Істерика у дитини - що це і що робити батькам

Істерика у дитини - що це і що робити батькам

Як­що відки­ну­ти крайні ме­дичні ви­пад­ки, то маємо зви­чайне по­бу­то­ве:
Істе­ри­ка - от­ри­ман­ня ува­ги, на­гране або сценічно по­ведінку, те­ат­ральність, ак­тор­ство і т.д.

Як про­яв­ляється зви­чай­на дитяча істе­ри­ка (від па­сив­ної нега­тив­ної — до ак­тив­ної агре­сив­ної):
- Плач і сльо­зи.
- Фра­зи «не хо­чу, не бу­ду» і так далі.
- Ля­га­ють на зем­лю і ма­ха­ють ру­ка­ми-но­га­ми або тіка­ють від батьків.
- Бу­ває, по­ка­зу­ють «дулі і пи­ки» бать­кам.
- За­ма­хується або б'ють батьків.

Діти не вла­што­ву­ють істе­ри­ку на­одинці з со­бою - во­ни її вла­што­ву­ють пе­ред ки­мось і з ме­той:
іграш­ку, цу­кер­ку, муль­тик, про­гу­лян­ку, по­гу­ля­ти дов­ше і інше.

Ди­ти­на істе­рить і пла­че не то­му, що у неї щось бо­лить, а то­му, що їй щось не по­до­бається! 

Не в сенсі не по­до­бається светр, який ко­ле тіло. Ні. Не по­до­бається но­си­ти за со­бою сан­ки. Не по­до­бається скла­да­ти речі. Не по­до­бається йти до­до­му, ко­ли ска­за­ли бать­ки. І так далі.
Не все відповідає її ба­жан­ням, а во­на хо­че і ви­ма­гає, щоб бу­ло за її велінням і хотінням. Вар­то тільки ди­тині по­ча­ти «ни­ти», і ма­ма\тато, як ті «Чіп і Дейл» з'яв­ля­ють­ся на пер­ший по­клик. Ди­ти­на при­в­чи­ла батьків по­ту­ра­ти своїм прим­хам!

Са­ма по собі істе­ри­ка не прой­де — то­му що:
1. У ди­ти­ни з'яв­ляєеть­ся про­гра­ма.

За­пи­тай­те будь-яко­го кіно­ло­га, як­що не пси­хо­ло­га, і вам роз­ка­жуть про дядь­ка на прізви­ще Пав­лов.
Ящко потрібно, щоб со­ба­ка сіла, то ко­ли со­ба­ка сідає — їй да­ють са­ха­рок.
Ди­тині щось не по­до­бається і во­на ри­дає до мо­мен­ту, ко­ли бать­ки да­ють іграш­ки\мультики та інше — ди­ти­на за­мов­кає.

З кож­ним ра­зом, про­гра­ма стає звичнішою і на­прикінці стає нор­мою для ди­ти­ни. І для батьків. Невід'ємною ча­сти­ною ре­аль­ності. Ди­ти­на за­о­хо­чує батьків за ви­ко­нан­ня за­ба­ган­ки, а бать­ки за­о­хо­чу­ють ди­ти­ну на істе­ри­ку: за істе­ри­ку — іграш­ка.

2. У ди­ти­ни з'яв­ля­ють­ся пе­ре­ко­нан­ня.
Чим частіше у ди­ти­ни пра­цює зв'яз­ка «істе­рую — мене ба­лу­ють», тим швид­ше у ди­ти­ни фор­мується два пе­ре­ко­нан­ня:
а) Як­що я чо­гось не хо­чу — тре­ба вла­шту­ва­ти істе­ри­ку і пла­ка­ти.
б) Як­що вла­шту­ва­ти істе­ри­ку і пла­ка­ти — мож­на от­ри­ма­ти ба­жане від батьків.

Звідси вже в до­рос­ло­му житті лю­ди­на не тільки зви­кає, але і внутрішньо вва­жає, що так жи­ти пра­виль­но. Адже те, чо­го хо­четь­ся — да­ють за­в­дя­ки такій про­грамі. При­наймні бать­ки да­ють.

Як­що ди­ти­на МІСЯЦЯМИ І РОКАМИ фор­мує шкідли­ву стра­тегію жит­тя, то з нею всту­пає в до­рос­ле жит­тя:
шкільне, сту­дентсь­ке, ро­бо­че та осо­би­сте.
На­вче­ний істе­ри­ти і далі бу­де істе­ри­ти. У до­рос­лих істе­ри­ка бу­де націле­на на за­без­пе­чен­ня се­бе ай­фо­ном, ту­ром на мо­ре, ко­леч­ком з діаман­том, ав­то­мобілем і так далі. ЗА РАХУНОК ІНШИХ: дру­гої по­ло­ви­ни або навіть пенсії літніх батьків...

Що ро­би­ти бать­кам з со­бою?
Потрібно вклю­ча­ти і зберіга­ти стан спо­кою.

Це здатні ро­би­ти всі, навіть як­що не у всіх роз­ви­не­ний відповідний на­вик. Без спо­кою бать­кові бу­де внутрішньо дис­ком­форт­но. Сльо­за­ми, сум­ним об­лич­чям, схли­пу­ван­ня­ми, кри­ком - ди­ти­на спо­ну­кає батьків відчу­ва­ти стан:
ди­ти­на пе­ре­тя­гує бать­ка в СТАН жалість до ди­ти­ни.

Незвич­но зберіга­ти спокій, ко­ли ба­чиш об­лич­чя ди­ти­ни, яке схо­же на твоє об­лич­чя і на об­лич­чя ко­ха­ної по­ло­вин­ки. А тут ди­ти­на ще й страж­дає. Тут ба­га­то зда­ють­ся. Але це по­мил­ка! Потрібно вит­ри­му­ва­ти спокій у се­бе, а потім ще пе­ре­тя­гу­ва­ти в цей стан ди­ти­ни.

Ко­рис­но пам'ята­ти, що крик і плач ра­но чи пізно скінчить­ся - то­му що ор­ганізм за­хо­че в туа­лет, за­хо­че їсти, за­хо­че пи­ти. Тре­ба ли­ше до­че­ка­ти­ся. Але де­які бать­ки цьо­го мо­мен­ту не че­ка­ють, то­му що відчу­ва­ють се­бе нелю­да­ми і «зда­ють­ся».
По суті — ДИТИНА УПРАВЛЯЄ СТАНОМ БАТЬКІВ, а по­ви­нен був бать­ко управ­ля­ти своїм ста­ном!

  • Під час істе­ри­ки ди­ти­ни У ВАС ЯКИЙ СТАН?

Зро­зуміло, до спо­кою вар­то до­да­ва­ти і спілку­ван­ня з ди­ти­ною. Їй потрібно по­яс­ню­ва­ти, «чо­му не вар­то пла­ка­ти і кри­ча­ти», «чо­му ди­тині щось не куп­лять» і так далі. Бать­ки неспокійні = бать­ки не мо­жуть нор­маль­но по­яс­ни­ти ди­тині. То­му що стан впли­ває на свідомість і на по­ведінку.

Вар­то при­в­чи­ти ди­ти­ну, що сльо­за­ми, кри­ком і ви­мо­гам во­на не от­ри­має те, що хо­че або не поз­бу­деть­ся від то­го, що не по­до­бається. Ко­рис­но по­яс­ню­ва­ти, що бу­ває ба­га­то си­ту­ацій, ко­ли потрібно щось зро­би­ти са­мостійно:
по­люб­ляєшь ка­та­ти­ся — по­люб­ляй і са­ноч­ки во­зи­ти.
хо­чеш те­ле­фон — за­ро­би і ку­пи.
хо­чеш ма­ти спор­тивне тіло — зай­май­ся со­бою.
не мо­жеш двох слів зв'яза­ти — вчи­ся го­во­ри­ти.

Діти не мо­жуть цьо­го зна­ти, по­ки їм цьо­го не по­яс­нять. Ви ж ба­чи­ли дітей, які вла­што­ву­ють істе­ри­ки. Ці діти РОЗУМІЮТЬ, що нею нічо­го не доб'ють­ся. Їм по­яс­ни­ли бать­ки. Спокійні бать­ки.

А як­що не вмієте управ­ля­ти своїми ста­на­ми? На тренінгу Май­стер Управління Своїм Ста­ном нав­чи­те­ся.

Мож­ли­во вже по­ра зро­би­ти своє жит­тя лег­ше і за­без­пе­чи­ти ди­тині адек­ват­на по­ведінка в май­бут­ньо­му?

Поділіться з друзями:

Коментарі (0)

Напишіть коментар