Як боротися з Фанатиками Конкурентів?

Як боротися з Фанатиками Конкурентів?

Те, про що пи­шу ниж­че, цілком відно­сить­ся до підприємців і бізне­сменів в ши­ро­ко­му сенсі цьо­го сло­ва. Навіть як­що я по­ка­зую це на осо­би­сто­му при­кладі в сфері про­фесійно­го тре­нер­ства.

Відра­зу ска­жу, що в статті сло­во кон­ку­рент фігу­рує в за­галь­но­му сенсі і кон­ку­рен­та­ми своїми я ніко­го не вва­жаю. То­му що при пра­виль­но­му і гли­бо­ко­му ро­зумінні бізне­су та рин­ку — кон­ку­ренція стає немож­ли­ва.

Моїй тре­нерській діяль­ності, на мо­мент на­пи­сан­ня да­ної статті, вже ско­ро 10 років... За цей час я ба­чив до­сить.
Одне з неод­но­знач­них ви­до­вищ, яко­го чо­мусь бо­ять­ся інші тре­не­ри — ко­ли до те­бе на тренінг при­хо­дить лю­ди­на, яка фор­маль­но прий­ш­ла вчи­ти­ся, але фак­тич­но прий­ш­ла з іншою ме­тою…

Па­ца­ни не об­ра­жай­те­ся
Я люб­ля­чи
© Kizaru — Bad blood

Ось си­дить айтішник, при­пу­сти­мо, йо­го звуть Ілля і йо­му 30 років. Ком­плек­си і про­бле­ми са­мо­оцінки.
На­хаб­но ствер­джує, що «Сергій Жорін у своїй книзі по­яс­ню­вав по-іншо­му...».

Ось при­хо­дить жінка, при­пу­сти­мо, її звуть Оль­га. Да­ле­ко за 40 років. Ділить­ся, що чо­ловіка немає. Бу­ла серй­оз­на ал­ко­голь­на за­лежність. Ро­ка­ми відвіду­ва­ла тренінги всіх на­прямків і на­зв.
У пе­ре­рві підхо­дить до учнів і пе­ре­ко­нує «у Рус­ла­на непо­га­но, зви­чай­но, але ось є Ве­роніка Дро­бо­вонь­ска і ось во­на кру­та...».

Ось при­хо­дить дівчи­на, при­пу­сти­мо, її звуть Ка­тя і їй 30+ років. Чо­ловіка немає. Осо­би­сте жит­тя вла­што­ване за прин­ци­пом «про­бу­ють, але не бе­руть».
На ка­ва-па­узі, по­ки я відійшов, роз­повідає всім «він ве­де сла­бо і, зви­чай­но, до рівня Світла­ни Бо­рисівни От­жа­ро­вой і Ва­ди­ма Олек­сан­дро­ви­ча Су­ко­ло­ва йо­му да­ле­ко...».

Ось при­хо­дить дя­деч­ко, при­пу­сти­мо, йо­го звуть Сергій Пет­ро­вич і йо­му під 60 років. Ділить­ся, що є про­бле­ми з де­пресією.
Че­кає мо­мен­ту і на всю групу за­дає пи­тан­ня «а Ви вчи­ли­ся у Вікто­ра Пад­шен­ко? Він ду­же ціка­вий…".

Ось при­хо­дить му­жи­чок, при­пу­сти­мо, йо­го звуть Сергій і йо­му близь­ко 45 років. Нев­ро­тик.
Після однієї впра­ви, з збо­же­воліли­ми очи­ма, за­яв­ляє «тут якась ши­зо­френія, а ось Віталій Леонідо­вич Хо­мя­ков ак­ре­ди­то­ва­ний...».

Ось си­дить дядь­ко, при­пу­сти­мо, йо­го звуть Ва­лерій. Підви­ще­на три­вожність.
Міркує на те­му «а Ми­хай­ло Пе­ту­хатий і Юрій Чер­тюлін ку­ди крутіші фахівці...».

Прак­ти­ка по­ка­зує, що Фа­на­тик — це небла­го­по­луч­на лю­ди­на.

Ми не в кам'яно­му столітті жи­ве­мо — є інтернет, з усіх щілин лізуть ре­кламні про­по­зиції від різних тре­нерів. Хтось щось чи­тав, ди­ви­вся або навіть був у ко­го-то.
Але йопрст! По­чи­та­ли, по­ди­ви­ли­ся, по­бу­ва­ли? А на­вич­ки роз­ви­ну­ли? Як­що так — так зай­ня­ли­ся б спра­вою! Чо­му пішли до іншо­го тре­не­ра? Бо не роз­ви­ну­ли на­вич­ки у сво­го Ку­ми­ра!

  • Лю­ди­на пійш­ла на кур­си водіння ав­то­мобіля. Ії на­чеб­то нав­чи­ли «класні фахівці». Але після курсів во­на не во­дить ав­то­мобіль, а йде на інші кур­си роз­повісти, що ці кур­си нічо­го, але класні — он ті перші, де во­на бу­ла.

Ко­ли лю­ди­на прий­ш­ла до іншо­го тре­не­ра і про­ре­кла­му­ва­ла там сво­го Ку­ми­ра — це по­каз­ник непо­ва­ги до тре­не­ра і до групи. За що, до речі ка­жу­чи, іноді да­ють «по ро­гам».

  • Кілька знай­о­мих тре­нерів роз­повіда­ли, що у них на тренінгу бу­ва­ло, що при­хо­див Фа­на­тик, але се­ред учнів бу­ли лю­ди, яким йо­го по­ведінка бу­ла огид­ноа. Фа­на­ти­ку зро­би­ли за­ува­жен­ня дівча­та. Той не зро­зумів. Йо­го відве­ли в сто­ро­ну хлопці і про­ве­ли ви­хов­ну ро­бо­ту.

Не див­ля­чись на Фа­на­тиків, які по-різно­му ре­кла­му­ва­ли своїх Ку­мирів, я про­до­в­жую пра­ц­ю­ва­ти!

То­му що про­ве­де­на ве­ли­ка і грун­тов­на ро­бо­та зі ство­рен­ня Осо­би­сто­го Брен­да, який спря­мо­ва­ний на пев­них лю­дей.
Лебідь по­бу­дує і збе­ре­же ділові відно­си­ни з Ле­бе­дем, а з Жа­бою йо­му бу­де огид­но. Але ось Жа­ба піде до Жабі.

  • То­му що «два чо­бо­ти — па­ра».

У чо­му різни­ця між при­хильністю брен­ду і Фа­на­тиз­мом по Ку­ми­ру?
Фа­на­тик — бо­реть­ся з іновірця­ми і по­кло­няється своєму Ку­ми­ру.
При­хиль­ник Брен­да — спокійно ста­вить­ся до ви­бо­ру інших лю­дей і ніко­го ні в чо­му не пе­ре­ко­нує, але вва­жає за кра­ще свій Бренд.

Що ко­рис­но пам'ята­ти тре­не­ру (та й будь-яко­му підприємцю, бізне­сме­ну)?
Гос­по­дарсь­кий Ко­декс України в стат­тях 2 і 3 за­да­ють фор­мат гос­по­дарсь­ких відно­син:
Прий­шов до підприємця або бізне­сме­ну? Пла­тиш гроші і от­ри­муєш пра­во на по­слу­гу!
Од­нак немає пра­ва відби­ва­ти клієнта, немає пра­ва псу­ва­ти діло­ву ре­пу­тацію і так далі.

  • А ось відповідальність пе­ред за­ко­ном за непра­вомірні дії — ду­же навіть є...

Ко­ли су­до­ва си­сте­ма за­пра­цює не гірше су­ду Об'єдна­но­го Ко­ролівства (Ве­ли­ко­бри­танія), мож­на бу­де пус­ка­ти Фа­на­тиків — щоб потім су­ди­ти­ся з ни­ми і за­роб­ля­ти на них більше, ніж про­сто опла­та по­слуг: зо­бов'язу­ва­ти їх пла­ти­ти ком­пен­сацію, су­дові вит­ра­ти, ми­та, пе­ню та ба­га­то чо­го ще ціка­во­го.

Як вже за­раз дбай­ли­во, але ефек­тив­но вчи­ни­ти з фа­на­ти­ка­ми?
1. Не пус­ка­ти!
2. При­пи­ня­ти на­да­ва­ти по­слу­гу!

Як­що Фа­на­ти­ки про­со­чи­ли­ся. На­справді це за­без­пе­чен­ня Фа­на­ти­кам без­пе­ки — по­ки Фа­на­ти­кам не на­шко­ди­ли при­хильні Вам клієнти, не за­ла­ма­ли і ви­ве­ли співробітни­ки охо­ро­ни або не за­кри­ли в клітці пра­воохо­ронні ор­га­ни.

Тре­нер на­дає по­слу­ги на своїй те­ри­торії: ре­аль­ної або вірту­аль­ної.

  • Як то ка­жуть «мій бу­ди­нок - мої пра­ви­ла».

Як­що лю­ди­на ро­зуміє Осо­би­стий Бренд — во­на ро­зуміє, ко­го пус­ка­ти, а ко­го відмо­ви­ти!

  • Щоб відо­кре­ми­ти Зер­на від Пле­вел...
  • Щоб відо­кре­ми­ти Ле­бедів від Жаб…

P.S.: Всім своїм Ле­бедєв по­си­лаю про­мені світла і добра!
Ок­ре­мо дя­кую за те, що діли­те­ся зі мною інфор­мацією про Жаб.
Ок­ре­мо дя­кую за на­тх­нен­ня на­пи­са­ти стат­тю і до­по­мог­ти іншим Ле­бе­дям уник­ну­ти бо­ло­та.
Ле­бе­дям, яких по­тяг­ли в бо­ло­то, але во­ни ви­дер­ли­ся — хо­чу ска­за­ти, що не тільки не три­маю зла, але навіть ра­дий по­вер­нен­ню. Перш за все, до здо­ро­во­го глуз­ду. Швид­ше очи­щай­те се­бе від бо­лот­но­го бру­ду і пливіть в чи­сте озе­ро.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар