Записи з аудіо

Навик - це не чарівна таблетка

Навик - це не чарівна таблетка

За ба­га­то років своєї тре­нерсь­кої діяль­ності я іноді сти­ка­ю­ся з людь­ми, у яких ро­зуміння то­го, що та­ке на­вик аб­со­лют­но по­мил­ко­во...

прочитати повністю

Потреба в прийнятті

Потреба в прийнятті

Прий­нят­тя — це не про­сто сло­во, яке при­хо­дить на ро­зум ба­гатьом пси­хо­ло­гам і лю­дям, які роз­ви­ва­ють­ся в темі пси­хо­логії.

прочитати повністю

Транс або стан трансу?

Транс або стан трансу?

- Рус­лан, а що це за стан під на­звою транс?

Вза­галі-то ... Транс - це не стан! Транс - це КЛАС СТАНІВ! Тран­си бу­ва­ють різні...

прочитати повністю

Візуали, Аудіали, Кінестетики і Дігітали - частина 1

Візуали, Аудіали, Кінестетики і Дігітали - частина 1

У лю­дей є си­сте­ми сприй­нят­тя ре­аль­ності. Візу­аль­на си­сте­ма — відповідає за ви­ди­ме. Аудіаль­на си­сте­ма — відповідає за чутне. Ки­не­сте­ти­че­ская си­сте­ма - відповідає за відчу­вається...

прочитати повністю

Боюся, що дитина не буде мене любити

Боюся, що дитина не буде мене любити

Спілку­ю­ся з па­рою. Ма­ма і та­то ди­ти­ни. Ба­чу, що ди­ти­на місця­ми ду­же міцно пе­ре­ги­нає з на­хаб­ством. Раз пе­ре­гну­ла. Два. Три. Бать­ки ніяк не ре­а­гу­ють. Обе­реж­но...

прочитати повністю