Експерт системного мислення

Експерт системного мислення

Си­стемне ми­слен­ня - це про те, щоб роз­гля­да­ти те, що відбу­вається з лю­ди­ною, як си­сте­му.
Цей спосіб дає ба­га­то без особ­ли­вих зу­силь. Тут бу­де мо­ва про те, як от­ри­ма­ти ба­га­то при ма­лих вит­ра­тах.

Для от­ри­ман­ня ре­зуль­та­ту потрібно до­кла­сти зу­силь, а ку­ди їх за­сто­со­ву­ва­ти?
Ро­зуміння си­стем­ності подій доз­во­ляє визна­чи­ти точ­ки за­сто­су­ван­ня ва­же­ля.

Там, де зви­чай­на лю­ди­на про­сто жи­ве, не помічає си­сте­ми - екс­перт си­стем­но­го ми­слен­ня помічає і ко­ри­стується її за­ко­на­ми. Спра­ва в то­му, що екс­перт си­стем­но­го ми­слен­ня зда­тен ду­ма­ти не так, як зви­чайні лю­ди. То­му він зна­хо­дить нестан­дартні, прості та недо­рогі рішен­ня для різних сма­ко­ликів і ко­рис­но­стей.

  • Си­стемне ми­слен­ня - це шлях мис­ля­чих лю­дей.

Нав­па­ки до по­ши­ре­но­го по­гля­ду лю­дей про те, що про­гну­ти і про­да­ви­ти, вир­ва­ти і ки­ну­ти, побігти і упер­ти­ся - екс­перт си­стем­но­го ми­слен­ня ве­де се­бе інак­ше. Він аналізує і про­гно­зує, а ще фор­мує свої кро­ки так, щоб лег­ше і ве­селіше от­ри­ма­ти ба­жане. Ре­альність го­то­ва да­ру­ва­ти і роз­ки­ду­ва­ти мож­ли­вості от­ри­ман­ня ба­жа­но­го всю­ди - іноді по­руч, іноді десь за по­во­ро­том або за стіною, але мож­ли­вості є.

Однією з фішок екс­пертів си­стем­но­го ми­слен­ня є те, що во­ни зна­хо­дять са­ме лег­кий шлях. На ньо­му-то і при­хо­ване по­ле призів, по­да­рунків і інших ра­дощів. Там, де зви­чай­на лю­ди­на ра­зом з усіма йде шля­хом склад­ним і дов­гим - екс­перт си­стем­но­го ми­слен­ня знай­де те, що ще ніхто не зна­хо­див і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме знай­дене. То­му по­ки одні от­ри­му­ють зу­сил­ля­ми, екс­пер­ту си­стем­но­го ми­слен­ня ви­па­дає, на­че про­сто так.

  • Си­стемне ми­слен­ня - це спосіб ду­ма­ти, який доз­во­ляє от­ри­му­ва­ти ба­га­то про­сто так, або "за дя­кую", або "за по­смішку".

Ви нав­чи­те­ся:
- Зби­ра­ти інфор­мацію.
- Аналізу­ва­ти інфор­мацію.
- Ви­но­си­ти ко­ристь з інфор­мації.
- Зна­хо­ди­ти легкі шля­хи до то­го, чо­го хо­четь­ся.
- Про­ду­му­ва­ти кро­ки так, щоб во­ни збільшу­ва­ли мож­ли­вості.
- Ви­га­ду­ва­ти нестан­дартні та ефек­тивні шля­хи розв'язан­ня "життєвих си­ту­ацій".
- Про­гно­зу­ва­ти на­стан­ня подій.
- Ор­ганізо­ву­ва­ти собі здійс­нен­ня подій лег­ше і простіше.

  • Екс­перт си­стем­но­го ми­слен­ня - зна­хо­дить мож­ли­вості під но­га­ми, по­ки інші цьо­го не поміча­ють.

Екс­пер­ти си­стем­но­го ми­слен­ня - лю­ди, що ду­ма­ють. То­му їм лег­ко і на ко­роткій і на довгій ди­станції.
Іноді ви­пад­ко­во, а іноді пе­ред­ба­чу­ва­но.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів