Якщо працівник не розуміє керівника - частина 1

Ду­же ча­сте яви­ще в житті керівників — нетя­мущі співробітни­ки. Їм ка­жуть, а во­ни не ро­зуміють.
Цьо­го ра­зу я роз­бе­ру най­по­ши­реніше яви­ще, ко­ли працівник не ро­зуміє керівни­ка.

Будь-яка лю­ди­на — це носій сво­го до­свіду, знань, на­ви­чок і ба­га­то чо­го ще. Та­ка лю­ди­на прий­ш­ла пра­ц­ю­ва­ти і ста­ла співробітни­ком. Керівник — вже зна­хо­ди­вся на ро­бо­чо­му місці, але теж є лю­ди­ною зі своїм до­свідом, знан­ня­ми, на­вич­ка­ми і всім іншим.

І ось тут відбу­вається ціка­ве — один го­во­рить, дру­гий не ро­зуміє. Пе­ред тим, як розібра­ти­ся в си­ту­ації — да­вай­те зу­пи­ни­мо­ся на то­му, що відбу­вається в такі мо­мен­ти най­частіше.

Най­по­ши­реніше в та­ких ви­пад­ках — по­мил­кові вис­нов­ки керівни­ка про те, що пе­ред ним співробітник-ідіот. Май­же ніко­ли в слух і в очі співробітни­кові це не го­во­рять, але так ду­ма­ють.

За­в­дан­ня керівни­ка — при­ве­сти ко­лек­тив до ме­ти, яку по­ста­вив керівник.

  • чи ди­рек­тор, чи влас­ник бізне­су.

Як­що керівник ве­де ко­лек­тив так, що лю­ди не йдуть до ме­ти, а хо­чуть — ко­рис­но за­пи­та­ти са­мо­го се­бе:
1. «Що я, як керівник, зро­бив не так в да­но­му ви­пад­ку?».
2. «На підставі чо­го я зро­бив вис­но­вок, що я пра­виль­но спілку­вав­ся зі співробітни­ком?
Такі пи­тан­ня собі за­да­ють не всі. То­му що один з гріхів керівни­ка — шкідли­ве пе­ре­ко­нан­ня про свою пе­ре­ва­гу над співробітни­ком.

«я на­чаль­ник ти ду­рень, ти на­чаль­ник я ду­рень»

У мене осо­би­сто ви­ни­кає одне про­сте за­пи­тан­ня до керівни­ка:
«Ви ПРАВДА хо­че­те, щоб співробітни­ки ро­зуміли Вас і ви­ко­ну­ва­ли ро­бо­ту пра­виль­но?».

Як­що керівник не хо­че — ну й доб­ре. Мож­на штов­ха­ти ниж­че­сто­я­щих до тих пір, по­ки підприємство не за­вер­шить своє існу­ван­ня. То­му що підприємство, яке си­сте­ма­тич­но ви­ко­нує свої до­говірні зо­бов'язан­ня не в терміни, вста­нов­лені до­го­во­ром — ра­но чи пізно опи­нить­ся без клієнтів.

Ось так лю­ди­на за­мо­ви­ла з до­став­кою но­ут­бук, а йо­го не по­ста­ви­ли — то­му що хтось там, щось там не зро­зумів. Клієнт за­жа­дає по­вер­нен­ня гро­шей. Бу­де шу­ка­ти но­во­го по­ста­чаль­ни­ка.
Як­що це відно­си­ни юри­дич­них осіб — все ще цікавіше, то­му що крім по­вер­нен­ня ко­штів мо­же з'яви­ти­ся ще й стяг­нен­ня штраф­них санкцій та пені — в су­до­во­му по­ряд­ку.

Звільнені співробітни­ки або такі що розбігли­ся від незро­зуміло­го ше­фа — ство­рю­ють си­ту­ацію, ко­ли немає ко­му пра­ц­ю­ва­ти. Нові на­брані співробітни­ки опи­нять­ся в тій же си­ту­ації. Но­вий клієнт не от­ри­мує те, за що за­пла­тив і тоді зно­ву до­говір не ви­ко­нується, зно­ву розірван­ня до­го­во­ру, стяг­нен­ня спла­че­ної су­ми, штрафні санкції, пе­ня.

Ко­рис­но ро­зуміти, що співробітни­ки — живі лю­ди. У них є по­чут­тя, емоції, стан. Ба­га­то хто про­сто не вміє управ­ля­ти своєю об­ра­зою, по­чут­тям про­ви­ни, нав'яз­ли­ви­ми дум­ка­ми про влас­ну неспро­можність або див­но­го боса, який «ви­но­сить мо­зок». Так са­мо як і не вся­кий керівник вміє «зміни­ти гнів — на милість», а вар­то бу­ло б! Особ­ли­во ко­ли вже ста­ли помітні «пло­ди» роз­да­них на­пе­ре­додні незро­зумілих роз­по­ряд­жень.

  • мій знай­о­мий ауди­тор од­но­го ра­зу ду­же муд­ро за­ува­жив «як­що я, як керівник, об­ла­жав­ся, то я ніко­ли не вла­што­вую істе­ри­ку — щоб не ви­кли­ка­ти істе­ри­ку у підлег­лих».

Як­що у підприємства є влас­ник бізне­су — він ра­но чи пізно ро­зуміє, що спра­ва в керівни­кові. Є різні інстру­мен­ти для збе­ре­жен­ня під кон­тро­лем сво­го підприємства. То­му та­ко­го керівни­ка звільнять — як осо­бу, що не відповідає зай­маній по­саді. Ро­з­ра­ху­нок, за­пис про звільнен­ня в тру­довій і «за­лишіть приміщен­ня».
Як­що керівник сам собі влас­ник — про­сто ці ігри в ро­зум­ни­ка і невміння го­во­ри­ти при­ве­дуть до втра­ти бізне­су. Роз­про­даж за­лишків і лас­ка­во про­си­мо в чер­гу цен­тру зай­ня­тості.

Керівни­кам, яким все ж та­ки хо­четь­ся, щоб співробітни­ки ро­зуміли керівни­ка і ви­ко­ну­ва­ли ро­бо­ту пра­виль­но, потрібно роз­ви­ва­ти свої на­вич­ки впли­ву мо­вою. То­му що неро­зуміння співробітни­ком — озна­ка незро­зумілості мо­ви керівни­ка.

Усе­ре­дині своєї го­ло­ви усі самі се­бе ро­зуміють. Од­нак ви­да­ти на­зовні так, щоб те­бе зро­зуміла інша лю­ди­на — цьо­го бу­ває потрібно по­вчи­ти­ся. І як­що керівник лю­ди­на з адек­ват­ною

  • адап­тив­ною

психікою, то во­на ро­зуміє, що чо­гось в цьо­му житті мо­же не вміти і мо­же нав­чи­ти­ся.

Як мінімум — звер­ну­тись до сво­го співробітни­ка і спи­та­ти, як той зро­зумів керівни­ка та заміни­ти свої сло­весні за­кли­нан­ня на інші.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар