Записи з відео

Вам ораторське мистецтво чи мовний вплив

Вам ораторське мистецтво чи мовний вплив

Лю­дей здав­на ціка­ви­ли мож­ли­вості впли­ву і, зро­зуміло, цей вплив ста­вав тон­шим. Варіант «хто сильніший — той і пра­вий» де­далі більше ста­вав неак­ту­аль­ним...

прочитати повністю

Медитація та гіпноз

Медитація та гіпноз

Де­які чу­ли сло­во «ме­ди­тація» і де­які навіть про­бу­ва­ли це: за кни­га­ми, відео в ютуб, на за­нят­тях йо­гою, на бе­резі оке­а­ну і так далі. Де­які чу­ли сло­во «гіпноз» — ось тут цікавіше, бо гіпноз про­бу­ва­ли не всі.....

прочитати повністю

Споріднена душа

Споріднена душа

Спорідне­на ду­ша — це про лю­ди­ну, тільки не будь-яку, а та­ку — з якою доб­ре, ніби це ро­дич, і з якою ду­шев­но...

прочитати повністю

Кар'єрний ріст і скляна стеля

Кар'єрний ріст і скляна стеля

Ба­га­то хто хо­че, щоб кар'єрний ріст був мож­ли­вий в то­му місці, ку­ди во­ни вла­што­ву­ють­ся пра­ц­ю­ва­ти. Як­що пер­спек­ти­ва зрос­тан­ня є, пи­тан­ня ба­жан­ня ро­сту — це пи­тан­ня ча­су, най­частіше...

прочитати повністю

Нервова робота і нервове життя

Нервова робота і нервове життя

Го­во­ря­чи про нер­во­ву ро­бо­ту, я маю на увазі не си­ту­ації, де лю­ди­ну постійно про­во­ку­ють на нега­тивні емоції або лю­ди­на пра­цює в небез­печ­них умо­вах. Мо­ва про си­ту­ації, ко­ли спо­чат­ку цілком нор­маль­на ро­бо­та потім стає нер­во­вою...

прочитати повністю