Техніка потрійне наведення «релаксація»

Техніка потрійне наведення «релаксація»

Плат­на техніка потрійне на­ве­ден­ня «ре­лак­сація» — це варіант на­ве­ден­ня тран­су і навіюван­ня ре­лак­сації.

Ре­ко­мен­дується ши­ро­ко­му ко­лу зви­чай­них, нор­маль­них лю­дей.
Хво­рим лю­дям, які спо­стеріга­ють­ся у пси­хо­те­ра­пев­та\психіат­ра, потрібно спо­чат­ку про­кон­суль­ту­ва­ти­ся зі своїм ліка­рем.

Навіюван­ня ніяк не мас­ку­ють і більшою мірою но­сять ха­рак­тер де­мон­страції для учнів та клієнтів. Про­те, учні і клієнти по­зи­тив­но відгу­ку­ють­ся про де­мон­страції та ре­зуль­та­ти її про­слу­хо­ву­ван­ня.

Поділіться з друзями: