Техніка потрійне наведення «про здоров'я»

Без­ко­штов­на техніка потрійне на­ве­ден­ня «про здо­ров'я» — це варіант на­ве­ден­ня тран­су і навіюван­ня про поліпшен­ня здо­ров'я.

Ре­ко­мен­дується ши­ро­ко­му ко­лу лю­дей зі здо­ро­вою психікою.
Лю­дям, які спо­стеріга­ють­ся у пси­хо­те­ра­пев­та або психіат­ра — потрібно спо­чат­ку про­кон­суль­ту­ва­ти­ся зі своїм ліка­рем.

Навіюван­ня ніяк не мас­ку­ють і більшою мірою но­сять ха­рак­тер де­мон­страції для учнів і клієнтів. Про­те, учні та клієнти по­зи­тив­но відгу­ку­ють­ся про де­мон­страції та ре­зуль­та­ти її про­слу­хо­ву­ван­ня.

Поділіться з друзями: