Експерт з персоналу

Експерт з персоналу

Ко­жен керівник сподівається, що у ньо­го бу­де іде­аль­ний співробітник!

У різних видів бізне­су бу­дуть різні співробітни­ки: юрист, пли­точ­ник, про­граміст, бар­бер і так далі. Од­нак навіть все­ре­дині про­фесії лю­ди різні. Ви­ни­кає пи­тан­ня «як виб­ра­ти се­ред всіх кан­ди­датів іде­аль­но­го?».

Керівник мо­же не зна­ти всю спе­цифіку ро­бо­ти співробітни­ка, але зо­бов'яза­ний зна­ти відповідність співробітни­ка по­саді! Мо­ва не про ди­плом ВНЗ або яки­хось там сер­тифіка­тах підви­щен­ня кваліфікації. І тру­до­ва книж­ка не при­чо­му...
Мо­ва про ро­з­роб­ку тех­но­логії оцінки при­дат­ності!

За­раз по­ши­ре­но безліч міфів, ілюзій і дез­адап­тив­них пе­ре­ко­нань для керівни­ка про те, як оціню­ва­ти співробітни­ка.

Брех­ня іноді так вправ­но при­ки­дається істи­ною, що
не підда­ти­ся об­ма­ну озна­ча­ло б зміни­ти здо­ро­во­му глуз­ду.
© Фран­с­уа де Ла­рош­фу­ко

Ви зро­зумієте:
- Як відрізни­ти про­фесіона­ла від ди­ле­тан­та.
- Ко­го потрібно бра­ти, а ко­му потрібно відмо­ви­ти.
- Як підго­ту­ва­ти і ство­ри­ти умо­ви для при­род­но­го відбо­ру.
- Які при­чи­ни звільнен­ня співробітників.
- Які умо­ви, через які співробітни­ки за­ли­ша­ти­меть­ся.
- Як визна­чи­ти чин­ни­ки, що мо­ти­ву­ють співробітни­ка.
- Як ке­ру­ва­ти і підт­ри­му­ва­ти мо­ти­вацію.

Ви бу­де­те вміти:
Із за­галь­но­го чис­ла пре­тен­дентів на по­са­ду швид­ко і пра­виль­но відби­ра­ти потрібну Вам лю­ди­ну.
Визна­ча­ти, хто із співробітників дійс­но доб­ре пра­цює.
Ба­чи­ти, яких лю­дей не мож­на бра­ти на ро­бо­ту ні в яко­му разі, а хто є «на­шою» лю­ди­ною.
Зна­ти чіткі кри­терії цен­зу для відбо­ру співробітників, і вміти ни­ми ко­ри­сту­ва­ти­ся.

Підхід, який про­по­ную я — за­без­пе­чує праг­ма­тич­ний по­гляд на підбір співробітни­ка і розвіює ілюзії, які по­ши­рю­ють в се­ре­до­вищі «бізнес-тренінгів». Звідси два вигідних бо­ну­си:
1. Кількість лю­дей, яких мож­на най­ня­ти стає більше.
2. Вартість утри­ман­ня та­ких лю­дей стає мен­ше.

Нічо­го не ро­би сам — як­що є хо­ро­ший зам.

Ми бу­де­мо го­во­ри­ти про те, як се­ред усіх про­фесіоналів відібра­ти та­ко­го, який бу­де кра­ще за всіх ро­би­ти ро­бо­ту і най­мен­ше ство­рю­ва­ти керівни­ку «го­лов­ний біль».

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів