Харизматик

Харизматик

Ха­риз­ма­тик мо­же знач­но більше — за­в­дя­ки ха­ризмі і лю­дям...

Ха­риз­ма­ти­ки — це лю­ди, які ви­ко­ри­сто­ву­ють ха­риз­му що­до інших лю­дей, щоб до­ся­га­ти своїх цілей. При цьо­му роб­лять це так, щоб це бу­ло доб­ре співроз­мов­ни­ку.

  • Ха­риз­ма — це не ви­пад­ковість, а набір фішок і пра­вил, яким мож­на нав­чи­ти­ся.

Це відкри­ває ду­же «смачні» мож­ли­вості — от­ри­му­ва­ти від Ре­аль­ності більше, ніж мо­же лю­ди­на са­мостійно. Логіка про­ста:
са­мостійно мож­на зро­би­ти не так ба­га­то, як ра­зом з ки­мось.
Са­мостійно маєш мен­ше, ніж ра­зом з ким-то. То­му Ха­риз­ма­тик при­вер­тає на свій бік лю­дей, які ста­ють для ньо­го провідни­ка­ми в світ ве­ли­чез­них мож­ли­во­стей.

Потрібно ро­зуміти, що всі лю­ди — це провідни­ки. Во­ни мо­жуть до­по­мог­ти ви­яви­ти­ся в но­во­му вимірі Ре­аль­ності — там, де доб­ре і радісно.

  • НЕ НАПРУЖУЙ БЛИЖНЬОГО — ма­ло не го­ловне пра­ви­ло всіх ха­риз­ма­тиків!

Лю­ди нав­ко­ло дос­ко­на­ло­го різних рівнів. То­му ко­рис­но ро­зуміти з ким бу­ти і як се­бе ве­сти. Щоб жи­ти бу­ло приємно і «сит­но».

  • Ха­риз­ма­тик — вміє бу­ду­ва­ти відно­си­ни навіть з про­фесійни­ми маніпу­ля­то­ра­ми.

Мо­гутні лю­ди за­вжди бу­дуть оціню­ва­ти тих, ко­го зустріча­ють — на те­му «свій-чу­жий». Зна­чить, потрібно про­де­мон­стру­ва­ти їм свою ха­риз­му — щоб по­ча­ти взаємо­вигідні відно­си­ни.

Хо­че­те зна­ти один із за­конів ха­риз­ми? Як­що ти ніко­му нічо­го не ви­нен — ​​ти ніко­му нічо­го не мо­жеш.

Ха­риз­ма доз­во­ляє не про­сто от­ри­му­ва­ти, а з за­до­во­лен­ням для се­бе і ко­гось ще.

  • Ха­риз­ма­тик — це лю­ди­на, яка вміє гра­ти грав­ця­ми.

Ви нав­чи­те­ся:
- Чи не бу­ти бу­кой, з яким «ніхто не во­дить­ся», а бу­ти «своєю лю­ди­ною».
- Вхо­ди­ти в потрібні ко­ла спілку­ван­ня.
- Зацікав­лю­ва­ти лю­дей, які Вам ко­ри­сні.
- Вста­нов­лю­ва­ти, підт­ри­му­ва­ти і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­ри­сні зв'яз­ки з мо­гутніми людь­ми.
- Бу­ду­ва­ти відно­си­ни так, щоб во­ни при­но­си­ли взаємну ви­го­ду.
- Об'єдну­ва­ти зу­сил­ля інших лю­дей з ви­го­дою для них.
- Флірту­ва­ти у справі.
- Ста­ти ціка­вим і ко­ри­сним для інших лю­ди­ною.
- Бу­ти хо­ро­шим ко­муніка­то­ром, щоб бра­ти участь в спілку­ванні з «про­су­ну­ти­ми» людь­ми.
- До­мо­в­ля­ти­ся так, щоб Вам хотіло­ся йти на зустріч.

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів