Якщо ти такий РОЗУМНИЙ - то чому такий БІДНИЙ?

Якщо ти такий РОЗУМНИЙ - то чому такий БІДНИЙ?

Чи не один з най­ку­медніших до­корів! Так-так, са­ме до­корів! То­му що са­ма по собі ця фра­за зву­чить скоріше у відповідь — як відповідна ре­акція на лю­ди­ну або її сло­ва. Особ­ли­во тоді, ко­ли лю­ди­на щось ствер­джує, як щось залізо­бе­тонне!

Мені це теж знайо­ме. Перш за все за обов'яз­ком своєї про­фесії. Мо­в­ляв, як­що я та­кий ро­зум­ний і кру­тий фахіве­ць впли­ву і в де­я­ких пи­тан­нях бізне­су роз­би­ра­ю­ся та усим во­лодію, то чо­му ж я ще не мільяр­дер і вза­галі не ту­су­юсь з ма­со­на­ми.

І в цьо­му сенсі мене ко­жен раз роз­чу­лює та єхид­на по­смішка на об­личчі і зне­важ­ливі нот­ки в го­лосі — які де­мон­струє лю­ди­на, ко­ли го­во­рить ви­щез­га­да­ний докір! Роз­чу­лює то­му, що до­ко­ря­ю­щий — ідіот відра­зу по декількох мо­мен­тах:
1. В до­корі «як­що ро­зум­ний — то чо­го бідний» є при­пу­щен­ня, що Ро­зум­ний зо­бов'яза­ний бу­ти Ба­га­тим! А це не так.
2. В до­корі «як­що ро­зум­ний — то чо­го бідний» є при­пу­щен­ня, що бу­ти Ба­га­тим хо­чуть усі! А це не так.

І ось до­ко­ря­ю­щий сам собі вибрав дві ома­ни, ВІРИТЬ в їх істинність і йо­му навіть не спа­дає на дум­ку, що він не пра­вий і вибрав не відповіда­ю­че дійс­ності. То­му і ідіот! Цен не як об­ра­за, а як факт інте­лек­ту­аль­но­го про­це­су.

Для по­чат­ку да­вай­те визна­чи­мо­ся з тим, що озна­чає БАГАТИЙ!
Ба­га­тий це як? Це скільки гро­шей? Це готівко­во або без­готівко­во? Це акції або вілли? Це за­во­ди або па­ра­хо­ди з май­ба­ха­ми? Це як?

При­пу­сти­мо, що ба­га­тий —це 1 000 000 (1 мільй­он) до­ларів США у вигляді цифр на ра­хун­ку. Як­що у ко­гось іншо­го на ра­хун­ку бу­де 1 000 001 (1 мільй­он і 1 до­лар), то ішний ро­зумніше? За логікою «або — або» хто з них двох ро­зум­ний, а хто ідіот? Той у ко­го 1 мільй­он і 1 до­лар? То­му що з них двох ба­га­тий са­ме дру­гий. Як­що відня­ти ля­ми, то за­ли­шить­ся так: як­що у од­но­го з двох є 1 до­лар — зна­чить, він ба­га­тий, зна­чить він ро­зум­ний?

На­явність су­ми Х ро­бить лю­ди­ну ав­то­ма­тич­но ро­зум­ною? На­вряд чи…

Те­пер да­вай­те визна­чи­мо­ся з тим, що озна­чає РОЗУМНИЙ!
Ро­зум­ний це як? Це скільки країн існує в світі? Знає вірші Шев­чен­ка \ Пушкіна \ Шекспіра або ко­го-то ще? Знає фор­му­лу об­чис­лен­ня площі?

При­пу­сти­мо, що один знає 1 вірш, а дру­гий знає 2 вірша. Далі ті ж роз­кла­ди і от­ри­маємо: знаєш вірш — зна­чить ро­зум­ний і зна­чить ба­га­тий?

На­явність знань Х ро­бить лю­ди­ну ав­то­ма­тич­ним ба­га­тим? На­вряд чи…

Те­пер да­вай­те ПОРІВНЯТИ НЕПОРІВНЯНЕ!
Яко­го ко­льо­ру кіло­метр? Скільки ва­жить 60 хви­лин? Яка ши­ри­на вольт? Відчу­ваєте ка­вер­зу? Пи­тан­ня або про­сто «непра­вильні» або навіть ши­зо­френічні...
І пра­виль­но відчу­ваєте! Пи­тан­ня не до­речні то­му, що порівнюється різне! Ро­зум — це один кри­терій, а ба­гат­ство — інший кри­терій! Навіть са­ма лінгвісти­ка слів різна: набір букв різний!

Ро­зум — це пи­тан­ня, які відно­ся­ть­ся до сфе­ри Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності ПОЛОЖЕННЯ!
Ба­гат­ство — це пи­тан­ня, які відно­ся­ть­ся до сфе­ри Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності ГОСПОДАРСТВО!

Ро­зум­ний хо­че ста­ти Ро­зумніше:
Ро­зум­ний пра­гне зміни­ти своє По­ло­жен­ня: знає більше віршів, ро­зуміє кра­ще ху­дож­ників епо­хи відрод­жен­ня, знає всі ос­новні істо­ричні по­статі.
Ро­зум­ний НЕ пра­гне за­ро­би­ти гро­шей та зміни­ти своє Гос­по­дар­ство!

Ба­га­тий хо­че ста­ти Бо­га­че:
Ба­га­тий пра­гне зміни­ти своє Гос­по­дар­ство: шу­кає спо­со­би за­ро­би­ти та збільши­ти дохід, шу­кає інші дже­ре­ла до­хо­ду, шу­кає то­вар для пе­ре­про­да­жу та на­жи­ви на різниці.
Ба­га­тий НЕ пра­гне зна­ти більше і зміни­ти своє По­ло­жен­ня!

Будь-яка роз­суд­ли­ва лю­ди­на (і про­сто той, ко­му ще, ви­ба­чте, не за­сер­ли мізки) мо­же поціка­ви­ти­ся тим, скільки один ла­у­ре­ат но­белівсь­кої премії от­ри­мує ра­зо­во і порівня­ти з до­хо­да­ми ти­сяч бізне­сменів \ бізне­сву­мень, які во­ни от­ри­му­ють ЩОРОКУ. Скільки от­ри­мує ря­до­вий вче­ний і ря­до­вий підприєме­ць.

У нинішній ре­аль­ності гроші пла­тять да­ле­ко не за­вжди за ро­зумне!!!
Іноді пла­тять за мак­си­маль­но ту­пе! Як за­раз ка­жуть на мо­лодіжно­му слен­гу «су­пер ту­пе».

Інста-бло­гер мо­же зніма­ти, як він си­дить на унітазі і щось там за­хопле­но-при­звєздєно ле­пе­че, але у ньо­го сотні ти­сяч підпис­ників. Відповідно, він ціка­вий ре­кла­мо­дав­цям — як плат­фор­ма для ре­кла­ми. Бло­ге­ру пла­тять, бло­гер стає ба­гат­шим. Ось так «відклав це­г­лу» в пря­мо­му ефірі, от­ри­мав гроші за зга­ду­ван­ня якоїсь чер­го­вої фігні і по­летів на Балі. Ро­зум­ний? Ні. Ба­га­тий? Так.

Або ось відкри­ваєш старі за­пи­си но­вин про якусь країну, де якийсь де­пу­тат у пар­ла­менті на­тис­кає на кноп­ку по ко­манді. Як дре­си­ро­ва­ний пес. Пізніше ви­явить­ся, що він от­ри­му­вав свою офіційну зар­пла­ту, от­ри­му­вав гроші «в кон­верті», от­ри­му­вав пільги де­пу­та­та і навіть бу­ди­но­чок собі по­бу­ду­вав в 3 по­вер­хи біля озе­ра. Ро­зум­ний? Ні. Ба­га­тий? Так.

При­кладів ба­га­то різних. Оче­вид­но одне: ро­зум­ний чи ба­га­тий — це оцінка! Оцінка різних ха­рак­те­ри­стик:
«Як­що ти та­кий Буз­ко­вий, то чо­му та­кий Бірю­зо­вий?».
«Як­що ти Х, то чо­му не У» (де «Х» — Ро­зум­ний, а «не У» — не Ба­га­тий)
«Як­що ти та­кий Ви­со­кий, то чо­му та­кий Бла­кит­но­окий?».

  • ... і ось все з та­кою ж пре­зир­ли­вою по­смішкою...

Ко­ли лю­ди­на са­мов­пев­не­но ствер­джує ту са­му са­кра­мен­таль­ну дум­ку — во­на уже вірить, що во­на муд­ре­ць і роз­ку­сив невда­ху. По суті ж во­на по­ка­зує свій рівень інте­лек­ту — рівень «ідіот»!

Ко­ли у лю­ди­ни ду­же ба­га­то гро­шей, то у неї ви­ни­ка­ють про­бле­ми, яких не бу­ло — по­ки не бу­ло ве­ли­ких гро­шей. Потрібно бу­ду­ва­ти ви­сокі пар­ка­ни, най­ма­ти охо­ро­ну для збе­ре­жен­ня сво­го жит­тя і здо­ров'я (Здо­ров'я — ще од­на сфе­ра Пер­со­наль­ної Ре­аль­ності). Ба­га­то ще чо­го ро­би­ти потрібно. В то­му числі, щоб збе­рег­ти свої скрині зо­ло­та — то­му що ці скрині ви­кли­ка­ють за­здрість та інші ба­жан­ня роз­кур­ку­лен­ня...

Як­що лю­ди­на не ро­зуміє цьо­го та не хо­че ро­зуміти — зна­чить, во­на вже отупіла і ста­ла ідіотом! Не тре­ба кон­так­ту­ва­ти з ідіота­ми — то­му що це за­гро­жує по­сту­по­вим, неусвідом­лю­ва­ним отупінням...

Не со­ром­но ви­яви­ти се­бе ідіотом! Со­ром­но за­ли­ши­ти­ся їм...
© Рус­лан Вегіев

А роз­суд­ливі ро­зуміють:
ро­зум­ний пра­гне до ро­зу­му, ба­га­тий до ба­гат­ства, а МИ бу­де­мо пра­г­ну­ти до ба­лан­су — са­ме про це про­ект Пер­со­наль­на Ре­альність!!!

Чи мо­же Ба­га­тий ста­ти Ро­зум­ним? Мо­же! В обох ви­пад­ках потрібно вне­сти ко­ри­гу­ван­ня в свої уста­нов­ки! (цьо­му мож­на нав­чи­ти­ся на тренінгу Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант)

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар