про­гра­ми.
2. Про­ек­ту­ван­ня нав­чаль­ної про­гра­ми.
3. Ве­ден­ня нав­чаль­ної про­гра­ми.
4. Про­су­ван­ня нав­чаль­ної про­гра­ми.

 • Нав­чаль­на про­гра­ма — тренінг, інтен­сив, курс і так далі.

Нав­чаль­на про­гра­ма мо­же бу­ти в будь-яко­му підході:
вплив, нлп, гіпноз, бізнес, відно­си­ни, осо­бистісний ріст, фен-шуй, спорт, йо­га, ма­саж, індустрія кра­си, танці і так далі.

Більшість тре­нерів будь-яких на­прямків не усвідом­лю­ють, що роб­лять НАСПРАВДІ. Скільки б років тре­нер­ства не бу­ло за їх пле­чи­ма. Звідси два яви­ща:
1. Та­ким тре­не­рам до­во­дить­ся силь­но ви­кла­да­ти­ся під час ро­бо­ти.
2. Їх учні не за­вжди от­ри­му­ють ре­зуль­та­ти.

Це не за­гро­жує уч­ням мо­го тренінгу «Про­фесійний тре­нер».

Про­фесійний тре­нер — це су­час­на і ціка­ва про­фесія

Що бу­де на тренінгу «Про­фесійний тре­нер»?

 • ви­яв­лен­ня си­стем­ної струк­ту­ри вбу­до­ва­ної на­вич­ки.
 • виділен­ня клю­чо­вих еле­ментів і зв'язків цієї струк­ту­ри.
 • ор­ганізація впли­ву на клю­чові еле­мен­ти і зв'яз­ку для за­без­пе­чен­ня інтен­сив­но­го нав­чан­ня.
 • ро­бо­та в групо­во­му кон­тексті.
 • вбу­до­ву­ван­ня на­ви­ку швид­ко і більш, ніж одній лю­дині од­но­час­но.
 • ви­ко­ри­стан­ня мож­ли­во­стей си­стем­но­го мо­де­лю­ван­ня.
 • пря­мий вплив на несвідо­му ком­пе­тентність учас­ників тренінгу.
 • ви­ко­ри­стан­ня ба­га­тоша­ро­вої ко­мунікації.
 • од­но­ча­сне звер­нен­ня до свідо­мо­го і несвідо­мо­го.
 • од­но­ча­сне звер­нен­ня до справж­ньо­го, ми­ну­ло­го і май­бут­ньо­го кон­тек­сту.
 • вста­нов­лен­ня рап­пор­та з групою.
 • ро­бо­та з ме­та­повідом­лен­ням.
 • підт­рим­ка ре­сурс­них станів (своїх і учас­ників).

Тренінг «Про­фесійний тре­нер» — 1 сег­мент:
«Мо­де­лю­ван­ня нав­чаль­ної про­гра­ми».

Ви дізнаєте­ся:

 • в чо­му різни­ця між «тре­не­ром» і «ве­дучим групи».
 • як в про­фесійних ка­те­горіях ду­ма­ти про тре­нер­ство.
 • що по­ви­нен зро­би­ти «про­фесійний тре­нер» на­пе­ре­додні, щоб на тренінгу га­ран­ту­ва­ти своїм учас­ни­кам ре­зуль­тат нав­чан­ня.

Ви нав­чи­те­ся:

 • ство­рю­ва­ти і за­сто­со­ву­ва­ти тре­нерсь­ку мо­дель на­ви­ку в своєму на­прям­ку:
  вплив, нлп, гіпноз, бізнес, пікап, відно­си­ни, осо­бистісний ріст, фен-шуй, спорт, йо­га, ма­саж, індустрія кра­си, танці і так далі.
 • фор­му­ва­ти зміст тренінгу на ос­нові мо­делі.
 • з'єдну­ва­ти в рам­ках од­но­го тренінгу кілька мо­де­лей.

Тренінг «Про­фесійний тре­нер» — 2 сег­мент:
«Про­ек­ту­ван­ня нав­чаль­ної про­гра­ми».

Ви дізнаєте­ся:

 • строгі ви­мо­ги до змісту тренінгу в про­фесійно­му підході.
 • як зро­би­ти про­гра­му ефек­тив­ною і за­ли­ши­ти ко­лег по це­ху да­ле­ко по­за­ду.

Ви нав­чи­те­ся:

 • зна­хо­ди­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти клю­чові точ­ки на­вич­ки для інтен­сив­но­го вбу­до­ву­ван­ня.
 • ба­га­тоша­ро­во впли­ва­ти на учас­ників для при­ско­ре­но­го вбу­до­ву­ван­ня на­ви­ку.
 • вбу­до­ву­ва­ти на­вик на рівні несвідо­мої ком­пе­тенції.

Тренінг «Про­фесійний тре­нер» — 3 сег­мент:
«Ве­ден­ня нав­чаль­ної про­гра­ми».

Ви дізнаєте­ся:

 • мо­дель при­ва­б­ли­во­го ве­ден­ня тренінгу.
 • клю­чові «фішки» про­фесійно­го ве­ден­ня тренінгу.
 • прий­о­ми при­хо­ва­но­го управління групою, ба­га­тоша­ро­ви­ми про­це­са­ми групо­вої ди­наміки.

Ви нав­чи­те­ся:

 • «оформ­ля­ти» тренінг в кра­си­ву і ціка­ву для учнів «упа­ков­ку».
 • ви­би­ра­ти прий­о­ми впли­ву в за­леж­ності від учнів в групі і вбу­до­ва­них на­ви­чок.

Будь-який ба­жа­ю­чий мо­же прой­ти тренінг «Про­фесійний тре­нер» і рівень по­чат­ко­вої підго­тов­ки не важ­ли­вий.
Ба­жа­но ли­ше от­ри­ма­ти свій осо­би­стий ДОСВІД ве­ден­ня тренінгу, пе­ред тим як прий­де­те нав­ча­ти­ся про­фесійно­му тре­нер­ству.

Який сер­тифікат Ви от­ри­маєте в ре­зуль­таті сер­тифікації?
У кож­но­го учас­ни­ка є мож­ливість виб­ра­ти будь-які кваліфікації, а я за­про­по­ную:
1. Про­фесійний тре­нер нав­чаль­них про­грам.
2. Бізнес-тре­нер.
3. НЛП-тре­нер.

Тренінг «Про­фесійний тре­нер» — 4 сег­мент:
«Про­су­ван­ня нав­чаль­ної про­гра­ми».

Ви дізнаєте­ся:

 • сек­ре­ти рин­ку тренінго­вих по­слуг.
 • як про­су­ва­ти­ся на рин­ку тренінго­вих по­слуг.
 • мо­делі «по­до­рож­чан­ня» тре­нерів.

Ви нав­чи­те­ся:

 • ви­хо­ди­ти на ри­нок тре­нерсь­ких по­слуг.
 • за­ли­ша­ти­ся на ньо­му настільки дов­го, наскільки хо­че­те Ви.

Про­фесійний тре­нер — при­бут­ко­ве ре­мес­ло

Є сенс прой­ти мій тренінг «Про­фесійний тре­нер» — як­що хо­че­те:
1. Щоб Ваші учні дійс­но вміли ро­би­ти те, чо­му Ви їх учи­те і за­сто­со­ву­ва­ли вміння в своєму житті.
2. За­роб­ля­ти тре­нер­ством і ма­ти пер­спек­ти­ви в фінан­со­во­му плані.
2. Зро­би­ти свою тре­нерсь­ку ро­бо­ту лег­кою і от­ри­му­ва­ти від неї мак­си­мум за­до­во­лен­ня.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів