Експерт просування продукту

Експерт просування продукту

По­слу­га, ро­бо­та або то­вар — це ПРОДУКТ про­фесійної діяль­ності!
Про­дукт ство­рюється з ме­тою от­ри­ман­ня при­бут­ку від тих, хто за про­дукт за­пла­тить.

Щоб за­пла­ти­ли за ство­ре­ний про­дукт — йо­го необхідно про­су­ва­ти. На­при­клад, то­му що є про­дук­ти кон­ку­рентів.

Пи­тан­ня №1: Що за про­дукт?

Відо­мо, що «на ко­жен то­вар знай­деть­ся свій по­ку­пе­ць», тільки спо­чат­ку тре­ба зро­зуміти, що за «то­вар» — що за про­дукт.

При всій уда­ваній, на пер­ший по­гляд, про­стоті пи­тан­ня — во­но не про­сте: кон­суль­тації бу­ва­ють різні, ро­бо­ти бу­ва­ють різні, то­вар бу­ває різний. Навіть в рам­ках однієї те­ми відмінності є і їх важ­ли­во ро­зуміти.

Це потрібно ро­зуміти для то­го, щоб в по­даль­шо­му підби­ра­ти ту стра­тегію про­су­ван­ня, яка дасть ре­зуль­тат.

Пи­тан­ня №2: Се­ред ко­го про­су­ва­ти?

Лю­ди в чо­мусь схожі, а в чо­мусь різні. Ро­з­ра­хо­ву­ва­ти, що про­дукт ку­пу­ва­ти­муть «вза­галі всі лю­ди» або «якась по­вністю унікаль­на лю­ди­на» — мо­же тільки лю­ди­на, яка не ду­же роз­би­рається в пи­тан­нях впли­ву на лю­дей і взаємодії лю­дей...

Пи­тан­ня №3: Чи обов'яз­ко­во про­су­ва­ти?

Мож­на і не про­су­ва­ти про­дукт, як­що йо­го вже бе­руть в та­ко­му обсязі, який вла­што­вує — інак­ше про­су­ва­ти потрібно і на це є дві оче­видні при­чи­ни:
1. Щоб уник­ну­ти втра­ти гро­шей, які бу­ли вкла­дені в про­дукт:
- То­вар на по­ли­цях або в складсь­ких приміщен­нях при­па­дає пи­лом, псується, стає непотрібним або не ак­ту­аль­ним і так далі. До речі, мо­же бу­ти і так, що то­вар зни­кає — хіба ма­ло які співробітни­ки йо­го охо­ро­ня­ють та чи охо­ро­ня­ють.
- Ро­бо­та мо­же опи­ни­ти­ся під за­гро­зою через на­вич­ки, які ма­ють вла­стивість при­туп­ля­ти­ся через тимча­со­ве неви­ко­ри­стан­ня. Вчо­ра ще лю­ди­на доб­ре клеїла шпа­ле­ри, а якийсь час про­пу­сти­ла і вже окомір не той, та й по­лот­но ля­гає кри­во.
- По­слу­га мо­же ста­ти не ак­ту­аль­на. Світ змінюється постійно! Навіть пря­мо за­раз щось десь відбу­вається. Як­що сьо­годні ще відо­мо, що пра­цює, то зав­тра вже потрібно вни­ка­ти в зміни: за­ко­ни, мо­да, трен­ди, мейнстрім, схе­ми, так­тичні кро­ки і так далі. Як­що лю­ди­на не зай­мається спра­вою постійно — про­фесійна необхідність «три­ма­ти ру­ку на пульсі змін» зни­кає — бо немає по­пи­ту, немає опла­ти, немає ко­мерційної діяль­ності та зміст для лю­ди­ни цим зай­ма­ти­ся в ціло­му про­па­дає.

2. Щоб от­ри­ма­ти при­бу­ток.

Про­су­ва­ти — щоб от­ри­му­ва­ти при­бу­ток!
Да­ний тренінг не про «техніки про­да­жу», «ро­бо­ту з за­пе­ре­чен­ня­ми», «seo», «smm» і та­ке інше. Ви зай­ме­те­ся стра­тегічни­ми кро­ка­ми — в цьо­му сутність про­су­ван­ня про­дук­ту. Дов­го­т­ри­ва­ла ко­мерційна діяльність і при­бу­ток.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів