Записи з текстом

Співробітники не проявляють ініціативу

Співробітники не проявляють ініціативу

Нещо­дав­но у спілку­ванні, із влас­ни­цею неве­ли­ко­го бізне­су, вип­ливла те­ма ініціатив­ності співробітників та відсут­ності ініціати­ви. Їй хотіло­ся, що­би співробітни­ки її роз­ван­та­жу­ва­ли, бо во­на, як во­на вис­ло­ви­лась, «вже за***ла­ся».....

прочитати повністю

Два види психологічних консультацій – реміснича та творча

Два види психологічних консультацій – реміснича та творча

Однією з го­лов­них про­блем недо­свідче­них пси­хо­логів-кон­суль­тантів є аб­со­лютне неро­зуміння, як пра­ц­ю­ва­ти з клієнтом...

прочитати повністю

Безцільне життя та ціль всього життя

Безцільне життя та ціль всього життя

Щоб не бу­ло так болісно за безцільно про­житі ро­ки...

У цій фразі мене за­вжди ціка­ви­ло сло­во БЕЗЦІЛЬНО, хо­ча...

прочитати повністю

Війна, як різновид везіння

Війна, як різновид везіння

На­пев­но, ви чу­ли та­ку фра­зу «ко­му війна, а ко­му рідна ма­ти»! І ба­га­то хто її сприй­має ви­ключ­но, як щось по­гане. Мож­ли­во, в яки­хось си­ту­аціях це справді так. На­жи­ва­ти­ся — мо­же бу­ти по­га­но, як­що страж­да­ють лю­ди. А як­що не про страж­дан­ня та на­жи­ву?...

прочитати повністю

Чому не вдається переконати у очевидному?

Чому не вдається переконати у очевидному?

Ко­ли лю­ди відсто­ю­ють свої пе­ре­ко­нан­ня — во­ни звідкись ці пе­ре­ко­нан­ня ма­ють! Звідки? Навіть через круж­лян­ня, інтернет, телевізор...

прочитати повністю