Недавні записи у блозі

Колега заважає працювати – впливаємо на колегу

Колега заважає працювати – впливаємо на колегу

Ко­ле­ги за­ва­жа­ють пра­ц­ю­ва­ти пе­ре­важ­но не спеціаль­но, хо­ча від то­го не лег­ше. Най­частіше ко­ле­га відволікає від ро­бо­ти роз­мо­вою: щось до­ве­деть­ся роз­повісти (по­зи­тивне чи нега­тивне), щось за­пи­тає (і не раз)...

прочитати повністю

Вам ораторське мистецтво чи мовний вплив

Вам ораторське мистецтво чи мовний вплив

Лю­дей здав­на ціка­ви­ли мож­ли­вості впли­ву і, зро­зуміло, цей вплив ста­вав тон­шим. Варіант «хто сильніший — той і пра­вий» де­далі більше ста­вав неак­ту­аль­ним...

прочитати повністю

Медитація та гіпноз

Медитація та гіпноз

Де­які чу­ли сло­во «ме­ди­тація» і де­які навіть про­бу­ва­ли це: за кни­га­ми, відео в ютуб, на за­нят­тях йо­гою, на бе­резі оке­а­ну і так далі. Де­які чу­ли сло­во «гіпноз» — ось тут цікавіше, бо гіпноз про­бу­ва­ли не всі.....

прочитати повністю

Споріднена душа

Споріднена душа

Спорідне­на ду­ша — це про лю­ди­ну, тільки не будь-яку, а та­ку — з якою доб­ре, ніби це ро­дич, і з якою ду­шев­но...

прочитати повністю

Кар'єрний ріст і скляна стеля

Кар'єрний ріст і скляна стеля

Ба­га­то хто хо­че, щоб кар'єрний ріст був мож­ли­вий в то­му місці, ку­ди во­ни вла­што­ву­ють­ся пра­ц­ю­ва­ти. Як­що пер­спек­ти­ва зрос­тан­ня є, пи­тан­ня ба­жан­ня ро­сту — це пи­тан­ня ча­су, най­частіше...

прочитати повністю