Якщо у відносинах немає Обміну - то можливий Кидок (частина 2)!

Якщо у відносинах немає Обміну - то можливий Кидок (частина 2)!

У ми­нулій статті я опи­су­вав один з вель­ми стан­дарт­них варіантів. Але є і нестан­дарт­ний — най­частіше, він зустрічається се­ред:
1. Дівчат з пра­виль­ни­ми для відно­син пе­ре­ко­нан­ня­ми.
Не «космічни­ми», а са­ме пра­виль­ни­ми — які до­по­ма­га­ють опи­ни­ти­ся в сто­сун­ках.
2. Дівчат з ди­ти­ною.
Такі дівча­та хо­чуть хлоп­ця і не за­вжди чо­ловіка — аби був з ни­ми.

Дівчи­на при­хо­дить на по­ба­чен­ня го­то­вою. Во­на кра­си­во одяг­не­на, в макіяжі, в пар­фумі. Спілку­ють­ся з хлоп­цем на по­зи­тивні те­ми, ділеть­ся по­гля­да­ми, «пон­ту­ють­ся» в хо­ро­шо­му сенсі цьо­го сло­ва. За­га­лом — стан­дарт­ний набір ета­пу ко­рот­ко­стро­ко­вих відно­син.

І од­но­го ра­зу во­ни опи­ня­ють­ся у ньо­го в бу­дин­ку. На­чеб­то всіх все вла­што­вує і тоді во­на: або при­го­ту­ва­ла якусь стра­ву своїми ру­ка­ми... або поміти­ла у ньо­го вдо­ма неми­тий по­суд і по­ми­ла... або ви­прані, але непра­со­вані, со­роч­ки ви­пра­су­ва­ла...

Во­на зро­би­ла вне­сок у відно­си­ни: вкла­ла свої зу­сил­ля «щоб йо­му бу­ло приємно», або «щоб йо­му бу­ло доб­ре», або чо­мусь ще. Він по­дя­ку­вав їй і це по­каз­ник ввічли­вості, але вкла­ду сво­го він не зро­бив.

Ма­саж без непри­стой­но­стей? Прий­ти до неї в гості і щось в бу­дин­ку їй до­по­мог­ти? Зустріти після ро­бо­ти і про­ве­сти до­до­му в тем­ний час до­би? Вислу­хати її пе­чалі і підт­ри­ма­ти? По­спілку­ва­ти­ся з її дітьми (як­що на­жи­ла)? По­да­ру­ва­ти щось? Нічо­го не зро­бив — не зро­бив жод­но­го внеску.

То­му, ко­ли во­на різко при­пи­няє зустріча­ти­ся і геть «мо­ро­зить­ся», а він вва­жає це ки­да­ло­вом з її бо­ку — він вва­жає невірно. Адже він не зро­бив обмін, він не вклю­чи­вся в сто­сун­ки.

Що дівчи­на дає хлоп­цю вимірю­ва­но:
1. При­сутність се­бе в охай­но­му вигляді.
2. Цікаві те­ми для бесіди.
3. Їжа, яку са­ма при­го­ту­ва­ла.
4. Чи­стий по­суд, який са­ма по­ми­ла.
5. На­гла­жен­них речі, які са­ма гла­ди­ла.

Що хло­пе­ць дає дівчині вимірю­ва­но:
1. При­сутність се­бе в охай­но­му вигляді.
2. Цікаві те­ми для бесіди.

Опла­та ра­хун­ку в ка­фе — бу­ває і навпіл і бу­ває при­го­ща­ють один од­но­го по черзі.
Секс (як­що до ньо­го до­хо­дять) — за­без­пе­чу­ють оби­д­ва і обом доб­ре. Варіант, ко­ли він пла­тить за неї — тут не роз­гля­даємо:
- То­му що варіант, ко­ли він пла­тить, а во­на зай­ня­ла­ся по­бу­том — це вже був би обмін.
- А варіант, ко­ли він пла­тить, а во­на нічо­го не ро­бить — це ки­да­ло­во з її бо­ку, яке я вже роз­би­рав в першій статті на цю те­му.

Дівчи­ною вит­ра­че­но час на при­го­ту­ван­ня, пра­су­ван­ня і при­би­ран­ня не так ба­га­то. Але як­що до ньо­го приєдна­ти час на ета­пи знай­ом­ства і збли­жен­ня — то ча­су вит­ра­че­но ба­га­то. І вит­ра­че­но во­но не на ту лю­ди­ну.

  • на­зва­ти більш кон­кретні циф­ри тут важ­ко — то­му що во­ни з'яв­ля­ють­ся у лю­дей індивіду­аль­но через те, хто як знай­о­мить­ся. Але одне ска­жу точ­но — міря­ють­ся во­ни дня­ми. Це як мінімум.

В од­но­му з найбільш по­ши­ре­них, і в той же час швид­ких ви­падків, за 3 зустрічі мож­на дійти до бу­дин­ку і ліжка. А ще за 3 зустрічі вдо­ма дівчи­на мо­же зро­би­ти свій вне­сок у відно­си­ни. Як мінімум ви­хо­дить 6 разів у се­ред­ньо­му по 2 го­ди­ни — 12 го­дин. Це мінімум. Це без ураху­ван­ня підго­тов­ки до зустрічі. Ку­ди частіше у лю­дей, через невміння впли­ва­ти, йде ча­су більше. В ра­зи. І потім зно­ву по­шу­ки хлоп­ця. Прак­тич­но ніко­ли не бу­ває «миттєво і з пер­шо­го ра­зу» знай­ти відповідну лю­ди­ну (щоб спо­до­ба­ти­ся йо­му і за­ко­ха­ти в се­бе, про­яви­ти се­бе і че­ка­ти, про­явить чи ні). То­му в су­куп­ності дівчи­ною вит­ра­чається ду­же ба­га­то ча­су, яке мог­ла б «вит­ра­ти­ти на се­бе і свої інте­ре­си, а не щоб до­год­жа­ти яко­гось му­жи­ка».

  • а як­що по­раху­ва­ти нер­ви? То зовсім зро­зуміло, що все да­ре­м­но і якось сум­но.

З та­ким ти­пом чо­ловіків мож­на дов­го вит­ра­ча­ти час, але так і не от­ри­ма­ти обмін. То­му що він, швид­ше за все, не до­ду­мається щось зміни­ти. Чи мож­на на ньо­го впли­ва­ти і зміни­ти? Мож­на. Але для цьо­го потрібно во­лодіти прий­о­ма­ми впли­ву, то­му що ска­за­ти в лоб «чо­го хо­чеш від ньо­го» — най­частіше не дає ре­зуль­та­ту. То­му одні дівча­та про­сто йдуть, а інші по­чи­на­ють «доїти» хлоп­ця і три­ма­ють йо­го в якості «за­пас­но­го ае­ро­дро­му», по­ки шу­ка­ють більш «пер­спек­тив­но­го».

  • і для неї це не підло! Це ком­пен­сація «му­да­ку» за йо­го ско­ти­ня­чу по­ведінку.

Ре­ко­мен­дації хлоп­цям:
Дівчат ки­да­ти НЕ тре­ба! Як ка­жуть «все­світ по­в­ний ре­сурсів», а зна­чить дівчат, охо­чих «пе­ре­пих­нуть­ся без зо­бов'язань», по­в­но. Хо­че­те цьо­го ви­ду відно­син? Впе­ред! Але ви­би­рай­те дівчат з та­ки­ми ж інте­ре­са­ми і не мо­ро­чте го­ло­ву тим, хто хо­че відно­син. Ви про­сто в неї «по­ти­ка­ли», а во­на потім відчу­ває се­бе об­ду­ре­ною (іноді і не безпідстав­но) і бу­де зму­ше­на піти до пси­хо­ло­га при­бра­ти ду­шев­ну трав­му (або по­вин­на са­ма во­лодіти на­вич­ка­ми про­фесійно­го пси­хо­ло­га-кон­суль­тан­та). То­му кра­ще знайдіть «лег­ку на пе­ре­док» і дай­те зро­зуміти, що Ви не з при­во­ду відно­син — Вам обом бу­де ве­се­ло.

Ре­ко­мен­дації дівча­там:
Не тре­ба че­ка­ти відно­син від потрєбляді. А в опи­са­но­му варіанті — хло­пе­ць са­ме та­кий. Він спо­жи­ває, але не дає в обмін. До та­ко­го — не за відно­си­на­ми. Він не по­га­ний і не хо­ро­ший, він — про­сто та­кий (мо­же тимча­со­во, а мо­же і на­за­вжди).

Вис­нов­ки Дівча­там і Хлоп­цям, які хо­чуть відно­син:
Відно­си­ни і сім'я немож­ливі без обміну. Мо­ва не про ве­ден­ня підра­хунків, а про те, щоб ДАВАТИ ТЕ, ЩО ПОТРІБНО другій по­ло­вині. На всіх ета­пах відно­син.

ЗАВДАННЯ:
1. Визна­чте­ся в то­му, що Ви мо­же­те да­ва­ти.
2. Визна­чте­ся в то­му, що Ви хо­че­те от­ри­му­ва­ти.
3. З мо­мен­ту знай­ом­ства почніть да­ва­ти лю­дині те, що мо­же­те і сте­ж­те за тим, чи дає Вам у відповідь лю­ди­на то, що Ви хо­че­те.
4. Визна­чте зво­рот­ний зв'язок на свої вчин­ки:
а) Як­що лю­ди­на дає — доб­ре, ру­хай­те­ся далі в сто­сун­ки.
б) Як­що не дає — йдіть (ко­жен раз со­ром­ля­чись закінчи­ти нещасні відно­си­ни — Ви відтя­гуєте своє сімейне щастя і ри­зи­куєте так і про­жи­ти без сво­го сімей­но­го щастя).

А як­що Ви прий­де­те на тренінг Ко­ха­на Лю­ди­на — то про­фесійно роз­бе­ре­те­ся в то­му, як ство­рю­ва­ти довгі і підт­ри­му­ва­ти щас­ливі лю­бовні відно­си­ни. До зустрічі!

P.S .: Як­що ко­мусь здається, що це по­гляд тільки від імені дівчат — ре­ко­мен­дую ми­сли­ти шир­ше. Як і в разі пер­шої статті.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар