Записи з відео

Нервова робота і нервове життя

Нервова робота і нервове життя

Го­во­ря­чи про нер­во­ву ро­бо­ту, я маю на увазі не си­ту­ації, де лю­ди­ну постійно про­во­ку­ють на нега­тивні емоції або лю­ди­на пра­цює в небез­печ­них умо­вах. Мо­ва про си­ту­ації, ко­ли спо­чат­ку цілком нор­маль­на ро­бо­та потім стає нер­во­вою...

прочитати повністю

Спокушання через стан

Спокушання через стан

Спо­ку­шан­ня — це ли­ше один з етапів лю­бов­них відно­син. Як би ко­му не по­до­ба­ло­ся це сло­во, як би йо­го не пов'яза­ли з нега­ти­вом різно­го ро­ду піка­пе­ри і ми­сли­виці — суть за­ли­шається незмінною...

прочитати повністю

Управління конфліктами, або сам собі конфликтолог

Управління конфліктами, або сам собі конфликтолог

Міжо­со­бистісні кон­флікти бу­ва­ють:
1. У лю­ди­ни з ки­мось із лю­дей.
2. Нав­ко­ло якоїсь однієї і тієї ж ме­ти:...

прочитати повністю

Друга половина не дарує подарунки

Друга половина не дарує подарунки

Щоб відповісти на пи­тан­ня чо­му дру­га по­ло­ви­на не да­рує по­да­рун­ки — ко­рис­но зро­зуміти кілька важ­ли­вих мо­ментів. Од­нак, перш за все, уточ­ню — ми бу­де­мо го­во­ри­ти НЕ про те, чо­му не да­рує по­да­рун­ки чо­ловік або чо­му не да­рує по­да­рун­ки жінка...

прочитати повністю

Якщо я не знаю, чого хочу і живу чужим життям

Якщо я не знаю, чого хочу і живу чужим життям

Нинішня ре­альність ста­ла складніше. Раніше не бу­ло інтер­не­ту, не бу­ло всіх цих до­датків: ютуб, інс­та­грам, фейс­бук і іншо­го. Раніше не бу­ло стільки інфор­мації, но­вин. Раніше ре­альність бу­ла про­стою: про­ки­нув­ся, за­без­пе­чив се­бе за­хи­стом і їжею, роз­ва­жив вірша­ми або пісня­ми і спа­ти...

прочитати повністю