Сучасний містик

Сучасний містик

Лю­ди з містич­ни­ми здібно­стя­ми відомі в різних кон­текстах — в на­уці це генії (на­при­клад, Аль­берт Ейн­штейн і Ніко­ла Тес­ла), в ми­стецтві це та­лан­ти (на­при­клад, Саль­ва­дор Далі і Ол­дос Хакслі), в ліку­ванні душ це ціли­телі (на­при­клад, ша­ма­ни і ма­ги), в спорті це об­да­ро­вані (на­при­клад, Ва­силь Ло­ма­чен­ко та Брюс Лі). Одні за­сто­со­ву­ють незви­чайні здібності в на­у­ковій те­ма­тиці, інші в ми­стецтві, треті в пси­хо­логії, чет­верті в спорті і так далі.

  • Кож­на лю­ди­на має незви­чайні здібності. Потрібно ли­ше ак­ти­ву­ва­ти їх.

Там, де на­у­ка не мо­же (або не хо­че) по­яс­ни­ти — за­ли­шається місце містиці і ми її бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. По­ки хтось на­ма­гається або до­ве­сти або спро­сту­ва­ти — ми зай­ме­мо­ся при­клад­ною скла­до­вою: ро­би ось так і от­ри­муй ось та­кий ре­зуль­тат.

Стане до­ступ­но незви­чайне:
- Зна­ход­жен­ня геніаль­них відповідей.
- Рас­про­грам­му­ван­ня нав'яз­ли­вих станів.
- Швид­ке об­ну­лен­ня пе­ре­жи­вань.
- Пізнан­ня суті пред­метів і явищ.
- Пе­ре­не­сен­ня «май­стер­ності» в кон­тек­сти, де її немає.
- Інтуїція в ре­аль­но­му часі.
- На­ла­год­жен­ня ко­мунікації з са­мим со­бою.
- Зчи­ту­ван­ня сиг­налів і підка­зок Ре­аль­ності.
- Пе­ре­да­ча ідеї без слів.
- Пе­ре­го­во­ри зі стихіями.
- Са­мо­оздо­ров­лен­ня.
- Па­ра­лель­ний про­це­синг.
- Зна­ход­жен­ня внутрішньої гар­монії.
І де­що ще...

Ви змо­же­те:
- Якісно управ­ля­ти своїми ста­на­ми.
- До­ма­га­ти­ся ре­зуль­та­ту най­з­ручнішим спо­со­бом.
- Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свідо­мо-несвідо­мий інтер­фейс.
- За­сво­ю­ва­ти прак­тич­ний і тео­ре­тич­ний ма­теріал швид­ше і якісніше.
- Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­сур­си влас­ної геніаль­ності.
- Вста­но­ви­ти особ­ливі відно­си­ни з нав­ко­лишнім Ре­альністю.
- Вхо­ди­ти в стан осо­би­стої май­стер­ності.
І ба­га­то іншо­го.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів