Нервова робота і нервове життя

Го­во­ря­чи про нер­во­ву ро­бо­ту, я маю на увазі не си­ту­ації, де лю­ди­ну постійно про­во­ку­ють на нега­тивні емоції або лю­ди­на пра­цює в небез­печ­них умо­вах. Мо­ва про си­ту­ації, ко­ли спо­чат­ку цілком нор­маль­на ро­бо­та потім стає нер­во­вою.

Пи­тан­ня нервів в ро­боті — це більше пи­тан­ня своєї влас­ної го­ло­ви, ніж тіла. Про­те го­ло­ва і тіло — ча­сти­ни однієї си­сте­ми. То­му є сенс ка­за­ти про стан лю­ди­ни, в яко­му во­на підви­ще­но психічно збуд­же­на. Для спро­щен­ня скажімо три­вож­на.

Як­що лю­ди­на спо­чат­ку бу­ла в ком­форт­но­му стані на ро­боті, а потім ста­ла нер­во­вою — зна­чить, щось ста­ло­ся. Які тут варіан­ти? Виділи­мо по­ши­рені.

1. Лю­ди­на пе­ре­ван­та­жив се­бе ро­бо­тою.
За­хотілось якусь но­ву ця­ць­ку — ай­фон, ав­то­мобіль, квар­ти­ру, по­до­рож або щось еше. Для цьо­го крім ос­нов­ної ро­бо­ти бе­ре підробіток. Або на­пру­жує по­пу на ос­новній ро­боті, щоб от­ри­ма­ти бо­ну­си і премії. При зви­чай­но­му по­ло­женні справ — всти­га­ла би відпо­чи­ти, а тут не всти­гає

2. Лю­ди­ну пе­ре­ван­та­жи­ли ро­бо­тою.
На­чаль­ник, який не вміє зро­зуміло роз­по­ряд­жа­ти­ся. Клієнт, який не здат­ний сфор­му­лю­ва­ти технічне за­в­дан­ня. Мо­же бу­ти во­ни оби­д­ва — клієнт по­про­сив не те, що хотів, а на­чаль­ник ви­ма­гає до­го­ди­ти клієнту всу­переч інте­ре­сам підприємства вза­галі і йо­го співробітни­ка зо­кре­ма. Лю­ди­на не хо­че втра­ти­ти ро­бо­че місце і упа­хується.

3. Про­бле­ми в осо­би­сто­му житті.
По­чи­на­ю­чи від кон­фліктів з дру­гою по­ло­ви­ною, бать­ка­ми або ки­мось ще. Закінчу­ю­чи вся­ки­ми ви­пад­ко­ви­ми неприємно­стя­ми.

Са­ма огид­на си­ту­ація: лю­ди­на пішла на нена­вис­ну ро­бо­ту, до нена­вис­но­го ко­лек­ти­ву, постійно ку­рить, а до­тяг­нув­ши до п'ят­ниці — на­пи­вається. Вихідні про­во­дя­чи в нестямі. А в по­неділок все за­но­во. Це вірний шлях до нер­во­вих зривів і по­ходів до фахівців з ліку­ван­ня. Тут ли­ше пи­тан­ня ча­су.
По­ки лю­ди­на не пра­ц­ю­ва­ла — був «ре­зерв» з ним во­на прий­ш­ла на ро­бо­ту, але во­на вит­ра­ти­ла свій ре­зерв і ста­ли з'яв­ля­ти­ся роз­хи­тані нер­ви.

  • то са­ме «все діста­ло».

Пи­тан­ня хар­чу­ван­ня і хімії — це пи­тан­ня, більшою мірою, ба­нальні і на них зу­пи­ня­ти­ся не бу­ду. Пи­тан­ня сну — теж.

А ось на відпо­чин­ку зу­пи­ню­ся. Відпо­чи­нок — це не раз в рік на 10 днів, або на 14, або на мак­си­маль­ний термін за за­ко­ном. Це відпуст­ка, од­нак лю­ди­на мо­же і з ро­бо­ти на мо­ре по­летіти, але не відпо­чи­ва­ти.

Відпо­чи­ва­ти — це про­цес віднов­лен­ня сил. Про­цес цей потрібен як­що не щод­ня, то в будь-який ро­бо­чий день!

На­ван­та­жен­ня фізичні, ро­з­умові або психічні впли­ва­ють на ор­ганізм і їх слід зміню­ва­ти відпо­чин­ком. Фізичні на­ван­та­жен­ня зміню­ва­ти зро­зуміло як — по­ле­жа­ти, по­сидіти, роз­сла­би­ти м'язи. Роз­ван­та­жен­ня на кшталт «не ду­ма­ти» і «не нерву­ва­ти» теж є різні.

Варіан­ти ал­ко­гольні і т.д. ми не роз­гля­даємо. То­му що во­ни іноді бук­валь­но ток­сичні, а іноді про­сто менш еко­логічні. Чим що? Чим ри­бал­ка, в'язан­ня та інші ба­нальні спо­со­би відпо­чи­нуть.
А як­що го­во­ри­ти про­фесійно — під-транс­нуть!

У трансі у лю­ди­ни зни­жується інте­лек­ту­аль­на діяльність і спа­дає три­во­га. Спо­со­би от­ри­ман­ня до­сту­пу до тран­со­во­го ста­ну бу­ва­ють різні: з ви­ко­ри­стан­ням ре­сурсів (вуд­ка, спиці, ма­ят­ник і так далі) або без (мож­ли­во­стя­ми сво­го тіла і своїми вміння­ми).

Без тран­су — по­всяк­денні на­ван­та­жен­ня за­ли­ша­ють­ся і шко­дять нер­вах лю­ди­ни. Як­що лю­ди­на втом­лю­ва­ла­ся і нерву­ва­ла на ро­боті — то хо­ча б прий­шов­ши до­до­му мог­ла зміни­ти де­ко­рації і ак­тивність. А як­що через «лок­даун» пра­ц­ю­ва­ла вдо­ма? Ось тут уже ви­хо­дить пар­ши­ва си­ту­ація: бу­ди­нок став якірним місцем для на­ван­та­жень. Місце, яке пов'язане зі ста­ном відпо­чин­ку, ста­ло пов'яза­но з нер­ва­ми через ро­бо­ту. До лок­дау­на тільки на ро­боті нерву­ва­ла, під час лок­дау­на — і вдо­ма ста­ла. Ве­ли­ка ча­сти­на ча­су ста­ла нер­во­вою — то­му що про­во­дить­ся в нер­во­вих місцях. І тоді ви­хо­дить нер­во­ве жит­тя!

І кра­ще со­бою зай­ня­ти­ся! То­му що через нер­ви мо­жуть бу­ти ба­га­то які бо­ляч­ки. У ко­го-то шкірні ви­си­пан­ня, у ко­го-то нер­вові ти­ки, у ко­го що. А скільки лю­дей кри­чать і ма­тю­ка­ють до­машніх? А скільки лю­дей в «психів» тро­щить май­но? Про­сто то­му що нер­во­ва на­ван­та­жен­ня є, а нер­во­ве роз­ван­та­жен­ня лю­ди­на не ро­бить — не дає собі увійти транс.

За­над­то нер­вові лю­ди нав­ко­ло за­слу­го­ву­ють хо­ча б важ­ли­во­го ро­зуміння! То­му що во­ни нещасні, як­що не хворі. На жаль, за­раз у них неста­ча відпо­чин­ку і спо­кою. Ко­рис­но тур­бу­ва­ти­ти­ся тим, щоб уник­ну­ти та­кої долі у се­бе. Да­вай­те собі по­бу­ти в трансі.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар