Два види психологічних консультацій – реміснича та творча

Два види психологічних консультацій – реміснича та творча

Однією з го­лов­них про­блем недо­свідче­них пси­хо­логів-кон­суль­тантів є аб­со­лютне неро­зуміння, як пра­ц­ю­ва­ти з клієнтом.

Прий­шов клієнт і си­дить у кріслі нав­про­ти пси­хо­ло­га. Зро­зуміло, що пси­хо­лог має до­по­мог­ти у вирішенні про­бле­ми, але як по­во­ди­ти­ся? Про що го­во­ри­ти? Як зро­зуміти, у чо­му на­справді у ньо­го про­бле­ма? Як пра­виль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти техніку? Чи потрібно, крім техніки, ще щось?

  • Пи­тан­ня хо­роші, але все це потрібно пи­та­ти знач­но пізніше!

На­сам­пе­ред, необхідно відповісти собі на за­пи­тан­ня «кон­суль­тацією яко­го ви­ду зай­ма­ти­ся?».

Ви­ди пси­хо­логічних кон­суль­тацій

1. Твор­ча.
Тво­ре­ць — зо­се­ре­дже­ний у собі. Твор­чий «кре­а­ти­ви­ти­ме» і діяти­ме так, як «душі» зав­год­но — тоб­то. як йо­му хо­четь­ся (то­му і на собі зо­се­ре­дже­ний):
Зро­би­ти техніку поз­бав­лен­ня за­леж­ності і до­да­ти ма­лю­ван­ня ру­ка­ми у фарбі. Або ще якось.
Звідси непе­ред­ба­чу­ва­на по­ведінка кон­суль­тан­та, непе­ред­ба­чу­ва­ний термін вирішен­ня про­бле­ми, та й непе­ред­ба­чу­ва­ний ре­зуль­тат.

Чим більше твор­чості — тим далі від ремісництва,
тим ближ­че до ство­рен­ня ха­о­су і тим далі від за­го­тов­ле­но­го по­ряд­ку.

Бай­ду­же, як хо­четь­ся кон­суль­тан­ту! До ньо­го прий­шли не за тим, щоб він ро­бив те, що хо­четь­ся йо­му. До ньо­го прий­шли по те, щоб зро­бив те, що хо­че клієнт! Не от­ри­мує ба­жа­но­го — бу­дуть про­бле­ми.

2. Ремісни­ча.
Ремісник зо­се­ре­дже­ний у то­му, що ве­де клієнта до то­го, що хо­че. Ремісник ро­би­ти­ме так, як ви­ма­гає струк­ту­ра ефек­тив­ної пси­хо­логічної кон­суль­тації, яка неми­ну­че ве­де до пе­ред­ба­чу­ва­но­го ре­зуль­та­ту.
Хто знає струк­ту­ру — мо­же спокійно пра­ц­ю­ва­ти, то­му що ро­зуміє її ЕТАПИ і ЩО РОБИТИ на кож­но­му:
- за­раз пи­та­ти про про­бле­му чи ні?
- пра­ц­ю­ва­ти із за­яв­ле­ною про­бле­мою чи ні?
- ро­би­ти техніку чи ні?
- після техніки за­вер­шу­ва­ти кон­суль­тацію чи ні?
Хто не знає струк­ту­ру — у то­го паніка від неро­зуміння як пра­ц­ю­ва­ти. Чи ще огидніше — пофігізм до то­го, як пра­ц­ю­ва­ти (клієнт не оцінить).

  • Ціка­во відзна­чи­ти, що навіть про­фесіона­ли, які пра­ц­ю­ють у яко­мусь містич­но­му підході, пра­ц­ю­ють за стук­ту­рою.
    Так, там є прин­ци­пові відмінності. Але го­ловне, що там теж бу­ває ре­мес­ло! А бу­ває творчість!

Ал­ла Пу­га­чо­ва — «Чарівник-недо­уч­ка»:
Зро­би­ти хотів гро­зу,
А от­ри­мав ко­зу,
Ро­же­ву ко­зу
З жо­втою сму­гою.
Замість хво­ста — но­га,
А на нозі — ро­ги,
Я не хотів би зно­ву зустріти­ся з тією ко­зою!

Що ре­ко­мен­дую недо­свідче­ним ко­ле­гам із пси­хо­логічних кон­суль­тацій?
1. Зна­ти струк­ту­ру ефек­тив­ної пси­хо­логічної кон­суль­тації.
2. Зна­ти, як ви­ко­ну­ва­ти техніку\техніки.
3. Во­лодіти прий­о­ма­ми впли­ву.
4. Вміти йти кро­ка­ми струк­ту­ри.
5. Вміти йти кро­ка­ми техніки.

Це як­що хо­четь­ся до­по­ма­га­ти лю­дям у вирішенні їхніх пси­хо­логічних про­блем.

Са­ме так я пра­ц­юю. Са­ме за цим до мене йдуть на нав­чаль­ну про­гра­му, яка на­зи­вається...

  • ви не повіре­те!

… «Про­фесійний пси­хо­лог-кон­суль­тант». Для тих, ко­му близь­кий вигляд Ремісни­чий.

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар