Як пережити паніку через загрозу глобального звіздеця?

Як­що нав­ко­ло силь­но за­го­стре­на ПАНІКА (на да­ний мо­мент на ра­ху­нок пан­демії, а в ціло­му мож­ли­ва і через «кри­зу» і ба­га­то чо­го ще) — тоді як зви­чайній, нор­мальній лю­дині збе­рег­ти здо­ро­вою свою психіку, нер­во­ву си­сте­му і вза­галі се­бе? Ні, ми не бу­де­мо об­го­во­рю­ва­ти ме­ди­ци­ну. Ми, як за­вжди, по­го­во­ри­мо про інші варіан­ти.

Ма­со­ва паніка

За­со­би Ма­со­вої Інфор­мації (ЗМІ).
Ко­рис­но пам'ята­ти, що ча­сто ЗМІ — це осо­би­ста ор­ганізація влад­них лю­дей. Є чут­ки, що де­які но­винні про­гра­ми ви­яв­ля­ють­ся не но­вин­ни­ми, а «те­ле-про­дук­том з до­пов­нен­ням». Щоб не ска­за­ти яв­но «те­ле-про­гра­ма для фор­му­ван­ня дум­ки лю­дей».
Зви­чай­на лю­ди­на не має адек­ват­них ре­сурсів для пе­ревірки то­го чи іншо­го ЗМІ на до­стовірність да­них. Са­ме то­му простіше відмо­ви­ти­ся (хо­ча б тимча­со­во) від пе­ре­гля­ду но­вин­них те­ле­ка­налів і ютуб-ка­налів.

  • Не всі ци­га­ни — шах­раї, але простіше об­хо­ди­ти всіх сто­ро­ною і за­ли­ши­ти­ся при гро­шах.

Ча­сти­на лю­дей бу­де зай­мається клік-бей­том (про­во­кує на пе­ре­гляд). Особ­ли­во за­раз — під час ду­же хай­по­вої те­ми...

Для тих, хто ба­жає за­ли­ша­ти­ся в курсі останніх та важ­ли­вих повідом­лень — є офіційні пор­та­ли Пре­зи­ден­та, Уря­ду і так далі. Звідти і тре­ба чер­па­ти інфор­мацію.

Ого­ло­шен­ня.
Всякі вай­бер та імейл-роз­сил­ки з елек­трон­ни­ми ого­ло­шен­ня­ми (і в то­му числі, пе­ре­слані повідом­лен­ня від дже­рел на­б­ли­же­них до обл.адміністраціі або мерії або ку­дись до чи­нов­ників), па­пе­рові ого­ло­шен­ня біля та в під'їздах.

Ще раз на­га­даю — офіційна по­зиція вла­ди ви­кла­де­на на офіційних дже­ре­лах — інше це швид­ше творчість лю­дей, які зацікав­лені в на­гнітан­ня зу­пин­ки і про­во­кації.

Ре­кла­ма.
Один з по­пуляр­них останні ро­ки спо­собів до­не­сен­ня інфор­мації - ре­кла­ма. По суті це те ж са­ме ого­ло­шен­ня, але во­но дається в соц.се­тях і ютуб з там є по­знач­ка «ре­кла­ма». Кон­тент ана­логічний - «три­во­га, три­во­га, во­вк за­брав зай­чат».

При­ват­на паніка

Ото­чен­ня.
Ваші ма­ма\тато\бабуся\дідусь і всі інші з ро­дин­них кіл (за за­ко­ном), а ще будь-які друзі — це ті лю­ди, з яки­ми є «рап­порт» і то­му во­ни здатні на­да­ва­ти більше впли­ву, ніж інші лю­ди. Це озна­чає, що інші лю­ди теж впли­ва­ють. Всі впли­ва­ють. Про­сто одні лег­ше та простіше здатні ви­кли­ка­ти у Вас зміну пе­ре­ко­нань, емоцій, по­ведінки. Відповідно, ду­же важ­ли­во сте­жи­ти за на­явністю паніки у них. Це важ­ли­во з двох при­чин:
- щоб не підда­ти­ся під непро­дук­тив­ний вплив (а паніка — непро­дук­тив­на).
- щоб впли­ва­ти на рідних та близь­ких, які «підхо­пи­ли» десь шкідливі ста­ни.

Що ро­би­ти з паніке­ра­ми?

Ди­ви­ти­ся\Слухати тільки пе­ревірені дже­ре­ла і роз­суд­ли­вих лю­дей.
Лю­би­телі кон­спіро­логії зна­ють, що є ймовірність, ко­ли прав­да вла­дою хо­вається для збе­ре­жен­ня спо­кою у на­се­лен­ня. Вся­ке мо­же бу­ти, так. Але в та­ко­му ви­пад­ку потрібно довіря­ти пе­ревіре­ним дже­ре­ла­ми і це на­вряд чи Ре­кла­ма (яку спла­тив невідо­мий чо­ловік), Ого­ло­шен­ня (від невідо­мих лю­дей) і ЗМІ (які на­ле­жать при­ватній особі з по­тенційним інте­ре­сом впли­ву на вла­ду).

По­ши­рені об­ме­жен­ня

Об­ме­жен­ня пе­ре­су­ван­ня.
Ко­ли лю­ди­на в пе­ре­су­ван­нях об­ме­же­на те­ри­торією (умов­ний «до­машній аре­шт»). Для непо­сид та всіх, у ко­го є в од­но­му відо­мо­му місці ши­ло — потрібно се­бе зай­ма­ти. Це не про­сто. То­му що ви­ма­гає інші па­тер­ни по­ведінки, інші ідео­мо­торні ре­акції. Але це не озна­чає немож­ли­во.

Об­ме­жен­ня фінан­сові.
Ко­ли ви­га­ня­ють в БУ (без утри­ман­ня) або відпуст­ку за свій ра­ху­нок — це пар­ши­во. Пар­шивіше тільки тоді, ко­ли звільня­ють\скорочують. То­му що за­о­ща­д­жен­ня, по­душ­ки без­пе­ки та інші мішки або бан­ки з гро­ши­ма не у всіх є або не у всіх ве­ликі.

Як­що фінан­сові на­д­ход­жен­ня ста­ли гірше або ско­ро­ти­ли­ся— варіантів неба­га­то:
- шу­ка­ти нові на­д­ход­жен­ня.
- відмо­ви­ти­ся від ко­лишніх об­сягів вит­рат (або про­сто ско­ро­ти­ти).
Мож­на ви­би­ра­ти «або — або», мож­на ви­би­ра­ти «та — та». Як ви­хо­дить.

Об­ме­жен­ня твор­чості.
Мо­ва про те, що нав­ко­ло ду­же ба­га­то че­ленджів, акцій і про­сто насліду­ван­ня од­них за інши­ми. Об­ме­жен­ня в да­но­му ви­пад­ку в то­му, що твор­чості ма­ло — на мо­мент на­пи­сан­ня да­ної статті ба­га­то ви­кла­да­ють відео\мемів на те­му ко­ро­новіру­са та про­ве­ден­ня ча­су лю­дей через ньо­го.

Це не по­га­но, про­сто об­ме­же­но та ко­го-то на­пру­жить «ще один адепт», а Ви цьо­го не поміти­те і не змо­же­те при­пи­ни­ти відра­зу.

Що ро­би­ти з об­ме­жен­ня­ми?

Шу­ка­ти мож­ливість зай­ма­ти­ся роз­вит­ком се­бе в більшій мірі.
Шу­ка­ти мож­ливість зай­ма­ти­ся роз­ва­гою се­бе в меншій мірі.

Як збе­рег­ти спокій?

Як­що бу­де­те до­три­му­ва­ти­ся ре­ко­мен­дацій опи­са­них ви­ще — ве­ли­ка ча­сти­на спо­кою збе­ре­жеть­ся за ра­ху­нок то­го, що зни­зить­ся потік інфор­мації, яка бу­де тур­бу­ва­ти.

Як до­да­ти спо­кою?

Сон.
Час на до­ро­гу до ро­бо­ти та до­до­му зник — зна­чить цей час мож­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для сну. Мож­на відіспа­ти­ся за ми­нулі ро­ки :)

Транс.
Ме­ди­тація, ауто­тренінг та інші подібні прак­ти­ки до­по­ма­га­ють при­бра­ти три­во­гу, хви­лю­ван­ня та інші непро­дук­тивні ста­ни. По суті за­в­дан­ня в то­му, щоб ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гіпноз що­до се­бе. Як­що самі не вмієте — зверніться до то­го, хто вміє.

Го­ловне на­ла­штуй­те­ся, що це не «чарівна таб­лет­ка» та за один раз мо­же не до­по­мог­ти. Як пра­ви­ло потрібно кілька се­ансів.

Або при­дбай­те мою ро­з­роб­ку (техніку на роз­слаб­лен­ня) та ви­ко­ри­сто­вуй­те її скільки зав­год­но.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар