Професійний керівник

Професійний керівник

Керівник — це ро­бо­та і ви­ко­ну­ва­ти її тре­ба про­фесійно!
По-пер­ше, «зва­ли­ти на підлег­ло­го» в дов­го­стро­ковій пер­спек­тиві при­зво­дить до роз­ва­лу ор­ганізації.
По-дру­ге, хо­четь­ся ж, пра­ц­ю­ва­ти і щоб ор­ганізація про­цвіта­ла.

Мож­на і далі на­би­ва­ти свої шиш­ки, по­чи­ту­ва­ли тео­ре­тич­ну літе­ра­ту­ру на те­му управління та керівництва.
Мож­на вчи­ни­ти мудріше — увібра­ти прак­тич­ний до­свід май­же ти­сячі ефек­тив­них керівників.

Ви по­знай­о­ми­те­ся з тех­но­логією, яка дає відповіді на такі пи­тан­ня:
Як ор­ганізу­ва­ти якісну ро­бо­ту, яка при цьо­му стабільна?
Як зро­би­ти ре­гла­мен­ти, які ве­дуть до еко­номії ча­су і ви­клю­чен­ня «людсь­ко­го фак­то­ра»?
Як в стислі терміни визна­ча­ти і ко­ри­гу­ва­ти «тонкі» місця, де відбу­вається «збій»?
Як збе­рег­ти якість або / і кількість на­да­но­го «про­дук­ту»?
Як уник­ну­ти дуб­лю­ван­ня або неви­ко­нан­ня функцій і обов'язків співробітників?
Як мінімізу­ва­ти по­мил­ки і по­за­штатні си­ту­ації?
Як до­мог­ти­ся від підлег­лих ве­ли­ких ре­зуль­татів?
Як оп­ти­маль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­сур­си ор­ганізації (людські і ма­теріальні)?
Як зве­сти до немож­ли­вості крадіжки співробітників?
Як по­лег­ши­ти «плинність кадрів» (най­ман­ня, нав­чан­ня, заміну і звільнен­ня)?
Як мо­ти­ву­ва­ти співробітників без збільшен­ня опла­ти праці?
Як свою ор­ганізацію пе­ре­тво­ри­ти в ке­ро­ва­ну і кон­тро­льо­ва­ну?

Ви бу­де­те вміти:
Оп­тимізу­ва­ти ро­бот і тим са­мим зво­ди­ти до мініму­му кількість збоїв в ро­боті фірми.
Ви­бу­до­ву­ва­ти ефек­тив­ну си­сте­му кон­тро­лю за ро­бо­тою співробітників.
Про­пи­су­ва­ти пра­вильні по­са­дові інструкції.
Кон­тро­лю­ва­ти ви­ко­нан­ня та до­три­ман­ня по­са­до­вих інструкцій.
Зай­ма­ти­ся по­ста­нов­кою цілей і стра­тегічним пла­ну­ван­ням.

Да­на тех­но­логія для Вас, як­що Ви — керівник:
1. Керівник, керівник ви­щої лан­ки або топ-ме­не­джер.
2. Ди­рек­тор або ге­не­раль­ний ди­рек­тор.
3. Влас­ник бізне­су (ма­ло­го або се­ред­ньо­го) і ви­ко­нуєте функцію керівни­ка.
4. Пла­нуєте ста­ти ки­мось із пунктів ви­ще і хо­че­те відра­зу пра­ц­ю­ва­ти про­фессійно.

Да­на тех­но­логія Вам ко­ри­сна — як­що:
1. Ва­ми не про­пи­сані цілі і за­в­дан­ня керівни­ка.
2. Вам до­во­дить­ся втру­ча­ти­ся в рішен­ня по­всяк­ден­них за­в­дань.
3. Ваші на­ка­зи і пла­ни ви­ко­ну­ють­ся з «сту­са­ном» співробітни­ка.
4. Ваші на­ка­зи і пла­ни не ви­ко­ну­ють­ся в строк.
5. Ви не мо­же­те лег­ко і швид­ко підібра­ти або заміни­ти потрібно­го співробітни­ка, боїте­ся відхо­ду «фахівця».
6. Ви вит­ра­чаєте осо­би­стий час на «ав­ра­ли».
7. Ви не мо­же­те відклю­чи­ти те­ле­фон без наслідків для ор­ганізації.
8. Вас хви­лює про­бле­ма «де взя­ти гро­шей» на за­робітну пла­ту, онов­лен­ня об­лад­нан­ня і т.д.
9. Ви не маєте до­стат­ньо вільно­го ча­су на відпуст­ку, осо­би­сте жит­тя, хобі, свіжі дум­ки.

В ре­зуль­таті:
Ви от­ри­маєте по­в­ний кон­троль над своєю ор­ганізацією.
Ви змо­же­те пе­ре­тво­ри­ти свою ор­ганізацію в кон­веєр з при­не­сен­ня при­бут­ку.
Ви змо­же­те зни­зи­ти вит­ра­ти і збільши­ти при­бу­ток.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів