Сучасний гіпнотизер

Сучасний гіпнотизер

Про мож­ливість за­сто­су­ван­ня гіпно­зу відо­мо вже більше 3000 років... За до­по­мо­гою гіпно­зу здійс­ню­вав­ся вплив на лю­дей і в ліку­валь­них цілях, і в по­всяк­ден­них. Логіка тих, хто ви­ко­ри­сто­ву­вав гіпноз, зро­зуміла — за­без­пе­чу­ва­ти необхідні зміни. Особ­ли­во там, де ар­гу­мен­тація не да­ва­ла ефек­ту.

  • при­бра­ти хво­роб­ливі відчут­тя, за­бу­ти щось, ру­хати зне­ру­хом­лен­ни­ми ча­сти­на­ми тіла, ви­про­бу­ва­ти якісь відчут­тя або нав­па­ки і так далі...

Ми бу­де­мо го­во­ри­ти про при­клад­ну пси­хо­логічної тех­но­логії впли­ву, яку за­сто­со­ву­ють в по­всяк­ден­но­му житті і в ме­ди­цині. Ми бу­де­мо го­во­ри­ти про гіпноз, який мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти прак­тич­но всі і всю­ди.

Гіпноз — це інстру­мент

Гіпноз за­без­пе­чує зміни там, де раніше зда­ва­ло­ся немож­ли­во:
- По­чи­нан­ня за­нять спор­том та поліпшен­ня спор­тив­них по­каз­ників.
- До­ступ до но­вих сен­сор­них, ко­гнітив­них, пер­цеп­тив­них і інших ре­акцій.
- Нор­малізація тис­ку.
- Відклю­чен­ня хронічно­го бо­лю.
- При­ско­рен­ня про­цесів за­гоєння та оду­жан­ня.
- Зга­ду­ван­ня за­бу­то­го або нав­па­ки за­бу­ван­ня чо­гось.
- Усу­нен­ня шкідли­вої ​​звич­ки (пе­реїдан­ня, ігро­ва за­лежність, ніко­ти­но­ва і т.д.).
- Зміна емоцій (на­при­клад, з хви­лю­ван­ня на спокій).
- Ро­бо­та з рівнем ком­форт­но­го відчут­тя клієнта.
- От­ри­ман­ня відповідей на пи­тан­ня від інтуїції.

Втім, варіан­ти змін без­по­се­ред­ньо за­ле­жать від цілей гіпно­ти­зу­ю­чо­го:
- Міцніше спа­ти і ба­чи­ти сни.
- Швид­ше віднов­лю­ва­ти си­ли і енергійність.
- Дов­ше зберіга­ти си­ли і енергійність.
- Збільши­ти твор­чий по­тенціал.
- Швид­ше до­ся­га­ти від лю­дей по­ведінки.
- Вирішу­ва­ти життєві про­бле­ми і за­в­дан­ня без участі свідо­мості.
- До­ся­га­ти цілей без до­кла­дан­ня свідо­мих зу­силь.
- Три­валіше зберіга­ти гарне са­мо­по­чут­тя і настрій.
І ба­га­то іншо­го.

Ко­му ко­рис­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гіпноз?

Тим, хто за ро­дом своєї діяль­ності ба­га­то спілкується з людь­ми:
- за­ко­ха­ним і бать­кам.
- ме­не­дже­рам і кон­суль­тан­там.
- керівни­кам та ор­ганіза­то­рам.
- бізне­сме­нам і ко­мер­сан­там.
- політи­кам і ора­то­рам.
- лю­дям, пов'яза­ним з твор­чою діяльністю.
- вчи­те­лям і ліка­рям.
- пси­хо­ло­гам і пси­хо­те­ра­пев­там.
- ко­учам і тре­не­рам.
І так далі.

  • а са­могіпноз — ко­ри­с­ний всім нор­маль­ним лю­дям!

Про що Ви дізнаєте­ся:

- Як визна­чи­ти рівень гіпна­бель­ності.
- Як пра­ц­ю­ва­ти з пе­реш­ко­да­ми для до­сяг­нен­ня змін.
- Як при­слу­хати­ся до го­ло­су інтуїції.
- Як до­мог­ти­ся швид­ких і дов­го­стро­ко­вих змін в по­ведінці, на­ст­рої і са­мо­по­чутті.
- Як зга­ду­ва­ти за­бу­те.
- Як зро­би­ти ам­незію.
- Як до­мо­в­ля­ти­ся про до­сяг­нен­ня змін.
- Як по­кра­щу­ва­ти са­мо­по­чут­тя.
- Як вклю­ча­ти інтуїцію.
- Як спо­ну­ка­ти до змін.
- Фор­мальні гіпноз (різні техніки: ра­ху­нок, ка­та­лепсія, левітація кінцівки, дез­орієнтація і ба­га­то інших).
- Нефор­маль­ний гіпноз.
- Як за­хи­ща­ти­ся від гіпно­зу.

Що Ви бу­де­те вміти:

- Поміча­ти при­родні ста­ни гіпно­тич­ної сприй­нят­ли­вості та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти їх.
- Гіпно­ти­зу­ва­ти за до­по­мо­гою своєї мо­ви та по­ведінки.
- Об­хо­ди­ти пе­реш­ко­ди та опір.
- Гіпно­ти­зу­ва­ти декілька лю­дей од­но­час­но.
- Ви­роб­ля­ти у ото­чу­ю­чих звич­ки при­слу­хати­ся до Ва­шої дум­ки.
- Спілку­ва­ти­ся з несвідо­мої ча­сти­ною.
- Зна­хо­ди­ти підсвідомі шля­хи до змін.
- За­пус­ка­ти при­родні про­це­си нор­малізації ор­ганізму.
- За­сто­со­ву­ва­ти прий­о­ми непря­мо­го, пря­мо­го та відкри­то­го навіюван­ня.
- За­сто­со­ву­ва­ти різні техніки неди­рек­тив­но­го та ди­рек­тив­но­го гіпно­зу.
- Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти са­могіпноз.
- От­ри­му­ва­ти інтуїтивні відповіді.

Як все бу­де про­хо­ди­ти?

1. Ніякої пси­хо­те­рапії і психіатрії.
Про­ти­по­ка­за­но відвіду­ва­ти лю­дям з психічни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми та епілепсію.

2. Теорія — про­стою, людсь­кою мо­вою.
Без ака­демічно­го слен­гу, за­зуб­рю­ван­ня дат і термінів.

3. Прак­ти­ка — у вигляді еко­логічних вправ.
До то­го ж її мож­на відра­зу за­сто­со­ву­ва­ти і по­за нав­чан­ням.

4. Учас­ни­ки — зви­чайні, нор­мальні лю­ди.
Всі бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти еко­логічні впра­ви.

А ще бу­дуть відповіді на пи­тан­ня і як мінімум 2 приємних бо­ну­си!

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів