Гідний Чоловік

Гідний Чоловік

Ду­же за­бав­на ома­на, на яку ку­пу­ють дівчат різні тре­не­ри і ко­учі — Гідний Чо­ловік!

У чо­му вимірю­ва­ти йо­го гідність? Гідний в порівнянні з ким? У мене ба­га­то пи­тань!

При більш де­таль­но­му вив­ченні гідності чо­ловіка, ви­яв­ляється, що під це сло­во підстав­ля­ють тільки один кри­терій ос­нов­ний — гроші! Навіть ко­ли це ву­а­люється фра­за­ми «кар'єра» — ма­ють на увазі гроші. То­му що кар'єра вче­но­го, ви­кла­да­ча, ліка­ря — це кар'єра неве­ли­ких гро­шей (в Україні на мо­мент на­пи­сан­ня статті). То­му кар'єра та­ких чо­ловіків не обіцяє ДОРОГИХ по­да­рунків.

Які теж ву­а­лю­ють­ся фра­зою «ува­га».
У неба­гатій країні ча­сти­на дівчат ду­же хо­че, щоб «щоб у мене все бу­ло і мені нічо­го за це не бу­ло». То­му «ве­дуть­ся» дівча­та на дум­ку, що все вирішить Чо­ловік Гідний!

Гідний ко­го? Її!

І ось тут весь сек­рет са­ме цьо­го ти­пу дівчат. Дівчат, яким тре­не­ри\коучі розд­муху­ють са­мо­оцінку до небес і потім спо­ну­ка­ють шу­ка­ти тільки та­ко­го чо­ловіка, який відповідає цій роз­дутій са­мо­оцінці. Не дівчині відповідає, а її роз­дутій са­мо­оцінці.

При кри­тич­но­му аналізі ми по­ба­чи­мо, що тре­не­ри\коучі такі «об­ли­зу­ють» дівчат комплімен­та­ми: від «кра­су­ня» до «род­нуль­ка» та інше. Дівча­ток підку­по­вує комплімент — це РАЗ.
Дівчат­кам по­ка­зу­ють гар­нень­ко­го хлоп­ця з ат­ри­бу­та­ми то­го, що за­раз підсо­ву­ють під кри­терій «успіх»: ма­ши­ну, го­дин­ник, по­до­рожі — по суті зно­ву гроші. Дівча­ток підку­по­вує дум­ка, що в особі тре­не­ра\коуча один гідний чо­ловік вже комплімен­ти го­во­рить і він вже з гро­ши­ма — це ДВА.

То­му зви­чай­на, се­ред­ньо­ста­ти­стич­на дівчи­на «ве­деть­ся»! Во­на повіри­ла в ті ілюзії, в яких пе­ре­ко­нав її тре­нер\коуч. А, як відо­мо, лю­ди­на схиль­на відсто­ю­ва­ти свою віру навіть тоді, ко­ли во­на за­без­пе­чує тільки про­бле­ми.
Дівчи­ну не мож­на зви­ну­ва­чу­ва­ти. Кра­си­во жи­ти їй хо­четь­ся. І підсо­ву­ють їй ліки у вигляді Гідно­го Чо­ловіка. Шу­ка­ти са­ме йо­го, до­год­жа­ти са­ме йо­го і от­ри­му­ва­ти те, що потрібно — гроші.
То­му і у відгу­ках в ос­нов­но­му пи­шуть про те, що потім та­кий гідний по­да­ру­вав, ку­пив і як по­дає «зна­ки ува­ги». Гро­шові зна­ки або вимірю­ване ни­ми. То­му що вимірю­ване гро­ши­ма має вартість, а зна­чить є у цьо­го чо­ловіка гідніть.

Як пра­ви­ло, та­ка мо­дель нав­чан­ня про­по­нує по­шук і зва­б­лен­ня чо­ловіка з гро­ши­ма і пра­г­ну­чо­го до них. В обмін про­по­нується стан­дарт­ний набір «не пи­ля­ти мізки, да­ва­ти по­зи­тивні емоції». Що за­бав­но. То­му що «не пи­ля­ти мізки, да­ва­ти по­зи­тивні емоції» — це стан­дарт­ний (!) набір по­чат­ку всіх сто­сунків та ета­пу збли­жен­ня.

  • Та й по сек­ре­ту ска­жу: це мо­дель піка­па від пе­ре­фар­бо­ва­них піка­перів.

Більш то­го, в дов­го­стро­ковій пер­спек­тиві по­винні бу­ти кон­флікти. То­му що лю­ди бу­дуть сти­ка­ти­ся з си­ту­аціями, де у них бу­дуть різні по­гля­ди, оцінки і дум­ки. Бу­ває навіть потрібно штуч­но ство­рю­ва­ти кон­флікт — для підт­рим­ки щастя у сто­сун­ках.

- Є чо­ловіки\жінки, які пра­г­нуть до ве­ли­ких гро­шей.
- Є ті, хто пра­гне до за­без­пе­чен­ня дру­гої по­ло­ви­ни емоційної тур­бо­тою.
- Є ті, хто пра­гне за­без­пе­чи­ти ком­форт вдо­ма.
- Є ті, хто лег­ко прий­має дру­гу по­ло­ви­ну та­кою, яка є — з недоліка­ми (відно­сни­ми — як­що хо­че­те моєї дум­ки) у вигляді ко­со­окості, шкірних хво­роб, по­в­но­ти, безпліддя, слів-па­ра­зитів, бідної сім'ї, інвалідності або чо­гось ще.
- Є ще кілька ти­пажів чо­ловіків і ко­жен бу­де ЧОЛОВІК ДОСТОЙНИЙ.

І гідність бу­де У ВСІХ вимірю­ва­ти­ся ОКРЕМИХ кри­терієм.

На тренінгу Ко­ха­на Лю­ди­на ми бу­де­мо го­во­ри­ти про такі мо­делі сто­сунків, ко­ли па­ри ра­зом більше 10 років ра­зом.
І там ко­жен змо­же зро­зуміти «в чо­му бу­де про­яв­ля­ти­ся Гідний Чо­ловік та Гідна Жінка?» пер­со­наль­но для се­бе.
А за­од­но нав­чи­ти­ся то­му, як бу­ду­ва­ти сто­сун­ки по такій дов­го­стро­ко­во-щас­ливій мо­делі.

По­пав­ся при­коль­ний ро­лик в те­му! Зверніть ува­гу на сприй­нят­тя лю­дей:
во­ни оціню­ють гідність по-різно­му і не гро­ши­ма, а чим?

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар