Як пережити час обмежень

Оскільки нав­ко­ло три­ває час об­ме­жень, мене про­до­в­жу­ють про­си­ти да­ти ре­ко­мен­дації:
- як пе­ре­жи­ти час об­ме­жень?
- як під час ка­ран­ти­ну збе­рег­ти сім'ю?
- як зни­зи­ти на­пру­гу се­ред близь­ких, ко­ли зна­хо­ди­мо­ся постійно ра­зом?

На ці пи­тан­ня я вже да­вав відповіді раніше — в фор­маті відео-відповіді на моєму youtube-ка­налі (як­що не підпи­са­ли­ся ще — кра­ще підпи­са­ти­ся і ба­чи­ти новітні відео пер­ши­ми).

Про­те відповім і ко­рот­ко — для тих, хто лю­бить чи­та­ти. До то­го ж до­дам від се­бе те, чо­го немає на відео;)

1. Немає ча­су нудь­гу­ва­ти.
Ко­ли ка­ран­ти­ну не бу­ло — май­же у всіх бу­ло ба­га­то ча­су порізно. На ро­боті, в місцях хобі, в по­хо­дах до друзів (що не ста­ли за­галь­ни­ми) і так далі.

В умо­вах, ко­ли це недо­ступ­но — Ви по­руч більше і частіше, ніж раніше. Від то­го, Ви не всти­гаєте відпо­чи­ти і ску­чи­ти! Це по­мил­ка! По­вин­но тяг­ну­ти, по­вин­но бра­ку­ва­ти.

А що ро­би­ти, ко­ли те­ри­торія ма­лень­ка і діва­ти­ся ніку­ди? Ко­ли хтось уже звільни­вся (або вза­галі пра­цює рив­ка­ми), а дру­гий ак­тив­но в ро­боті? Пер­ший дру­го­го сми­кає і ось уже дру­гий нор­маль­но не пра­цює.

Ліки:
До­мо­ви­ти­ся про те, що Ви в ро­бо­чий час порізно. Фізич­но по­руч, але як як­би да­ле­ко. Щоб не звер­та­ли­ся з пи­тан­ня­ми (або щоб їх ско­ро­ти­ти до мініму­му — в обід, під час пе­ре­рви).

2. Емоційний пе­регрів близь­ко­го.
Ви і Ваш близь­ка лю­ди­на — лю­ди і схильні до емоцій. По­зи­тив­них і нега­тив­них. При поїздці на місце ро­бо­ти, на місці ро­бо­ти, при поїздці з місця ро­бо­ти до­до­му (або ку­дись пе­ред до­мом) — скрізь мож­на бу­ло підхо­пи­ти емоції: ре­кла­ма, ме­сен­дже­ри, ко­ле­ги, керівниц­тво, клієнти, ютуб, ЗМІ і так далі і так далі.

По­вер­та­ю­чись до­до­му ба­гатьом вда­ва­ло­ся пе­ре­мкну­ти­ся з од­них емоцій в інші. За­ли­ши­ти ро­бо­ту...

  • і весь свій ро­бо­чий настрій, всю свою по­са­до­ву роль, всі дум­ки і весь нега­тив.

... на ро­боті, за по­ро­гом до­му.

Ліки:
Ро­зуміти, що сло­ва і вчин­ки лю­ди­ни мо­жуть бу­ти про­дик­то­вані стре­сом і нега­тив­ни­ми емоціями. Да­ва­ти «охо­ло­ну­ти», пе­ре­клю­чи­ти­ся.

3. Нега­тивні яко­ря.
Ко­ли весь нега­тив, який був на ро­боті, за­ли­шав­ся на ро­боті — дом був місцем, де мож­на бу­ло відпо­чи­ти і по­вер­ну­ти­ся до емоцій лю­бов­но­го ха­рак­те­ру.

  • і до ко­ха­них лю­дей, звірят­кам улюб­ле­ним, об­ста­новці улюб­ле­ної.

Ко­ли бу­ди­нок став ро­бо­тою, тоді і емоції ро­бочі ста­ли розхлю­пу­ва­ти­ся на дом і на близь­ких. Всі во­ни опи­ня­ють­ся під за­гро­зою: мо­жуть ста­ти яко­рем, який пов'язує їх з Ва­ши­ми нега­тив­ни­ми емоціями. Тоді на­чеб­то во­ни нічо­го не роб­лять, а емоції нега­тивні з ни­ми пов'язані.
(Самі по собі яко­ря не по­гані і не хо­роші — якір мож­на різний стан і за­ти­ра­ти якорі теж мож­на, але це те­ма тренінгу Май­стер невер­баль­но­го впли­ву)

4. Один простір на двох.
Хтось із вас звільняв­ся і по­спішав до­до­му, а вдо­ма ніко­го ще не бу­ло. Дру­гий ро­зумів, що пер­ший на ро­боті. І че­кав.

Ко­ли ви вдо­ма — не всі че­ка­ють. Де­які біжать при першій мож­ли­вості до дру­гої по­ло­ви­ни...

  • до ди­ти­ни, до бать­ка чи ма­тері (або до будь-якої лю­ди­ни, яка вдо­ма).

А це по­мил­ка! Пе­ре­бу­ва­ти вдо­ма, не озна­чає бу­ти вільни­ми. Про це вже го­во­рив в пункті 1, але за­раз про інше. Про те, щоб до­мо­ви­ти­ся з при­во­ду про­ве­ден­ня ча­су в ро­бо­чий і неробо­чий час.

Ліки:
Ко­ли хтось один звільни­вся, а дру­гий ні — да­ти лю­дині закінчи­ти ро­бо­ту, а са­мо­му зай­ня­ти­ся чи­мось (відпо­чин­ком, по­бу­том або чи­мось ще).

РОЗУМІТИ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ - ОЗНАЧАЄ, МАТИ ШАНС ЗМІНИТИ ХІД ПОДІЙ

Хо­че­те ком­форт у сто­сун­ках? Зай­май­те­ся со­бою і сто­сун­ках!
Відо­мий «авось» мо­же ду­же швид­ко і ду­же непомітно пе­ре­тво­ри­ти все в бар­дак...

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар