Транс або стан трансу?

Транс або стан трансу?

Прослухати аудіозапис

- Рус­лан, а що це за стан під на­звою транс?

Вза­галі-то... Транс — це не стан! Транс — це КЛАС СТАНІВ! Тран­си бу­ва­ють різні.

По­ки поч­не­мо з го­лов­но­го - у лю­ди­ни є всьо­го три ба­зо­вих кла­су станів:
1. Пиль­ну­ван­ня.
2. Транс.
3. Сон.

Всі во­ни вла­стиві кожній нор­мальній лю­дині. Більш то­го, кож­на нор­маль­на лю­ди­на бу­ває в них періодич­но.

У «пиль­ну­ванні» стан свідо­мості ак­тив­ний, а в трансі і сні — стан свідо­мості змінюється. То­му іноді транс на­зи­вається так — змінений стан свідо­мості!

  • прав­да не тільки свідомість змінюється, але це вже інша пісня…

Ми по­го­во­ри­мо про транс, а сон та пиль­ну­ван­ня об­го­во­рю­ва­ти не бу­де­мо.

Транс хо­ро­ший тим, що в ньо­му кри­тичне ми­слен­ня лю­ди­ни зни­жене. Як­що ска­за­ти без ака­демічної «за­ум­ності» — під час Тран­су лю­ди­на «ту­пить». Транс несумісний з ми­слен­ням: або ду­ма­ти, або транс.

І то­му транс ко­ри­с­ний в ро­боті пси­хо­ло­га (а ще про­дав­ця, політи­ка, бать­ка і так далі — за­га­лом лю­дей, які пла­ну­ють впли­ва­ти на інших лю­дей). Ко­ли лю­дині потрібно до­не­сти якесь навіюван­ня — свідомість лю­ди­ни стає пе­реш­ко­дою. І бу­де кри­тич­но ре­а­гу­ва­ти, бу­де чи­ни­ти опір змінам. Тоді свідомість потрібно при­бра­ти. Тимча­со­во! :)

  • в будь-яко­му ви­пад­ку з тран­су, ра­но чи пізно, лю­ди­на по­вер­неть­ся в пиль­ну­ван­ня…

У мо­мент — ко­ли лю­ди­на в трансі і йо­го свідомість їй не за­ва­жає — мож­на по­го­во­ри­ти з несвідо­мим лю­ди­ни. Без пе­реш­код! Звідси пси­хо­лог мо­же підштовх­ну­ти лю­ди­ну вий­ти з де­пресії, зай­ня­ти­ся со­бою, виріши­ти пи­тан­ня са­мо­оцінки, зро­би­ти ам­незію і так далі і так далі. Ко­рот­ше — підштовх­ну­ти лю­ди­ну до то­го, що лю­ди­на свідо­мо зро­би­ти не мо­же.

  • або не хо­че…

З од­но­го бо­ку — варіант, ко­ли лю­ди­на не хо­че, а її підштовху­ють, зустрічається ча­сто-гу­сто. На­при­клад, ко­ли бать­ки хо­чуть, щоб ди­ти­на зай­няв­ся нав­чан­ням. Або пе­ре­став во­ди­ти­ся з по­га­ною ком­панією. Або повіри­ла у свої здібності пе­ре­мог­ти на зма­ган­нях. За­га­лом — варіантів по­в­но.

Ви­па­док з моєї прак­ти­ки. Дівчинці 4 ро­ки. Алергія на со­лод­ке. Да­ють стевію і со­ло­дощі із замінни­ком цук­ру. Як її пе­ре­ко­на­ти пе­ре­ста­ти ре­а­гу­ва­ти ал­лер­ги­че­ски? Ніяк! За­те мож­на спро­бу­ва­ти по­про­си­ти несвідо­ме дівчин­ки ви­да­ва­ти но­ву ре­акцію.
До­ве­ло­ся пра­ц­ю­ва­ти кілька місяців, але ре­зуль­тат по­сту­по­во став про­яв­ля­ти­ся. Спо­чат­ку алергія ста­ла мен­ше, потім ста­ла швид­ше про­хо­ди­ти. А од­но­го ра­зу і зовсім не ви­ник­ла — хо­ча дівчин­ка ви­пад­ко­во з'їла щось со­лод­ке на дні на­род­женні по­дру­ги.

З іншо­го бо­ку — так са­мо по­ши­ре­ний варіант, ко­ли лю­ди­на мо­же і са­ма звер­ну­ти­ся до май­ст­ра фор­му­ван­ня тран­су. На­при­клад, ко­ли потрібно, щоб май­стер до­поміг лю­дині не за­ва­жа­ти са­мо­му собі своєю го­ло­вою...

З дур­ною го­ло­вою - но­гам нема спо­кою
© українсь­ка при­каз­ка

Теж бу­ває потрібно! На­при­клад, лю­ди­на вже за­ва­га­ла­ся кам­лать афірмації, а во­ни не пра­ц­ю­ють. Або за­сто­су­ва­ла якісь техніки са­мо­навіюван­ня, а во­ни не пра­ц­ю­ють.

Ось ще ви­па­док з моєї прак­ти­ки. У мене якось ду­же хо­ро­ша знай­о­ма юрист звер­ну­ла­ся за до­по­мо­гою, щоб я до­поміг їй зни­зи­ти ва­гу. Мо­в­ляв, уже й на Кіпр їзди­ла на тренінг по НЛП до по­пуляр­ної тренірки, а тол­ку нуль. Прав­да побіжна діагно­сти­ка по­ка­за­ла, що тренірка не нав­чи­ла знай­о­му (і це не пер­ший раз, ко­ли лю­ди після яки­хось тре­нерів нічо­го не вміють, тільки мудру­ва­ти на те­му).
Ко­ли став роз­би­ра­ти­ся — клю­чо­ве в пи­танні зни­жен­ня ва­ги ви­яви­ло­ся те, що знай­о­ма ба­га­то чо­го зна­ла про хар­чу­ван­ня, про спорт і т.д., але це не пра­ц­ю­ва­ло. Чо­му? То­му що во­на собі не доз­во­ля­ла! Свідо­мо во­на хотіла, але зі своїм несвідо­мим не до­мо­ви­лась! То­му бу­ли са­бо­тажі. Що ро­би­ти? Відклю­ча­ти її свідомість і нав­ча­ти її до­мо­в­ля­ти­ся зі своїм несвідо­мим. Це пи­тан­ня технічне. Для по­чат­ку потрібен був транс. Ста­ли нав­ча­ти її вхо­ди­ти в транс. Так во­на і під час нав­чан­ня всю до­ро­гу собі за­ва­жа­ла. До­ве­ло­ся вра­хо­ву­ва­ти це і вво­ди­ти в транс непомітно для неї.

  • а точніше — для її свідо­мості…

За­га­лом транс ко­ри­с­ний в при­клад­них цілях. Ось тільки транс — це не стан, як уже го­во­рив. Транс — це клас станів. Які бу­ва­ють тран­си?

Мож­на виділи­ти 4 ос­новні ви­ди ха­рак­те­ри­сти­ки, які є в будь-яко­му вигляді тран­су:
1. Транс зовнішньо-орієнто­ва­ний.
2. Транс внутрішньо-орієнто­ва­ний.
3. Транс ак­тив­ний.
4. Транс па­сив­ний.

Транс мож­на кла­сифіку­ва­ти по рит­мам го­лов­но­го моз­ку. І по функції. І як зав­год­но ще. Але суть за­ли­шається та ж:
транс — це не стан, транс — це клас станів!

З при­клад­ної точ­ки зо­ру є три ти­пи лю­дей, які ви­ко­ри­сто­ву­ють транс для впли­ву:
1. Гіпно­ти­зе­ри — більше пра­ц­ю­ють з внутрішньо-орієнто­ва­ним тран­сом.
2. Місти­ки — більше пра­ц­ю­ють з зовнішньо-орієнто­ва­ним тран­сом.
3. (цей тип лю­дей я од­но­го ра­зу опи­шу, а по­ки в цій статті бу­дуть ли­ше зіроч­ки - **********).

Генії, та­лан­ти, об­да­ро­вані і то­му подібно­го ро­ду лю­ди — це лю­ди, які нав­чи­ли­ся вхо­ди­ти в якийсь транс. Во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють йо­го для до­сяг­нен­ня своїх цілей. На­у­ко­вих — як ко­ман­да Іло­на Мас­ка (а ко­лись Тес­ла, Ейн­штейн та інші), твор­чих — як Бенксі (а ко­лись Ол­дос Хаксі, Лео­нар­до да Вінчі та інші), спор­тив­них — як Ва­силь Ло­ма­чен­ко (а ко­лись Брюс Лі, Май­кл Джор­дан і інші) і так далі. І, зро­зуміло, пси­хо­ло­ги і пси­хо­те­ра­пев­ти — як за­раз послідов­ни­ки Мілто­на Еріксо­на (а ко­лись сам Мілтон Еріксон, а до ньо­го Шар­ко, Ме­смер, Бех­терєв та інші). Це як­що не зга­ду­ва­ти різно­го ро­ду про­світле­них, ду­хов­них лідерів і так далі.

Фра­зи «увійшов в транс», «вве­ли в транс» або «за­ну­рив\занурився в транс» — все це озна­чає в якійсь кон­крет­ний стан тран­су. І це ко­рис­но ро­зуміти. Навіть як­що на­товп «фахівців» цьо­го не ро­зуміють. А ті, хто, як і я з ко­ле­га­ми, дійс­но зай­мається досліджен­ням і тех­но­логіями — ро­зуміють.

Втім, це ро­зуміти і зна­ти, на­пев­но, не обов'яз­ко­во з по­зиції при­клад­ної скла­до­вої впли­ву. Од­нак, це мо­же бу­ти важ­ли­во при фор­малізації з усіма витіка­ю­чи­ми звідти ре­зуль­та­та­ми.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар