Двухуровневая Целеустремлённость

Інтернет рясніє різни­ми техніка­ми по­ста­нов­ки ме­ти. Ко­жен екс­перт із цілей, до­ся­гач цілей, пси­хо­лог, гу­ру — всі ра­дять до­ся­га­ти це­лей.

А скільки ста­тей на­пи­са­но? Вже, зда­ва­ло­ся, тільки ліни­вий не знає, як ста­ви­ти цілі. Але, на жаль — ба­га­то хто досі не знає…

Ось я вже по­над 20 років у темі різних пси­хо­тех­но­логій. Май­же 10 років, на мо­мент на­пи­сан­ня цієї статті, роз­ви­ваю лю­дям на­вич­ки різні, але що­ра­зу на тренінгу Май­стер Управління Своїми Ста­на­ми сти­ка­ю­ся з однією про­бле­мою — при­хо­дять нові лю­ди, які не вміють ста­ви­ти цілі так, щоб до­ся­га­ти.

  • Ста­ви­ти та не до­ся­га­ти — вміють.
    Ста­ви­ти та до­ся­га­ти — не вміють.

Щось чи­та­ли, щось про­бу­ва­ли, навіть щось вий­шло. Але немає лег­кості до­сяг­нен­ня цілей, чи стабільності. Чо­му?

То­му що є два ви­ди ціле­по­кла­да­телів:
1. Ті, хто лю­бить несвідо­мий варіант.

Ма­лю­ють «кар­ти ба­жань», віша­ють кар­тин­ки ба­жань на чільне місце і та­ке інше.
2. Ті, хто лю­бить свідо­мий варіант.
Про­пи­сує цілі чітко по кро­ках якоїсь техніки.

І, повірте, ко­жен хва­ли­ти­ме свій спосіб і го­во­ри­ти «це пра­цює!». Зго­ден — справді, пра­цює! АЛЕ до якоїсь межі — тоб­то, не за­вжди!!

  • Як­що лю­ди­на не по­боїться зізна­ти­ся чи роз­лу­чить­ся з ілюзіями «іде­аль­ної техніки», яка пра­цює за­вжди та скрізь.

Далі вже один спосіб не пра­цює і потрібно щось ро­би­ти...

Як тільки лю­ди­на сти­кається з тим, що ціль не мо­же до­сяг­ти — лю­ди­на або до­кла­дає більше зу­силь і лу­пить­ся, або відмо­в­ляється від цілі та зніяковіло мов­чить про свою невда­чу.

Див­но — ко­ли лю­ди ігно­ру­ють сиг­нал «ДОСЯГНУТИ ме­ту — Важ­ко!».

Цей сиг­нал го­во­рить про одне — лю­ди­на по­ста­ви­ла за ме­ту або без фішок для Свідо­мості, або без фішок для Несвідо­мо­го. То­му або од­на, або інша ча­сти­на не до­по­ма­гає до­сяг­ти ме­ти.

На яко­мусь із двох рівнів лю­ди­на пе­реш­код­жає собі у до­сяг­ненні ме­ти!

А ось як­що цілі лю­ди­на до­ся­гає си­сте­ма­тич­но і до­ся­гає лег­ше, ніж інша се­ред­ньо­ста­ти­стич­на лю­ди­на — от­же, Свідомість та Несвідо­ме до­по­ма­гає.

Ра­зом:
Ба­жаєте ме­ти до­ся­га­ти? Ба­жаєте до­ся­га­ти ме­ти лег­ше? Став­те ме­ту так, щоб і Свідомість, і Несвідо­ме співпра­ц­ю­ва­ли для до­сяг­нен­ня ме­ти. Це по суті дворівне­ва цілес­пря­мо­ваність!

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар