Кар'єрний ріст і скляна стеля

Ба­га­то хто хо­че, щоб кар'єрний ріст був мож­ли­вий в то­му місці, ку­ди во­ни вла­што­ву­ють­ся пра­ц­ю­ва­ти. Як­що пер­спек­ти­ва зрос­тан­ня є, пи­тан­ня ба­жан­ня ро­сту — це пи­тан­ня ча­су, най­частіше.

  • помічник юри­ста, юрист, на­чаль­ник юри­дич­но­го відділу…

І по­чи­нається кар'єра. По­чи­на­ють­ся спро­би ви­ро­сти. Лю­ди­на освоює най­простіше, потім їй да­ють більше відповідаль­ності, обов'язків і прав. Впо­ра­ла­ся — доб­ре і тоді ви­на­го­ро­ду теж от­ри­мує. Най­о­че­видніше — фінан­со­ву ви­на­го­ро­ду.

І десь в цій всій ме­тушні лю­ди­на по­чи­нає хотіти ро­сти все ви­ще.

Швид­ше, ви­ще, сильніше!
© Олімпійсь­кий девіз

Кар'єрне зрос­тан­ня зо­бов'язує лю­ди­ну ви­ко­ну­ва­ти нові за­в­дан­ня, ма­ти нові знан­ня і на­вич­ки. Це су­то по­верх­не­ва ча­сти­на, яку прой­ти лег­ко. Далі складніше.

За те, щоб лю­ди­на прой­ш­ла по кар'єрних схо­дах відповідає не тільки ви­мо­ги до кан­ди­да­та з бо­ку по­са­ди і умов ро­бо­то­дав­ця. Відповідає ще й пси­хо­логія.

Лю­ди­на на­чеб­то мо­же по­тяг­ну­ти но­ву по­са­ду, але не на­ма­гається — відкла­дає, по­чи­нає і ки­дає і так далі. Хо­ча на­чеб­то і знан­ня от­ри­ма­ти хо­че і на­вич­ки. На­чеб­то і по­са­ду хо­че. При цьо­му не пра­гне ту­ди. Чо­му? То­му що «скля­на сте­ля» тисне? Ні, відповідь ще простіше.

Крім ба­жан­ня на­сту­пи­ти на но­ву кар'єрну схо­дин­ку і от­ри­ма­ти но­ву по­са­ду — є ще й пси­хо­логічна скла­до­ва. Най­по­ши­реніша про­бле­ма — пе­ре­ко­нан­ня!
Бу­ває і ще щось з на­бо­ру, який ви­яв­ляється за до­по­мо­гою гіпно­тич­но­го аналізу, але ту­ди за­гли­б­лю­ва­ти­ся не бу­де­мо. Як вже ска­зав, най­по­ши­реніша про­бле­ма — пе­ре­ко­нан­ня.

Хто зі зви­чай­них лю­дей за­ми­слюється про те, які неусвідом­лю­вані пе­ре­ко­нан­ня ство­рю­ють Ре­альність лю­ди­ни? Та­ка скла­до­ва ча­сто ігно­рується і да­ре­м­но! Адже ніхто не знає, які пе­ре­ко­нан­ня фор­му­ва­ли­ся в лю­дині з ди­тин­ства. У чо­му пе­ре­ко­ну­ва­ли ба­бу­ши і дідусі, ма­ми і та­та.

  • в за­галь­но­му — ото­чу­ючі.

Бу­дуть якісь пе­ре­ко­нан­ня що­до ро­бо­ти керівни­ком і ди­рек­то­ром, бу­дуть якісь пе­ре­ко­нан­ня що­до обов'язків та відповідаль­ності. Зро­зуміло, бу­дуть якісь пе­ре­ко­нан­ня що­до гро­шей і ве­ли­ких гро­шей.

Як­що лю­ди­на виріши­ла ви­ро­сти, але не підго­ту­ва­ла се­бе, що не при­ве­ла у відповідність свої пе­ре­ко­нан­ня — то ось тут і по­чи­на­ють­ся «збої» і «за­ти­ки». У та­ких ви­пад­ках най­частіше лю­ди діють «на ха­рак­тер» і обіця­ють собі і ви­ще­сто­я­чим, що во­ни візь­му­ть­ся за ро­зум, про­ка­ча­ють­ся і все зроб­лять. Де­які лю­ди навіть да­ють публічні обіцян­ки і при­зна­ча­ють собі штра­фи за межі не стри­мане сло­во. Лю­ди по суті зму­шу­ють се­бе ро­би­ти те, до чо­го ба­наль­но не го­тові внутрішньо.

  • пе­ре­пла­ну­ван­ня стін не зро­би­ли і біжать в стіну, ніби там ар­ка.

Зро­зуміло, у неве­ли­кої групи лю­дей бу­ває і спра­цьо­вує підхід через си­лу пе­ре­лом­лен­ня се­бе.

  • про­ла­му­ють ло­бом стіну.

То­му що після публічних обіця­нок бу­де га­нь­ба, то­му що штраф до­ве­деть­ся пла­ти­ти. Відповідно, лю­ди при­му­со­во, під стра­хом, со­ро­мом, ви­ною або яко­юсь ще нега­тив­ною емоцією, витісня­ють ко­лишні пе­ре­ко­нан­ня.

Пра­цює цей підхід? Так, але він гру­бий що­до се­бе — за цим ре­зуль­та­том стоїть ста­ра добра дум­ка: лю­ди­на ро­бить кра­щий вибір з тих, які їй зда­ють­ся до­ступні.

Спо­со­бу кра­ще лю­ди­на не зна­ла — ось і зро­би­ла, як вміла. Та­кож варіант. Вміла би спо­ну­ка­ти се­бе м'яко і без на­силь­ства над со­бою — зро­би­ла би м'як­ше. Ко­рис­но ма­ти на­вик зміни своїх пе­ре­ко­нань — у вигляді однієї з технік, яка за­сто­со­вується в рам­ках зви­чай­них пси­хо­логічних кон­суль­тацій.

Як­що ко­мусь під пре­син­гом ще вдається зла­ма­ти свої старі пе­ре­ко­нан­ня, то ба­гатьом ні... Ви­хо­дить ду­же сум­на кар­ти­на — лю­ди­на спро­бу­ва­ла зміни­ти­ся «на ха­рак­тер», не змог­ла, відчу­ла се­бе ганчіркою, в очі ото­чу­ю­чим со­ром­но ди­ви­ти­ся, відчут­тя про­ви­ни тисне. Який тут кар'єрний ріст? Тут вже потрібна пси­хо­логічна до­по­мо­га.

При­ходь­те на тренінг «Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант»! Змо­же­те вирішу­ва­ти по­всяк­денні пси­хо­логічні за­в­дан­ня у се­бе або у ближ­ньо­го.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар