Якщо у відносинах немає Обміну - то можливий Кидок!

Якщо у відносинах немає Обміну - то можливий Кидок!

Да­вай­те для при­кла­ду візь­ме­мо си­ту­ацію, ко­ли при­хо­дить хло­пе­ць на по­ба­чен­ня з ба­жан­ням до­ве­сти відно­си­ни до сім'ї.

  • Хо­ча прин­цип бу­де діяти і в діло­вих відно­си­нах.

Роз­ва­жає дівчи­ну роз­повідя­ми, історіями, анек­до­та­ми. Пла­тить за дівчи­ну в ка­фе. Відкри­ває їй двері. До­по­ма­гає їй зня­ти верхній одяг в за­кла­дах, ко­ли до ньо­го прий­шли. До­по­ма­гає їй одяг­ну­ти верхній одяг в за­кла­дах, ко­ли йдуть звідти. Да­рує квіти або шо­ко­лад­ки.

Од­на з фішок в то­му, що «як­що лю­ди­на ку­дись вкла­дається — зна­чить лю­ди­на це цінує»!
Хло­пе­ць в опи­са­но­му при­кладі вкла­дається? Так, вкла­дається! Че­кає чо­гось? Так, че­кає! Чо­го? Обміну!

  • Як діти в пісоч­ниці: хлоп­чик дав ло­пат­ку і че­кає, що йо­му да­дуть відер­це і во­ни бу­дуть гра­ти ра­зом.

Ба­жа­ти і че­ка­ти обміну — нор­маль­но! Ненор­маль­но — на­зи­ва­ти ба­жан­ня і очіку­ван­ня обміну «егоїзмом» і нічо­го рівноцінно­го не да­ва­ти у відповідь. То­му що це вже спо­жи­ван­ня, відби­ран­ня, віджи­ман­ня.

Ось так да­ма ска­за­ла «ой, а я більше люб­лю слу­хати, ніж го­во­ри­ти, ну, роз­ка­жи що-небудь» і мов­чить більшу ча­сти­ну ве­чо­ра. В ка­фе за се­бе не пла­тить і навіть не заїкається при ро­з­ра­хун­ку. Так про­хо­дить і дру­ге, третє, п'яте по­ба­чен­ня і так далі. Сце­нарій схо­жий. Хло­пе­ць що­си­ли на­ма­гається пан­ноч­ку за­хо­пи­ти, роз­ва­жи­ти, а пан­ноч­ка зай­має по­зицію «тан­ц­юй хлоп­чик, ба­ри­ня че­ка­ють». Він на­ма­гається дійти до поцілун­ку і ліжка — во­на на­ма­гається відстро­чи­ти цей мо­мент.

На цьо­му по­ки що зу­пи­ни­мо­ся, вклю­чи­мо мо­зок і по­ста­ви­мо собі за­пи­тан­ня «хто і що дає?». Се­ред­ньо­ста­ти­стич­ньо на 2-ох і більше по­ба­чен­нях.

Що хло­пе­ць дає ВИМІРНО:
1. при­сутність се­бе в охай­но­му вигляді.
2. набір тем і оповідань.
3. про­гу­лян­ка в ро­ман­тичні для по­ба­чен­ня місця, про­гу­лян­ка в за­тишні за­кла­ди в місті.
4. опла­та їжі, на­поїв, ка­льянів, кіно чи те­ат­ри і так далі.
5. по­да­рун­ки квітів і шо­ко­ла­док і так далі.

Що дівчи­на дає ВИМІРНО:
1. при­сутність се­бе в охай­но­му вигляді.
2. набір тем і оповідань (це ще доб­ре, як­що це дає).

Не тре­ба тут віша­ти яр­ли­ки ти­пу «це мер­кан­тиль­но, дріб'яз­ко­во» і так далі. Зі мною це не прой­де! ;)
Тут потрібні не во­логі оцінки, а сухі фак­ти і во­ни такі:
а) хло­пе­ць вит­ра­чає більше!
б) дівчи­на хо­дить з ним на по­ба­чен­ня!

Як­що всі ці гро­шові вит­ра­ти — хо­ча б тільки їх візь­ме­мо (хо­ча є не тільки гро­шові) — не да­ли хлоп­цю нічо­го цінно­го, то ці вит­ра­ти бу­ли здійс­нені ним да­ре­м­но! То­му да­ре­м­но, оскільки хло­пе­ць хотів РОДИНУ! Хло­пе­ць вже мріяв, що у ньо­го бу­де ДРУЖИНА і він хо­че вит­ра­ча­ти НА НЕЇ, а на ко­го він вит­ра­тив в разі, ко­ли не от­ри­мав ніяко­го роз­вит­ку? На СТОРОННЬЮ лю­ди­ну — чу­жу дівчи­ну, яка сім'ю йо­му не да­ла...

За­бра­ла гроші, про­дук­ти, по­да­рун­ки і пішла. Не гірше злодійки. Во­на ж не ска­за­ла «не тре­ба пла­ти­ти, я са­ма за се­бе за­пла­чу — то­му що не хо­чу сім'ю з то­бою і ли­ше ви­ко­ри­сто­вую те­бе» (для сек­су, для роз­ва­ги, для ха­ляв­ної їжі, для піднят­тя са­мо­оцінки, або навіть щоб за­бу­ти сво­го ко­лиш­ньо­го, або ще для чо­гось). Во­на не за­пла­ти­ла за се­бе.

І то­му хлоп­цеві бу­де пар­ши­во від то­го, що він хотів сім'ю і вкла­дав­ся, а пішов ні з чим. Йо­го ки­ну­ли! Ось так од­на ки­ну­ла, дру­га, тре­тя, чет­вер­та... І в якийсь мо­мент ча­сти­на хлопців йде в гли­бо­кий сум та фор­мує пе­ре­ко­нан­ня «всі ба­би такі».

  • Фор­му­ють хлопці нега­тивні пе­ре­ко­нан­ня ці через нее­ко­логічно вчи­нив­ших, по відно­шен­ню до них, дівчат.

ПОРАХУЄМО ГРОШІ:
- У моєму улюб­ле­но­му Хар­кові одне по­ба­чен­ня ко­штує в се­ред­ньо­му від 80 гри­вень (від «чай­ник чаю на двох») до 400 гри­вень ( «поїли, по­ку­ри­ли ка­льян, по­пи­ли» або «по­ди­ви­ли­ся кіно»).
- Провів хло­пе­ць 10 та­ких по­ба­чень — вит­ра­тив 800-4000 гри­вень.
- Провів 20 по­ба­чень — вит­ра­тив 1600-8000 гри­вень.
- В се­ред­ньо­му: за 20 по­ба­чень мо­же вит­ра­ти­ти близь­ко 3000 гри­вень, що май­же 100 до­ларів США.

На од­ну дівчи­ну 100 до­ларів США, на іншу, на тре­тю. При­пу­сти­мо за 1 рік він ли­ше 6 раз без­успішно побігав по по­ба­чен­ням — зна­чить, спа­лив гро­шей В СЕРЕДНЬОМУ 600 до­ларів США. Це один тур до Єгип­ту, де за­до­во­лен­ня від віддачі от­ри­мав би більше!

ПОРАХУЄМО ЧАС:
- Одне по­ба­чен­ня — це від 1 го­ди­ни до 3 го­дин.
- Відповідно, за 20 по­ба­чень від 20 до 60 го­дин ча­су вит­ра­тив на дівчи­ну. Ко­жен раз ду­мав про те, на які те­ми по­го­во­рить. Якісь анек­до­ти навіть зга­ду­вав. За­га­лом — на­ма­гав­ся. І що от­ри­мав?
- В се­ред­ньо­му на од­ну дівчи­ну 24 го­ди­ни або 1 до­бу. Ось так за 1 рік вит­ра­тив на 6 дівчат су­мар­но 7 днів. А міг би відіспа­ти­ся, з дру­зя­ми б час про­ве­сти, роз­ви­нув би свої на­вич­ки або про­фесійно підріс. За­га­лом — ко­ристі бу­ло б більше!

600 до­ларів США та 1 ти­ждень ча­су НА ЯКИХОСЬ... чу­жих лю­дей! В се­ред­ньо­му за рік. А як­що за 2-3 ро­ки — то ось вже і по­ло­ги ди­ти­ни відби­ва­ють­ся.

  • При­наймні в се­ред­ньо­му в Хар­кові на мо­мент на­пи­сан­ня да­ної статті.

А скільки підгуз­ників бу­ло б куп­ле­но, а ігра­шок, а ре­монт в кімнаті...

ЧОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТАКА СИТУАЦІЯ З НЕРІВНОМІРНИМИ ВИТРАТАМИ?
З бо­ку хлопців:
- То­му що хло­пе­ць, ви­би­ра­ю­чи да­му для по­ба­чен­ня, ке­ру­вав­ся зовнішньою при­ва­б­ливістю да­ми і не зро­бив пер­ший відсів-пе­ревірку на ба­жан­ня дівчи­ною відно­син сімей­них.
- То­му що на по­ба­ченні пішов по шля­ху міфу на­шо­го регіону «до­гля­да­ти = вит­ра­ча­ти гроші».

З бо­ку дівчи­ни:
- То­му що в ній ви­хо­ва­на жадібність і по­требляд­ство. З'їла тістеч­ко, за­бра­ла квіти, кіно по­ди­ви­ла­ся, ка­льян по­ку­ри­ла, ви­на ви­пи­ла.
- Дівчи­на не вин­на в своїй жадібності. Од­нак, це її біда! То­му що сімейні відно­си­ни — це не про па­ра­зи­ту­ванні на чо­ловікові. Біда дівчи­ни в то­му, що в ній ви­хо­ва­ли па­ра­зи­ту­ван­ня на хлопці. Хто ви­хо­вав? Хтось із її рідних, або по­друг, або мен­торів\коучів\викладачів.
Па­ра­зи­ту­ван­ня ра­но чи пізно закінчується — ко­ли хло­пе­ць за­гине від зне­мо­ги або у ньо­го закінчить­ся йо­го ре­сурс і тоді во­на «по­ст­раж­да­ла» і пішла но­во­го шу­ка­ти. Сімей­но­го щастя тут немає.

Сум­но чи­та­ти де­я­ких тре­нерів жіно­чих тренінгів та де­я­ких ко­учів відно­син, які пи­шуть, що потрібно зро­би­ти так, щоб хло­пе­ць вкла­дав­ся. Во­ни пе­ре­ко­ну­ють дівчат в ідеї: «Як­що він вкла­дається — зна­чить, ти йо­му потрібна і чим більше він вкла­де — тим мен­ше за­хо­че від те­бе піти».

Це част­ко­во так, але тут є і ню­анс — це пра­цює в ОБИДВІ СТОРОНИ! Дівчи­на ТЕЖ по­вин­на вкла­да­ти­ся! Мо­же бу­ти, тур­бо­тою (він ку­пив чай ​​— во­на на­ли­ває йо­му і собі). Мож­ли­во, до­по­ма­га­ти в по­буті (по­суд по­ми­ти, при­го­ту­ва­ти). Мо­же ще щось. За­га­лом, по­ка­за­ти йо­му, що він їй потрібен і во­на го­то­ва ста­ра­ти­ся!

  • Як­що не хо­че дівчи­на ро­би­ти щось — то во­на ко­рис­но­го нічо­го не ро­бить і фак­тич­но да­рем­на!

І ко­ли хло­пе­ць ро­зуміє, що пе­ред ним «по­рож­ня, як ба­ра­бан», зви­чай­на «ТП», то він во­лею-нево­лею за­ми­слюється «раз я стільки гро­шей вит­ра­тив, то тре­ба вже хо­ча б щось взя­ти...». То­му він з неє бе­ре і зни­кає.

До зди­ву­ван­ня дівчи­ни «так доб­ре все бу­ло і зник, тва­рю­ка!». А у мене ви­ни­кає пи­тан­ня «доб­ре бу­ло ко­му? тобі? ». На­пев­но, май­же всім бу­ло б теж доб­ре — як­би по­кли­ка­ли в ка­фе або кіно. Як­би роз­ва­жа­ли по го­дині. Як­би го­ду­ва­ли і на­пу­ва­ли в ка­фе і ре­сто­ра­нах за свій ра­ху­нок. Як­би про­по­ну­ва­ли піти до­до­му з ночівлею.
А як­би весь цей «фе­сти­валь неба­че­ної щед­рості» різко скінчи­вся після сек­су — вар­то бу­ло б по­ду­ма­ти, що тре­ба бу­ло і зі сво­го бо­ку щось цінне зро­би­ти, щоб лю­дині бу­ло доб­ре! Щоб лю­ди­на за­хотіла за­ли­ша­ти­ся і про­до­в­жу­ва­ти.

То­му і йде хло­пе­ць, ко­ли ро­зуміє, що «крім пісь­ки з неї взя­ти нічо­го», а це для ньо­го не го­ловне!

  • Го­ловне бу­ло — ство­ри­ти сім'ю.

Ство­ри­ти з ТАКОЮ дівчи­ною — немож­ли­во! З нею мож­на тільки втра­ти­ти. Як він уже втра­тив: час, гроші і нер­ви. Про сім'ю мо­ви бу­ти не мо­же. Дівчи­на по­ка­за­ла, що во­на не грає в сто­сун­ки. Во­на грає в потрєбляді, яка спо­жи­ває. А в ТАКИХ ви­пад­ках «по­мат­ро­сив і ки­нув, як пор­то­ву повію» — аб­со­лют­но логічно.

  • Логічно, з по­зиції «ра­пор­ту по ти­пу до­пов­нен­ня»: як­що во­на повія — з нею потрібно вчи­ни­ти, як з повією.

Ось тут і відбу­вається Ки­док хлоп­цем дівчи­ни. Хло­пе­ць ки­дає — ко­ли ро­зуміє, що мак­си­маль­но мож­ли­вим для се­бе спо­со­бом мінімізу­вав вит­ра­ти. За­ува­ж­те — не ком­пен­су­вав і вий­шов в нуль, а мінімізу­вав! То­му що за 600 до­ларів США він міг от­ри­ма­ти інтимне за­до­во­лен­ня швид­ше і кра­ще — це лег­ко пе­ревіряється по­шу­ком в гуглі са­лонів пев­но­го на­пря­му (де є дівча­та не гірше тих, яких за­мо­в­ля­ють де­які де­пу­та­ти пря­мо під час сесії і під прицілом ка­мер жур­налістів).

Ви­ня­ток, який ли­ше підтвер­джує пра­ви­ло:
Є й ви­пад­ки, ко­ли довгі вкла­ден­ня в жінку в підсум­ку пе­ре­тво­рю­ють­ся в те, що од­но­го ра­зу потім во­на ро­зуміє «крім цьо­го хлоп­ця — ніхто більше не вкла­дає і як­що цей піде, то я за­ли­шу­ся ні з чим». Бу­ває тут же до­дається дум­ка «сім'ю по­ра і дітей». Все це му­тує в «цей вкла­дав­ся і бу­де, а це зруч­но для на­род­жен­ня ди­ти­ни». Ось тут і ви­хо­дить дівчи­на, яка вже мен­ше спо­жи­ває в се­бе. За­га­лом, стає не ре­ке­ти­ром, а парт­не­ром. Бо ро­зуміє, що цей хло­пе­ць теж «во­на» і все це має фор­му «МИ». Відповідно, «ки­да­ти і віджи­ма­ти» у самій се­бе во­на не бу­де... Підкрес­лю — та­ке бу­ває, але не за­вжди!

Ре­ко­мен­дація дівча­там:
Не тре­ба хлопців ки­да­ти! А як­що ки­даєш — не ди­вуй­ся, що після сек­су він зни­кає. Як­що тобі «важ­ко» пе­ре­ста­ти по­во­ди­ти­ся так — спро­буй зміни­ти пе­ре­ко­нан­ня. Це мож­на зро­би­ти з пси­хо­ло­гом на кон­суль­тації або нав­чи­ти­ся на тренінгу Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант і зро­би­ти са­мостійно.

Ре­ко­мен­дація хлоп­цям:
Не тре­ба че­ка­ти сім'ю від потрєбляді. А як­що вит­ра­чаєшся — будь го­то­вий до то­го, що во­на не зро­бить свій вне­сок і ти не відіб'єш гроші. Мож­на спро­бу­ва­ти вза­галі не вит­ра­ча­ти. Ось ту­по «на ха­рак­тер» перші 3-5 по­ба­чень вза­галі не вит­ра­чай. Влітку це лег­ко ро­бить­ся фра­зою «та­ка гар­на по­го­да, не хо­четь­ся сидіти в приміщенні». Взим­ку теж бу­ває не хо­лод­но і як­що хо­ди­ти — то якраз за 1 го­ди­ну не за­мерз­не­те, а пізніше як раз з'яв­ляється при­чи­на при­пи­ни­ти по­ба­чен­ня і не вит­ра­ча­ти ба­га­то сил і «танців» пе­ред да­мою.

Вис­нов­ки Хлоп­цям і Дівча­там, які хо­чуть сім'ю:
1. Потрібно відсіяти всіх, хто не відповідає яв­ним озна­ка­ми «хо­че сім'ю».
Це ого­род­жує від си­ту­ацій:
- ко­ли після сек­су чо­ловік піде не то­му, що йо­го ки­ну­ли, а то­му що був потрібен тільки секс.
- ко­ли вит­ра­чені ре­сур­си і ніхто не по­чув нічо­го цінно­го в обмін.
2. Потрібно відра­зу по­чи­на­ти відно­си­ни в фор­маті «сім'я».
Як­що лю­ди­на не йде цим фор­ма­том — йди від цієї лю­ди­ни і шу­кай потрібно­го. Цей ли­ше кра­де час тво­го сімей­но­го щастя.

Більше фішок і прак­ти­ки на тренінгу Ко­ха­на Лю­ди­на!

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар