Транс - змінений стан свідомості і не тільки

Ко­ли мо­ва за­хо­дить про транс — то пра­виль­но го­во­ри­ти не про стан, а про клас станів. Од­нак цю те­му я вже опи­су­вав і за­раз хо­чу по­го­во­ри­ти про інший важ­ли­вий мо­мент.

Транс — змінений стан свідо­мості і не тільки.

Ду­же ча­сто ко­ле­ги, гіпно­ти­зе­ри, пси­хо­ло­ги і про­сто лю­ди, які за­хо­плю­ють­ся пси­хо­логією, роб­лять по­мил­ку! Яку? Вва­жа­ють, що транс змінює стан свідо­мості. А по­мил­ка в то­му, що транс — змінює не тільки свідомість, а й тіло!

Транс — змінений стан тіла.

Лю­ди­на в трансі по­чи­нає відрізняється від лю­ди­ни не в трансі — мо­же зміни­ти­ся за­галь­на фізич­на ак­тивність. Той же ве­ли­кий гіпно­ти­зер Мілтон Еріксон зумів до­мог­ти­ся ідео­мо­тор­них змін та з па­раліти­ка пе­ре­тво­ри­вся в по­в­ноцінно функціону­ю­чу лю­ди­ну.
До речі, своїми ре­зуль­та­та­ми він став ціка­вий групі тех­но­логів і во­ни розібра­ли­ся в то­му, що він ро­бив на­справді та ство­ри­ли мо­дель гіпно­зу Еріксо­на, яка за­без­пе­чує ана­логічні ре­зуль­та­ти. По­ши­ре­на дум­ка, що гіпноз ро­бить­ся мов­ни­ми шаб­ло­на­ми Мілтон-мо­делі — по­мил­ка! Тех­но­ло­ги вста­но­ви­ли, що фішка гіпно­зу Еріксо­на не в сло­вах.

Транс доз­во­ляє до­ся­га­ти те­ра­пев­тич­них змін у клієнтів. Транс доз­во­ляє вирішу­ва­ти і більш по­всяк­денні за­в­дан­ня: ко­ли зви­чай­на лю­ди­на пе­ред сном вхо­дить в транс — стан тіла змінюється і доз­во­ляє до­ся­га­ти сон­ли­вості і пе­ре­хо­ду в сон. Транс мож­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в різних цілях.
Транс — як змінений стан тіла про­сто хо­ро­ша підказ­ка то­го, хто йо­го ви­кли­кає. На­при­клад, про те, що на­ве­ден­ня \ ви­кли­кан­ня тран­су про­во­дить­ся вірно для співроз­мов­ни­ка і мож­на про­до­в­жу­ва­ти своє на­ве­ден­ня далі. Або нав­па­ки — підказ­ка, що та­ке на­ве­ден­ня не підхо­дить і стоїть йо­го зміни­ти на інше. Як варіант.

Транс — як змінений стан свідо­мості.

Транс — як змінений стан свідо­мості ду­же хо­ро­ший для до­сяг­нен­ня ко­рекції, яка недо­ступ­на через стан свідо­мості, який закріпи­вся. Нездатність до­сяг­ти змін тут пов'яза­на з тим, що лю­ди­на «за­стряг­ла» в стані, який мо­же і був до­реч­ний ко­лись, але вже не до­реч­ний.
Лю­ди­на хар­чу­ва­ла­ся все жит­тя ма­зан­ка­ми ду­же ча­сто і ви­хо­ди­ло зберіга­ти струн­ку фігу­ру, але щось зміню­ва­ло­ся з ча­сом і ось вже від них по­глад­ша­ла. Ки­да­ти хар­чові звич­ки «на ха­рак­тер» не ви­хо­дить, лю­ди­на на­ма­га­ла­ся зміни­ти раціон, але став­ся відкат, збій і по­вер­нен­ня. То­му що стан свідо­мості за­ли­ши­вся ко­лишнім. Він все ще на звичній доріжці. І за­ли­шить­ся там, по­ки її не змінить. Ось тут ви­ни­кає пи­тан­ня про те, як швид­ше і простіше зміни­ти свій стан свідо­мості і зміни­ти звичне «я не мо­жу без бу­тер­бро­да» на «я мо­жу без ма­зан­ки». Як варіант.

Зра­зуміло, що зміну ста­ну свідо­мості мож­на за­ли­ши­ти як є і тоді бу­дуть відбу­ва­ти­ся при­родні про­це­си з лю­ди­ною. Мож­на в такі мо­мен­ти лю­дині ак­ти­ву­ва­ти нові про­гра­ми, по­ки свідомість зміни­лася і звичні про­гра­ми не пра­ц­ю­ють.

За­га­лом, транс — ко­ри­с­ний і вар­то нав­чи­ти­ся йо­го ви­кли­ка­ти за своїм ба­жан­ням і у се­бе, і в інших.
Про­буй­те, тре­нуй­те­ся, роз­ви­вай­те­ся

Нав­чи­ти­ся цьо­му мож­на простіше — при­ходь­те на тренінг «Су­час­ний Гіпно­ти­зер»!

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар