Майстер своєї справи

Майстер своєї справи

Є про­фесії ви­со­ко­опла­чу­вані, пре­стижні і так далі... Ко­ли мо­ва йде про ро­бо­ту — лю­ди най­частіше го­во­рять про те, щоб за­ро­би­ти гроші. Тро­хи рідше — про те, щоб по­бу­ду­ва­ти кар'єру.
Знач­но рідше лю­ди го­во­рять про те, щоб зай­ма­ти­ся СВОЄЮ спра­вою. То­му що по­нят­тя не ма­ють про те, чим же зай­ма­ти­ся. То­му ви­хо­дить ки­да­ти­ся в по­шу­ках «своєї» ро­бо­ти, а це до­сить неприємне яви­ще — силь­но вис­на­жує.

Май­стер своєї спра­ви — за­роб­ляє гроші, роб­ля­чи  те, що лю­бить

З іншо­го бо­ку, мо­ва ще й про те, щоб не упа­ха­тись. То­му що Ре­альність знає такі при­кла­ди, ко­ли лю­ди­на «ви­го­рає» на ро­боті. З третьо­го бо­ку, внутрішній дис­ком­форт від то­го, що не ви­хо­дить Ре­алізу­ва­ти се­бе. Ста­ти успішним у своїй справі — не ви­хо­дить!

 • Навіть собі відповісти не мо­жеш «моя спра­ва — це.... ? ».

Спро­би плив­ти за течією за­тре­бу­ва­них про­фесій по­ка­зу­ють свою нее­фек­тивність. Ко­ли при­би­ває до бе­ре­га тієї про­фесії, ку­ди по­нес­ло ба­гатьох — ви­яв­ляється, що та­ка ро­бо­та не до душі...

В та­ко­му ви­пад­ку ба­га­то хто тер­п­лять — зму­шу­ють се­бе пра­ц­ю­ва­ти на ро­боті і зму­шу­ють се­бе та­ку ро­бо­ту лю­би­ти. Будь-яке на­силь­ство за­вжди сум­но відби­вається на відно­си­нах. Тим більше — на відно­си­нах зі своєю го­ло­вою. Не ка­жу­чи вже про по­се­редні ре­зуль­та­ти — як­що їх порівня­ти з ре­зуль­та­та­ми тих лю­дей, що зай­ма­ють­ся своєю спра­вою.

 • А такі є всю­ди.

«Ви­бе­ри собі ро­бо­ту до душі, і тобі не до­ве­деть­ся пра­ц­ю­ва­ти жод­но­го дня у своєму житті.»
© Кон­фуцій

Різни­ця, як пра­ви­ло, помітна неоз­броєним по­гля­дом — ся­ючі очі, ба­жан­ня пра­ц­ю­ва­ти, підко­рен­ня ви­сот у своїй про­фесії, за­до­во­лені клієнти.

 • І гроші, зро­зуміло!

Чи мож­на ста­ти тією лю­ди­ною, яка зай­мається улюб­ле­ною спра­вою? Мож­на!

Май­стер своєї спра­ви — той, у ко­го улюб­ле­на ро­бо­та

Ви дізнаєте­ся:

 • Стра­тегія або так­ти­ка у ви­борі ро­бо­ти.
 • Яка «своя спра­ва» осо­би­сто у Вас.
 • Як ефек­тив­но виб­ра­ти «свою спра­ву».
 • Як зро­би­ти так, щоб за улюб­ле­ну ро­бо­ту пла­ти­ли.
 • Як зро­би­ти так, щоб ро­бо­то­да­ве­ць сам про­по­ну­вав пра­ц­ю­ва­ти.
 • Як зни­зи­ти ймовірність без­робіття.
 • Як збільшу­ва­ти опла­ту своєї спра­ви.
 • Ком­по­нен­ти про­фесійно­го щастя.

Ви нав­чи­те­ся:

 • Визна­ча­ти «свою спра­ву».
 • Ке­ру­ва­ти своєю при­ва­б­ливістю для ро­бо­то­дав­ця.
 • За­сто­со­ву­ва­ти мо­дель бізнес-флірту.
 • Підви­щу­ва­ти свою цінність і про­фесійну вартість.

Май­стер своєї спра­ви — ро­зум­ний про­фесійний шлях

Сенс в то­му, що опи­ни­ти­ся на улюб­леній ро­боті, от­ри­му­ва­ти до­стат­ньо гро­шей і відчу­ва­ти се­бе доб­ре.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів