Майстер прихованого впливу

Майстер прихованого впливу

Сенс при­хо­ва­но­го впли­ву в то­му, щоб впли­ну­ти на лю­ди­ну непомітно для неї.

Лю­дям вла­сти­во хотіти щось від інших лю­дей: друж­би, парт­нер­ства, по­чуттів, вчинків і так далі. Ко­ли свої ба­жан­ня лю­ди­на вис­лов­лює непомітно — тоді ви­хо­дить той са­мий ефект, ко­ли «незро­зуміло чо­му» хо­четь­ся щось зро­би­ти для лю­ди­ни. У цьо­му весь сенс при­хо­ва­но­го впли­ву.
Чим явніша ви­мо­га — тим більше во­на бу­де дра­ту­ва­ти, тоді і лю­ди­на чи­нить опір, і ви на­пру­жуєте­ся. Са­ме то­му непомітні прий­о­ми — да­ють ре­зуль­тат, то­му що лю­ди­на не помічає впли­ву.

Го­ловне за­в­дан­ня в то­му, щоб за­без­пе­чи­ти та­ке непомітне вплив.
Тоді лю­дині спокійно і Вам простіше і де­шев­ше!

Скрізь, де Ви спілкуєте­ся з людь­ми вжи­ву, бу­дуть ко­ри­сні на­вич­ки при­хо­ва­но­го впли­ву:
Ділові зустрічі, дружні по­си­день­ки, по­ба­чен­ня, про­сте знай­ом­ство, взаємодія з лю­ди­ною або групою і так далі.

Чим відрізняється май­стер при­хо­ва­но­го впли­ву від зви­чай­ної лю­ди­ни? Май­стер при­хо­ва­но­го впли­ву уни­кає двох по­ми­лок:
1. Зай­ня­ти­ся со­бою під час спілку­ван­ня.

Як­що Ви взаємодієте (спілкуєте­ся, ком­муніціру­е­те) з лю­ди­ною і не зай­няті нею — то втра­чаєте ду­же ба­га­то важ­ли­во­го.
2. За­хо­пи­ти­ся роз­мо­вою.
Чим більше лю­ди­на за­хопле­на роз­мо­вою, тим мен­ше во­на ке­рує хо­дом взаємодії, тим мен­ше по­во­дить­ся ре­зуль­та­тив­но.

Ви дізнаєте­ся:

 • Як безліччю спо­собів вста­нов­лю­ва­ти кон­такт з будь-яки­ми людь­ми?
 • Як мо­ти­ву­ва­ти лю­ди­ну до потрібних Вам ду­мок, по­чуттів і вчинків?
 • Як визна­ча­ти, го­во­рить вам прав­ду чи ви­га­ду­ють?
 • Як без слів ро­зуміти, що лю­дині по­до­бається і що не по­до­бається?
 • Як ке­ру­ва­ти своїми емоціями?
 • Як вклю­ча­ти і ви­ми­ка­ти по­чут­тя і вчин­ки у лю­дей?
 • Як за­хи­сти­ти­ся від маніпу­ляцій і впли­ву?

Ви нав­чи­те­ся:

 • Дізна­ва­ти­ся, хо­че співроз­мов­ник по­го­ди­ти­ся або відмо­ви­ти­ся.
 • Ро­зуміти настрій і хід дум­ки співроз­мов­ни­ка.
 • Швид­ко (на­справді!) вхо­ди­ти в довіру до будь-яких лю­дей.
 • Зберіга­ти відно­си­ни в розбіжно­стях (вис­лов­лю­ю­чи іншу точ­ку зо­ру або відмо­в­ля­ю­чи).
 • Дру­жи­ти і співпра­ц­ю­ва­ти.
 • Вклю­ча­ти у лю­дей і у се­бе потрібні Вам емоційні ста­ни.
 • Ро­би­ти так, щоб інші лю­ди САМІ ро­би­ли те, що Ви хо­че­те.
 • Розпізна­ва­ти шах­раїв і маніпу­ля­торів.
 • Еко­логічно відсто­ю­ва­ти свою точ­ку зо­ру.
 • Поміча­ти, ко­ли на Вас при­хо­ва­но впли­ва­ють.
 • Ефек­тив­но про­ти­сто­я­ти при­хо­ва­но­му впли­ву.

Ви бу­де­те ро­зуміти, що відбу­вається між Ва­ми і співроз­мов­ни­ком!
Ви бу­де­те вміти при­хо­ва­но ке­ру­ва­ти ко­мунікацією!

Як­що Ви зро­би­те те, що спо­ну­кає лю­ди­ну до потрібної Вам по­ведінки, та не зро­би­те те, що спо­ну­кає її в іншу сто­ро­ну — тоді Ви от­ри­маєте те, що хо­че­те.

Ви бу­де­те зай­ма­ти­ся при­зем­ле­ним, прак­тич­ним!

Поділіться з друзями:

Фотографії проведених тренінгів