Добре сидимо і не дзижчимо

Добре сидимо і не дзижчимо

Іноді я в своєму улюб­ле­но­му Хар­кові ба­чу, що відкри­ва­ють­ся про­дук­тові ма­га­зи­ни, ка­фе, се­конд-хен­ди, ка­льянні, піцерії і так далі. Бу­ва­ють такі, які пра­ц­ю­ють ро­ка­ми. Бу­ва­ють такі, які за­кри­ва­ють­ся та швид­ко. На по­див і жаль влас­ни­ка.

  • А мені не зро­зуміло чо­му ди­ву­ва­ти­ся, адже зро­зуміло ж з са­мо­го по­чат­ку…

Па­ру років то­му відкри­ла­ся точ­ка з про­да­жу яєць, яка про­пра­ц­ю­ва­ла не більше ро­ку та за­кри­ла­ся. На­чеб­то і місце гарне — по­руч ве­ли­кий за­вод і лю­ди є. На­чеб­то і Про­дукт хо­ро­ший — ось вивіска го­во­рить «на­ту­раль­ний про­дукт».

Це доб­ре все, тільки ніхто не ку­пу­вав. Хіба що влас­ник ку­пу­вав місце, ку­пу­вав ко­му­нальні по­слу­ги, ку­пу­вав співробітни­ка, ку­пу­вав то­вар і до­став­ку то­ва­ру, ку­пу­вав у дер­жа­ви мож­ливість зай­ма­ти­ся підприємниц­твом (по­дат­ки). На­ку­пив і звер­нув ла­воч­ку.

  • По­ко­тив свої яй­ця)) в невідо­мо­му на­прям­ку...

А ось ши­но­мон­таж і нині там. Клієнти хо­ди­ли і хо­дять. Ви­дат­ко­ва ча­сти­на, оче­вид­но, оку­пається і за­ли­шається звер­ху.

Одні — доб­ре си­дять, а інші — не дзиж­чать!

Влас­ник ма­га­зи­ну з про­да­жу яєць міг і не за­кри­ти­ся, як­би став Екс­пер­том про­су­ван­ня про­дук­ту: що необхідно, щоб ку­пу­ва­ли?
Чи то не зро­бив цьо­го, чи то йо­му напідка­зу­валі не те, а все од­но від ре­зуль­та­ту ніку­ди не діти­ся...

Дві Пер­со­нальні Ре­аль­ності двох різних лю­дей... не то­му, що один з них пра­виль­ний, а дру­гий ні, а то­му що один зро­бив необхідне і це за­без­пе­чи­ло ви­жи­ван­ня йо­го бізне­су, а інший не зро­бив і це за­без­пе­чи­ло за­крит­тя бізне­су.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар