Людина зі зв'язками

Людина зі зв'язками

Лю­ди­на зі зв'яз­ка­ми мо­же знач­но більше — за­в­дя­ки іншим лю­дям...

Лю­ди зі зв'яз­ка­ми — це лю­ди, які ве­дуть се­бе сто­сов­но інших так, що до­по­ма­га­ють їм до­сяг­ти цілей. При цьо­му роб­лять це так, щоб це бу­ло ко­рис­но обом.

  • Зв'яз­ки — це не ви­пад­ковість, а набір фішок і пра­вил, яки­ми мож­на нав­чи­ти­ся.

Це відкри­ває ду­же "смачні" мож­ли­вості — от­ри­му­ва­ти від Ре­аль­ності більше, ніж мо­же лю­ди­на са­мостійно. Логіка про­ста:
- са­мостійно мож­на зро­би­ти не так ба­га­то, як ра­зом з ки­мось.
- са­мостійно маєш мен­ше, ніж ра­зом з ки­мось.
То­му лю­ди­на зі зв'яз­ка­ми при­вер­тає на свій бік лю­дей, які ста­ють для неї провідни­ка­ми в світ мож­ли­во­стей.

Потрібно ро­зуміти, що всі лю­ди — це провідни­ки. Во­ни мо­жуть до­по­мог­ти по­тра­пи­ти в но­вий вимір Ре­аль­ності — ту­ди, де доб­ре і ве­се­ло.

  • НЕ НАПРУЖУЙ БЛИЖНЬОГО — май­же го­ловне пра­ви­ло всіх лю­дей зі зв'яз­ка­ми!

Один з за­конів лю­дей зі зв'яз­ка­ми: як­що ти ніко­му нічо­го не ви­нен — ти ніко­му нічо­го не мо­жеш.

Ви нав­чи­те­ся:

- Бу­ти не бо­ро­да­тим, з яким "ніхто не грається", а бу­ти "своєю лю­ди­ною".
- Вхо­ди­ти в потрібні ко­ла спілку­ван­ня.
- Зацікав­лю­ва­ти лю­дей, які вам ко­ри­сні.
- Вста­нов­лю­ва­ти, підт­ри­му­ва­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­ри­сні зв'яз­ки з вп­ли­во­ви­ми людь­ми.
- Бу­ду­ва­ти сто­сун­ки так, щоб во­ни при­но­си­ли взаємну ви­го­ду.
- Об'єдну­ва­ти зу­сил­ля інших лю­дей з ви­го­дою для них.
- Ста­ти ціка­вим і ко­ри­сним для інших лю­дей.
- Бу­ти до­брим ко­муніка­то­ром, щоб бра­ти участь у спілку­ванні з "про­дви­ну­ти­ми" людь­ми.
- До­мо­в­ля­ти­ся так, щоб вам хотіло­ся йти на зустріч.

Лю­ди нав­ко­ло со­вер­шен­но різних рівнів. То­му ко­рис­но ро­зуміти з ким бу­ти і як се­бе ве­сти. Щоб жи­ти бу­ло приємно і "си­то".

  • Лю­ди­на зі зв'яз­ка­ми — вміє бу­ду­ва­ти взаємо­вигідні сто­сун­ки з людь­ми різно­го рівня впли­ву.

Вп­ли­вові лю­ди за­вжди оціню­ва­ти­муть тих, ко­го зустріча­ють — на те­му "свій-чу­жий". Зна­чить, потрібно про­де­мон­стру­ва­ти їм фішки на­леж­ності до касті "своїх" лю­дей — щоб по­ча­ти взаємо­вигідні сто­сун­ки.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів