Халявщик

Халявщик

Ха­ляв­щи­ки — це лю­ди, які от­ри­му­ють ба­га­то не на­по­лег­ли­вою пра­цею, а на ха­ля­ву.

Ха­ля­ва — це не лай­ка, а спосіб жи­ти. При­чо­му цей спосіб дає ба­га­то без особ­ли­вих зу­силь. Тут бу­де мо­ва про те, як от­ри­ма­ти ба­га­то при ма­лих вит­ра­тах.

  • Ха­ля­ва — це те, що без­ко­штов­ний сир бу­ває ще й без ми­шо­лов­ки.

Іноді для от­ри­ман­ня ха­ля­ви, потрібно її про­сто поміти­ти. То­му що там, де зви­чай­на лю­ди­на пре по жит­тю, не поміча­ю­чи ха­ля­ви — ха­ляв­щик помічає та за­би­рає. Спра­ва в то­му, що ха­ляв­щик здат­ний ду­ма­ти не так, як зви­чайні лю­ди. То­му він зна­хо­дить нестан­дартні, прості та недо­рогі рішен­ня для вся­кої сма­ко­ти і ко­рис­но­стей.

  • Ха­ля­ва — це не лай­ка. Ха­ля­ва — це шлях мудрих лю­дей.

Всу­переч по­ши­реній думці лю­дей про те, щоб про­гну­ти, урва­ти і ки­ну­ти — ха­ляв­щик по­во­дить­ся інак­ше. Він радісно от­ри­мує все те, що дає йо­му Ре­альність. Яка го­то­ва да­ва­ти і роз­ки­дає ха­ля­ву всю­ди. Іноді по­руч, а іноді десь за по­во­ро­том або за стіною.

Од­на з фішок ха­ляв­щиків в то­му, що во­ни зна­хо­дять лег­кий шлях. На ньо­му-то і при­хо­ва­но по­ле призів, по­да­рунків та інших ра­дощів. Там, де зви­чай­на лю­ди­на ра­зом з усіма йде шля­хом склад­ним і дов­гим — ха­ляв­щик піде неход­же­ною стеж­кою і знай­де все те, що ще ніхто не зна­хо­див. То­му по­ки одні от­ри­му­ють з на­ту­гою, ха­ляв­щи­кові дістається як ніби про­сто так.

  • Ха­ляв­щик — зна­хо­дить ха­ля­ву під но­га­ми, по­ки інші її не поміча­ють.

Іноді для от­ри­ман­ня ха­ля­ви, потрібно зібра­ти якісь дані і ви­тяг­ти з них ви­го­ду. Потрібно ор­ганізу­ва­ти собі ха­ля­ву.

  • Ха­ляв­щик — спосіб ду­ма­ти, який доз­во­ляє от­ри­му­ва­ти ба­га­то про­сто так, або «за спа­сибі», або «за по­смішку».

Ха­ляв­щи­ки — лю­ди ду­ма­ючі. То­му їм лег­ко і на ко­роткій і на довгій ди­станції. Іноді ви­пад­ко­во, а іноді пе­ред­ба­чу­ва­но.

Ви нав­чи­те­ся:
- Чи не упус­ка­ти ха­ля­ву, ко­ли во­на са­ма йде в ру­ки.
- Зна­хо­ди­ти легкі шля­хи до то­го, чо­го хо­четь­ся.
- Зби­ра­ти інфор­мацію і от­ри­му­ва­ти від неї ви­го­ду.
- При­ду­му­ва­ти нестан­дартні і геніальні ідеї.
- Пла­ну­ва­ти ха­ля­ву.
- Про­ду­му­ва­ти кро­ки так, щоб во­ни под­во­ю­ва­ли ха­ля­ву.
- Ор­ганізо­ву­ва­ти собі ха­ля­ву і ло­ви­ти її.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів